Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

De VVD, voluit de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, is een Nederlandse politieke partij die werd opgericht in 1948. De partij wordt beschouwd als een klassiek-liberale partij en is een van de oudste politieke partijen in Nederland.

De VVD heeft haar wortels in verschillende voorgaande liberale en liberale-conservatieve partijen, zoals de Partij van de Vrijheid (PvdV) en de Economische Bond (EB). Deze partijen fuseerden in 1948 tot de VVD onder leiding van vooraanstaande liberalen zoals Pieter Oud en Edzo Toxopeus.

De VVD streeft naar individuele vrijheid, persoonlijke verantwoordelijkheid, en een beperkte rol van de overheid in de economie en samenleving. De partij heeft in de loop der jaren verschillende standpunten gehad en heeft deelgenomen aan verschillende coalitieregeringen in Nederland.

In de geschiedenis van de VVD zijn er verschillende prominente politici geweest, zoals Frits Bolkestein, Mark Rutte, en Hans Wiegel. De partij heeft verschillende verkiezingsoverwinningen behaald en heeft vaak een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse politiek, met name op het gebied van economie, belastingen, en vrijheden.


De laatste 10 jaren
Een van de meest opvallende aspecten van de VVD in de afgelopen 10 jaar is de prominente rol van Mark Rutte. Rutte, die in 2006 de leiding over de partij overnam, heeft de VVD de afgelopen jaren geleid als partijleider en als premier van Nederland. Onder zijn leiderschap heeft de VVD meerdere verkiezingsoverwinningen behaald en heeft Rutte de positie van premier van Nederland bekleed sinds 2010, waarmee hij een van de langstzittende premiers in de Nederlandse geschiedenis is geworden.

Een belangrijk moment voor de VVD in de afgelopen 10 jaar was de Tweede Kamerverkiezingen van 2010. Bij deze verkiezingen behaalde de VVD 31 zetels en werd daarmee de grootste partij in de Tweede Kamer. Dit resultaat leidde tot de vorming van een coalitieregering met het CDA, waarbij Mark Rutte premier werd. In deze periode werden beleidsthema's zoals economie, belastingen, en bezuinigingen prominent op de agenda gezet.

Tijdens de verkiezingen van 2012 behaalde de VVD 41 zetels, waarmee ze opnieuw de grootste partij werd. Dit leidde tot de vorming van een coalitieregering met de PvdA, waarbij Rutte wederom premier werd. Gedurende deze periode lag de focus op thema's zoals economisch herstel, arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Er werden hervormingen doorgevoerd, zoals de verhoging van de AOW-leeftijd en de hervorming van de arbeidsmarkt.

In de aanloop naar de verkiezingen van 2017 kwam de VVD onder druk te staan vanwege enkele integriteitskwesties waarbij prominente VVD-politici betrokken waren. Desondanks behaalde de VVD bij deze verkiezingen opnieuw 33 zetels, waarmee ze wederom de grootste partij werd. Dit leidde tot de vorming van een coalitieregering met CDA, D66, en de ChristenUnie. In deze coalitie lag de nadruk op thema's zoals klimaat, veiligheid, en immigratie.

Op het gebied van klimaatbeleid heeft de VVD de afgelopen 10 jaar een veranderende koers gevolgd. Hoewel de VVD traditioneel gezien als een partij met een meer sceptische houding ten opzichte van klimaatmaatregelen werd gezien, heeft de partij in de afgelopen jaren meer nadruk gelegd op het belang van duurzaamheid en klimaatbeleid. Onder druk van internationale en nationale ontwikkelingen, zoals het Klimaatakkoord van Parijs en de urgentie van klimaatverandering, heeft de VVD haar standpunt aangepast en streeft ze nu naar een meer ambitieus klimaatbeleid. Dit heeft geleid tot beleidsmaatregelen zoals het stimuleren van duurzame energie, het verminderen van CO2-uitstoot, en het investeren in groene technologieën.

Daarnaast heeft de VVD in de afgelopen 10 jaar ook de nodige uitdagingen en kritiek gekend. Zo zijn er verschillende integriteitskwesties geweest waarbij VVD-politici betrokken waren, wat heeft geleid tot kritiek op de partij en haar leden. Ook zijn er debatten gevoerd over onderwerpen zoals migratie, veiligheid, en de verdeling van welvaart, waarbij de VVD soms onder vuur lag vanwege haar standpunten en beleid.

Ondanks de uitdagingen heeft de VVD zich de afgelopen 10 jaar weten te handhaven als een prominente politieke partij in Nederland. Met Mark Rutte als charismatische en ervaren leider heeft de VVD meerdere verkiezingsoverwinningen behaald en deelgenomen aan verschillende coalitieregeringen. De partij heeft haar standpunten en beleid aangepast aan de veranderende politieke en maatschappelijke omstandigheden, zoals op het gebied van klimaatbeleid. De VVD blijft een belangrijke speler in de Nederlandse politiek en zal de komende jaren haar koers verder bepalen en haar positie als liberale politieke partij handhaven.De VVD is een liberale politieke partij in Nederland en is een van de grootste politieke partijen in de Tweede Kamer. Hier zijn enkele belangrijke kenmerken en standpunten van de VVD:
 1. Liberalisme: De VVD is een liberale partij die streeft naar individuele vrijheid, persoonlijke verantwoordelijkheid, en een beperkte rol van de overheid in het leven van burgers. Ze pleiten voor economische vrijheid, vrij ondernemerschap en een markteconomie met weinig overheidsbemoeienis.
 2. Economisch beleid: De VVD is voorstander van een markteconomie en een beleid dat gericht is op het bevorderen van economische groei en welvaart. Ze pleiten voor lagere belastingen, minder regeldruk voor bedrijven, en stimulering van ondernemerschap en innovatie.
 3. Veiligheid: De VVD hecht veel belang aan veiligheid en handhaving van de wet. Ze pleiten voor een streng veiligheidsbeleid, met aandacht voor zowel nationale als internationale veiligheid, zoals terrorismebestrijding, criminaliteitsbestrijding en veiligheidsbeleid in het buitenland.
 4. Onderwijs: De VVD zet zich in voor goed onderwijs en gelijke kansen voor alle leerlingen. Ze pleiten voor meer autonomie van scholen, keuzevrijheid voor ouders, en het bevorderen van excellentie in het onderwijs.
 5. Zorg: De VVD wil een duurzaam en toegankelijk zorgstelsel waarbij de kwaliteit van zorg voorop staat. Ze pleiten voor marktwerking in de zorg, meer ruimte voor innovatie en efficiëntie, en keuzevrijheid voor patiënten.
 6. Milieu en duurzaamheid: De VVD zet zich in voor een duurzaam en leefbaar milieu. Ze pleiten voor een beleid dat gericht is op het verminderen van CO2-uitstoot, bevorderen van duurzame energie, en beschermen van natuur en milieu.
 7. Europese Unie: De VVD is voorstander van Europese samenwerking en een sterkere Europese Unie. Ze pleiten voor een realistisch en pragmatisch Europees beleid, waarbij Nederlandse belangen worden behartigd.
 8. Immigratie en integratie: De VVD pleit voor een strikt en rechtvaardig immigratiebeleid, waarbij de nadruk ligt op integratie en participatie van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving. Ze zijn voorstander van een restrictief asielbeleid en strengere immigratieregels.
 9. Sociale zekerheid: De VVD wil een sociaal zekerheidsstelsel dat gericht is op werk en participatie. Ze pleiten voor een activerend beleid waarbij mensen worden gestimuleerd om aan het werk te gaan en zelfstandig in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
 10. Justitie en veiligheid: De VVD zet zich in voor een sterke en onafhankelijke rechtsstaat en een rechtvaardig justitieel systeem. Ze pleiten voor een effectief en efficiënt politie- en justitieapparaat, strengere straffen voor zware misdrijven en maatregelen om criminaliteit te bestrijden.
 11. Sociaal beleid: Hoewel de VVD bekend staat als een liberale partij, heeft zij ook aandacht voor sociaal beleid. Ze pleiten voor een sociaal vangnet voor degenen die dat nodig hebben, zoals ouderen, mensen met een arbeidsbeperking en mensen in kwetsbare situaties.
 12. Ondernemerschap: De VVD zet zich in voor een gunstig ondernemersklimaat in Nederland. Ze pleiten voor lage belastingen, beperkte regelgeving en ruimte voor ondernemerschap, om zo de economie te stimuleren en banen te creëren.
 13. Onderzoek en innovatie: De VVD hecht veel belang aan onderzoek en innovatie als drijvende krachten achter economische groei en welvaart. Ze pleiten voor investeringen in wetenschap, technologie en innovatie, om Nederland competitief te houden in een snel veranderende wereld.
 14. Onderwijsvrijheid: De VVD staat voor vrijheid van onderwijs en pleit voor meer autonomie van scholen en ouders in het bepalen van het onderwijsaanbod. Ze zijn voorstander van keuzevrijheid voor ouders en het bevorderen van excellentie in het onderwijs.
 15. Europese samenwerking: De VVD is voorstander van Europese samenwerking en een sterkere Europese Unie. Ze pleiten voor een realistisch en pragmatisch Europees beleid, waarbij Nederlandse belangen worden behartigd en de soevereiniteit van Nederland wordt gewaarborgd.
 16. Belastingen: De VVD pleit voor een eenvoudig en eerlijk belastingstelsel, met lagere belastingtarieven voor burgers en bedrijven. Ze zijn voorstander van een beperkte rol van de overheid in de economie en willen de lasten voor burgers en ondernemers verlichten.
 17. Mobiliteit: De VVD zet zich in voor een goed en bereikbaar mobiliteitsbeleid. Ze pleiten voor investeringen in infrastructuur, zoals wegen, spoorwegen en luchthavens, om de mobiliteit te bevorderen en de economie te stimuleren.
 18. Landbouw en voedselproductie: De VVD heeft aandacht voor de landbouw- en voedselsector in Nederland. Ze pleiten voor duurzame en innovatieve landbouwmethoden, stimulering van export van agrarische producten, en aandacht voor dierenwelzijn.
 19. Woningmarkt: De VVD zet zich in voor een gezonde woningmarkt waarbij er voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn voor alle doelgroepen. Ze pleiten voor het stimuleren van nieuwbouw, het bevorderen van doorstroming op de woningmarkt, en het faciliteren van particulier initiatief.
De geschiedenis van de VVD, ofwel de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, gaat terug tot 1948. De partij werd opgericht door een fusie van de Partij van de Vrijheid (PvdV) en de Economische Bond. De VVD streefde naar individuele vrijheid, een vrije markteconomie en een beperkte rol van de overheid.

In de beginjaren lag de nadruk op het herstel van de Nederlandse economie na de Tweede Wereldoorlog. De partij wilde de economie stimuleren door het bevorderen van ondernemerschap en het verminderen van overheidsbemoeienis.

Gedurende de jaren heeft de VVD verschillende keren deelgenomen aan de regering, waarbij ze haar stempel heeft gedrukt op het Nederlandse beleid. In de jaren 80 en 90 voerde de VVD onder leiding van premier Ruud Lubbers een liberaal beleid, met nadruk op economische hervormingen en bezuinigingen.

In de 21e eeuw heeft de VVD zich geprofileerd als een partij die zich richt op veiligheid, immigratiebeleid en belastingverlaging. Onder leiding van Mark Rutte is de VVD sinds 2010 continu in de regering geweest en heeft ze verschillende hervormingen doorgevoerd, zoals de verhoging van de AOW-leeftijd en de versoepeling van het ontslagrecht.

Door de jaren heen heeft de VVD zich ontwikkeld tot een van de grootste politieke partijen in Nederland, met een sterke nadruk op liberalisme, marktwerking en persoonlijke vrijheid.

Zetelverloop

Totale deelnames: 12


Verkiezingsjaar Aantal stemmen Aantal behaalde zetels Coalitie/Oppositie
1948 391.923 8 / 150
1952 471.040 9 / 150
1956 502.530 9 / 150
1959 732.658 19 / 150
1963 643.820 16 / 150
1967 738.202 17 / 150
1971 653.370 16 / 150
2002 1.466.722 24 / 150
2003 1.728.707 28 / 150
2006 1.443.312 22 / 150
2021 2.279.130 34 / 150
2023 1.589.518 24 / 150

Giftenoverzicht

Aantal giften: 48


Donateur Gift Jaar
Stichting Ondersteuning VVD Tweede Kamerverkiezing € 900.000 2021
E.A. Nijkerk € 75.000 2023
Lin Bun B.V. € 75.000 2023
Stichting het Thorbeckefonds € 700.000 2021
Van den Tweel Groep € 53.000 2023
G. van den Tweel € 50.000 2021
J. Dobber € 50.000 2023
H.W.M. van der Wallen € 50.000 2023
Steurstaete B.V. € 50.000 2023
R. Thielen € 50.000 2023
Yip Holding € 50.000 2023
M&A Boekhoorn B.V. € 50.000 2023
Molinsart Holding B.V. € 50.000 2023
Van Deursen Beheer B.V. € 50.000 2023
Boels Group € 50.000 2023
Watoessi B.V. € 50.000 2023
J. Carli € 50.000 2023
Built to Build Vastgoed B.V. € 50.000 2023
Steflo B.V. € 50.000 2023
Verwelius Holding B.V € 50.000 2023
Karo B.V. € 50.000 2023
Smits & Smits B.V. € 50.000 2023
Movement Real Estate € 5.000 2021
S.W. Vervest € 4.500 2021
R.H.L.M. Thielen € 4.500 2021
B.E.L. Thielen € 4.500 2021
H. van Hoof € 30.100 2023
Bestuurdersvereniging van de VVD € 30.000 2023
Stichting Thorbeckefonds € 29.619 2021
All Safe Management € 28.000 2023
Stichting Godefridus van Hees Fonds € 250.000 2021
VDL Groep bv € 25.000 2021
E.A. Nijkerk € 25.000 2023
Prowinko Nederland B.V. € 25.000 2023
Stichting Ivo Opstelten Foundation € 200.000 2021
E.A. Nijkerk € 20.000 2021
C.N.C. Fenijn € 20.000 2021
Rapid Logistics B.V. € 17.485 2023
R.R. Nijkek € 15.000 2021
Godefridus van Hees Fonds € 15.000 2023
Loo Investments I B.V. € 15.000 2023
Navara Group B.V. € 13.000 2023
R.M. Moos € 100.000 2023
SCP Management € 100.000 2023
KiMi B.V. € 100.000 2023
E. Nijkerk € 10.000 2021
Wetzels B.V. € 10.000 2023
H. van Hoof € 0 2023