Tweede Kamer

De Tweede Kamer der Staten-Generaal, vaak eenvoudigweg de Tweede Kamer genoemd, is het belangrijkste vertegenwoordigende orgaan van de Nederlandse regering. Als onderdeel van het Nederlandse parlement, samen met de Eerste Kamer, speelt de Tweede Kamer een cruciale rol in het wetgevingsproces en de controle van de regering. In dit artikel zullen we de geschiedenis, samenstelling, bevoegdheden en functies van de Tweede Kamer in detail bespreken.

Geschiedenis van de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft haar wortels in de Staten-Generaal, een orgaan dat dateert uit de middeleeuwen en een belangrijke rol speelde in de Nederlandse Republiek. De Staten-Generaal bestonden uit vertegenwoordigers van de verschillende gewesten en steden in de Republiek, en hadden onder andere de bevoegdheid om belastingen vast te stellen en oorlog en vrede te verklaren. Na de vestiging van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815 werd de Staten-Generaal omgevormd tot een parlementair stelsel, met de Eerste en Tweede Kamer als de twee kamers van de volksvertegenwoordiging.

De eerste zitting van de Tweede Kamer vond plaats op 1 oktober 1815 in de Oude Zaal van het Binnenhof in Den Haag. In de beginjaren van de Tweede Kamer waren er verschillende kiesstelsels, waarbij de nadruk lag op cijnskiesrecht en capaciteitskiesrecht, wat betekende dat alleen de welgestelde burgerij stemrecht had. Het kiesstelsel werd echter geleidelijk uitgebreid en in de loop der tijd werd het algemeen mannenkiesrecht ingevoerd. Pas in 1917 werd het kiesrecht voor mannen en vrouwen gelijkgetrokken en kreeg iedereen boven de 23 jaar stemrecht.

De Tweede Kamer heeft in de loop der jaren verschillende wijzigingen ondergaan. Zo werd in 1848 de grondwet herzien en kreeg de Tweede Kamer meer macht, met name op het gebied van begroting en wetgeving. Sindsdien heeft de Tweede Kamer zich ontwikkeld tot een centraal orgaan van de Nederlandse democratie, met als belangrijkste taak het vertegenwoordigen van het Nederlandse volk en het controleren van de regering.

Samenstelling van de Tweede Kamer
De Tweede Kamer bestaat uit 150 leden, ook wel Kamerleden genoemd, die rechtstreeks worden gekozen door de Nederlandse bevolking voor een periode van vier jaar. De laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer vonden plaats in maart 2021, en de volgende verkiezingen staan gepland voor maart 2025.

De samenstelling van de Tweede Kamer wordt bepaald op basis van evenredige vertegenwoordiging. Dit betekent dat het aantal zetels dat een politieke partij krijgt in de samenstelling van de Tweede Kamer wordt bepaald op basis van evenredige vertegenwoordiging. Dit betekent dat het aantal zetels dat een politieke partij krijgt in de Tweede Kamer evenredig is aan het aantal stemmen dat de partij heeft behaald bij de verkiezingen. Er geldt een kiesdrempel van 0,67%, wat betekent dat een politieke partij minimaal 0,67% van de stemmen moet behalen om in aanmerking te komen voor een zetel in de Tweede Kamer.

Na de verkiezingen worden de zetels in de Tweede Kamer verdeeld op basis van een complexe berekening, de zogenaamde methode-D'Hondt. Hierbij wordt het totaal aantal stemmen dat een politieke partij heeft behaald gedeeld door het aantal zetels dat de partij al heeft, plus één. De partij met het hoogste quotiënt krijgt vervolgens een zetel toegewezen. Deze berekening wordt herhaald totdat alle zetels zijn verdeeld. De partijen die de meeste zetels hebben gekregen, vormen meestal de regeringscoalitie, terwijl de oppositiepartijen de minderheid vormen.

De politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer zijn divers en vertegenwoordigen een breed scala aan politieke stromingen en standpunten. Er zijn traditionele politieke partijen zoals de VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), het CDA (Christen-Democratisch Appèl), de PvdA (Partij van de Arbeid) en D66 (Democraten 66), maar er zijn ook kleinere partijen zoals de PVV (Partij voor de Vrijheid), de GroenLinks, de SP (Socialistische Partij), de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren. Daarnaast zijn er nog diverse andere politieke partijen die geen zetels hebben behaald in de Tweede Kamer, maar wel deel uitmaken van het politieke landschap in Nederland.

Bevoegdheden van de Tweede Kamer
De Tweede Kamer heeft diverse bevoegdheden die haar rol als volksvertegenwoordiging en controleorgaan van de regering waarborgen. Enkele van de belangrijkste bevoegdheden van de Tweede Kamer zijn:
 1. Wetgeving: De Tweede Kamer heeft de bevoegdheid om wetten te maken, te wijzigen en goed te keuren. Wetgeving kan worden geïnitieerd door zowel de regering als individuele Kamerleden. Wetsvoorstellen worden eerst besproken in de Tweede Kamer, waarna ze naar de Eerste Kamer gaan voor verdere behandeling en goedkeuring voordat ze wet worden. De Tweede Kamer heeft het recht van amendement.

 2. Begrotingsbevoegdheid: De Tweede Kamer heeft de bevoegdheid om de begroting van de regering te controleren en goed te keuren. De begroting wordt jaarlijks door de regering gepresenteerd en moet worden goedgekeurd door de Tweede Kamer voordat deze kan worden uitgevoerd. De Tweede Kamer heeft de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen in de begroting en kan de regering ter verantwoording roepen over de besteding van overheidsmiddelen.

 3. Controleren van de regering: De Tweede Kamer heeft de taak om de regering te controleren op haar beleid en uitvoering van wetten. Dit gebeurt onder andere door middel van vragen stellen aan ministers, debatten voeren over actuele onderwerpen, en het indienen van moties waarin de Kamer haar standpunten kenbaar maakt. De regering is verplicht om verantwoording af te leggen aan de Tweede Kamer en kan ter verantwoording worden geroepen bij eventuele misstanden.

 4. Recht van enquête: De Tweede Kamer heeft het recht om een parlementaire enquête in te stellen. Dit is een onderzoek naar een bepaald onderwerp waarbij getuigen onder ede worden gehoord. Een enquête kan worden ingesteld om misstanden binnen de overheid of andere maatschappelijke organisaties te onderzoeken en eventuele verantwoordelijken ter verantwoording te roepen.
 5. Benoeming van bewindspersonen: De Tweede Kamer heeft de bevoegdheid om bewindspersonen, zoals ministers en staatssecretarissen, te benoemen of te ontslaan. Na de verkiezingen wordt er een formateur aangewezen om een coalitie te vormen en een kabinet samen te stellen. De kandidaten voor bewindspersonen worden vervolgens voorgedragen aan de Tweede Kamer, die moet instemmen met hun benoeming. Dit proces wordt ook wel de formatie genoemd.

 6. Recht van interpellatie en motie van wantrouwen: De Tweede Kamer heeft het recht van interpellatie, wat inhoudt dat Kamerleden vragen kunnen stellen aan bewindspersonen over beleid en uitvoering van wetten. Daarnaast kan de Tweede Kamer een motie van wantrouwen indienen tegen een bewindspersoon of het hele kabinet. Als een motie van wantrouwen wordt aangenomen, betekent dit dat het vertrouwen in de bewindspersoon of het kabinet wordt opgezegd en kan leiden tot het aftreden van de bewindspersoon(s) of het kabinet.

 7. Debatten en stemmingen: De Tweede Kamer is het podium voor politieke debatten over actuele onderwerpen en wetgeving. Kamerleden kunnen tijdens debatten hun standpunten kenbaar maken en met elkaar in discussie gaan. Naar aanleiding van debatten worden er vaak moties ingediend, waarin de Tweede Kamer haar standpunten vastlegt en de regering verzoekt bepaalde acties te ondernemen. Moties kunnen worden aangenomen of verworpen door middel van stemmingen in de Tweede Kamer.

 8. Het recht van amendement: De Tweede Kamer heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in wetsvoorstellen die door de regering worden ingediend. Dit wordt het recht van amendement genoemd. Kamerleden kunnen amendementen indienen om wetsvoorstellen aan te passen of te verbeteren volgens hun eigen visie of de visie van hun fractie. Na stemmingen in de Tweede Kamer wordt bepaald of de amendementen worden aangenomen of verworpen.

 9. Het recht van initiatief: Naast het behandelen van wetsvoorstellen van de regering, heeft de Tweede Kamer ook het recht van initiatief. Dit betekent dat Kamerleden zelf wetsvoorstellen kunnen indienen, los van de regering. Als een wetsvoorstel van een Kamerlid wordt aangenomen, kan het ook wet worden, mits het ook wordt goedgekeurd door de Eerste Kamer en wordt ondertekend door de koning.

 10. Parlementaire enquêtes: Zoals eerder genoemd, heeft de Tweede Kamer het recht om parlementaire enquêtes in te stellen. Dit is een belangrijk instrument om misstanden binnen de overheid of andere maatschappelijke organisaties te onderzoeken. De Tweede Kamer kan een enquêtecommissie instellen die getuigen onder ede kan horen en documenten kan opvragen om de waarheid boven tafel te krijgen.

 11. Controleren van internationale verdragen: De Tweede Kamer heeft de bevoegdheid om internationale verdragen, zoals handelsverdragen en verdragen inzake samenwerking en veiligheid, te controleren. Voordat een verdrag kan worden geratificeerd, moet de Tweede Kamer ermee instemmen. Dit geeft de Kamer de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het buitenlandse beleid van Nederland.

 12. Parlementair onderzoek: De Tweede Kamer heeft de bevoegdheid om parlementair onderzoek in te stellen naar aanleiding van maatschappelijke vraagstukken of misstanden. Een parlementair onderzoek is een uitgebreid onderzoek waarbij getuigen onder ede worden gehoord en rapporten worden opgesteld met aanbevelingen voor verbeteringen. Dit kan leiden tot nieuwe wetgeving of veranderingen in beleid.

 13. Contact met de achterban: Kamerleden hebben regelmatig contact met hun achterban, de kiezers die hen hebben gekozen. Ze ontvangen signalen, klachten en suggesties vanuit de samenleving en nemen dit mee in hun werk in de Tweede Kamer. Dit zorgt ervoor dat de volksvertegenwoordiging dicht bij de burger staat en rekening houdt met de wensen en behoeften van de bevolking.

 14. Het budgetrecht: De Tweede Kamer heeft het budgetrecht, wat inhoudt dat zij de begroting van de overheid goedkeurt. Hierbij worden de inkomsten en uitgaven van de regering vastgesteld en gecontroleerd. De begroting wordt jaarlijks gepresenteerd en uitgebreid behandeld in de Tweede Kamer, waarbij Kamerleden de mogelijkheid hebben om vragen te stellen, debatten te voeren en eventueel wijzigingen aan te brengen in de begroting.

 15. De rol van fracties: De politieke partijen in de Tweede Kamer zijn georganiseerd in fracties. Een fractie bestaat uit Kamerleden van dezelfde politieke partij. Fracties hebben belangrijke taken, zoals het voorbereiden van debatten, het formuleren van standpunten en het indienen van amendementen en moties. Fracties spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetgeving en het uitoefenen van politieke invloed.

 16. De regeringscontrole: De Tweede Kamer heeft de taak om de regering te controleren. Dit gebeurt onder andere door middel van het stellen van vragen aan ministers en staatssecretarissen, het voeren van debatten over het regeringsbeleid, het indienen van moties van afkeuring of wantrouwen en het controleren van de uitvoering van wetten en beleid. Dit zorgt ervoor dat de regering verantwoording moet afleggen aan de volksvertegenwoordiging en dat het kabinet scherp wordt gehouden.

 17. Deelname aan commissies: De Tweede Kamer heeft verschillende commissies die zich bezighouden met specifieke beleidsterreinen, zoals financiën, justitie, onderwijs, zorg en landbouw. Kamerleden kunnen deelnemen aan deze commissies om wetgeving en beleid op deze terreinen grondig te bestuderen en voor te bereiden. Commissies spelen een belangrijke rol bij de inhoudelijke behandeling van wetsvoorstellen en het controleren van de regering.

 18. Het recht van interpellatie: De Tweede Kamer heeft het recht van interpellatie, wat betekent dat Kamerleden het recht hebben om ministers en staatssecretarissen te bevragen over actuele onderwerpen en ontwikkelingen. Hierdoor kunnen Kamerleden directe verantwoording eisen van de regering over bepaalde zaken en kan er snel politieke druk worden uitgeoefend op de regering om actie te ondernemen.

 19. Het recht van enquête: Naast parlementaire enquêtes heeft de Tweede Kamer ook het recht van enquête. Dit houdt in dat een speciale commissie, bestaande uit Kamerleden, onderzoek kan doen naar een bepaald onderwerp en getuigen kan horen onder ede. Hierdoor kan de Tweede Kamer diepgaand onderzoek doen naar bijvoorbeeld misstanden binnen de overheid of andere maatschappelijke organisaties en kan er beleid worden aangepast of verbeterd.


 20. Deelname aan Europese besluitvorming: Als lidstaat van de Europese Unie speelt Nederland een rol in de Europese besluitvorming. De Tweede Kamer heeft de taak om de Nederlandse regering te controleren en invloed uit te oefenen op het Nederlandse standpunt in Europese besluitvorming. Dit gebeurt onder andere door middel van debatten, vragen aan ministers en staatssecretarissen, en het behandelen van Europese wetsvoorstellen.