Het bericht ‘Aruba heeft geen boodschap aan RMR en Cft: Geld vliegt de deur uit’

Vragen van de leden Kamminga (VVD) en Van den Berg (CDA) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Aruba heeft geen boodschap aan RMR en Cft: Geld vliegt de deur uit» (ingezonden 2 juni 2022).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Aruba heeft geen boodschap aan RMR en Cft: Geld vliegt de deur uit»1?

Vraag 2

Deelt u de mening dat de constateringen van het College finanieel toezicht (Cft) zeer zorgelijk zijn en zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Wat zijn de financiële gevolgen van de stijgende overheidsschuld van Aruba en hoe beoordeelt u dat?

Vraag 4

Hoe verhoudt het Arubaanse beleid zich tot de gemaakte afspraken met Nederland op dit gebied?

Vraag 5

Welk effect heeft het gevoerde beleid op de overeengekomen hervormingsagenda?

Vraag 6

Bent u bereid het kabinet Wever-Croes aan te spreken op het gekozen meerjarig financieel beleid en hier consequenties aan te verbinden? Zo ja, aan welke consequenties denkt u dan en zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Kunt u de Kamer hier nog deze maand over informeren?

Indiener(s)
Tweedemonitor