Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Miljoenenbonus topman Air France KLM, ondanks recordverlies en staatssteun’Het bericht ‘Miljoenenbonus topman Air France KLM, ondanks recordverlies en staatssteun’

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05942

Vragen van de leden Heinen en Michon-Derkzen (beiden VVD) aan de Ministers van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Miljoenenbonus topman Air France KLM, ondanks recordverlies en staatssteun» (ingezonden 14 april 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Miljoenenbonus topman Air France KLM, ondanks recordverlies en staatssteun» d.d. 9 april?1 Klopt het dat de topman van Air France KLM onder andere een bonus krijgt voor de loonsteun die hij «in Nederland heeft geregeld»?

Vraag 2

Wat is uw oordeel over deze aandelenbonus? Deelt u de mening dat een dergelijke bonus zowel niet past bij de huidige economische omstandigheden, de omstandigheden van het bedrijf als bij de offers die werknemers gevraagd worden te nemen?

Vraag 3

Kunt u aangeven hoe deze bonus zich verhoudt tot het nationaal afgesproken staatssteunkader en de Europese afspraken over staatssteun in het kader van de coronacrisis, waarin beide het beperken van bonussen en het uitkeren van dividend als voorwaarden zijn gesteld?

Vraag 4

Hoe verhoudt deze bonus zich tot uw Kamerbrief van 1 mei 2020 waarin u in het afwegingskader voor staatssteun stelt dat steun aan individuele bedrijven zich niet verdraagt met het uitkeren van dividenden en het betalen van bonussen?2

Vraag 5

Hoe verhoudt deze bonus zich tot uw Kamerbrieven van 24 april 2020 en 26 juni 2020 waarin u stelt dat als voorwaarde aan de steunmaatregelen KLM wordt gesteld dat bonussen voor het bestuur en de topmanagementlaag gedurende de looptijd van de staatssteun worden opgeschort?3

Vraag 6

In uw Kamerbrief van 25 mei 2020 stelt u dat over de voorwaarden van staatssteun voortdurend gesprekken plaatsvinden met de Franse staat; heeft u daarbij gesproken over aandelenbonussen?4 Ziet u verdere mogelijkheden om samen met uw Franse collega op te trekken om dergelijke beloningen te voorkomen zolang gebruik wordt gemaakt van staatssteun?

Vraag 7

Kunt u de precieze (Europese) regels omtrent het geven van bonussen en het verlenen van staatssteun in het kader van de coronacrisis beschrijven? Hoe verhoudt deze «bonus voor lange termijn» zich tot de Amendment to the Temporary Framework for State aid measures van de Europese Commissie waar onder punt 78 staat dat zo lang 75 procent van de staatssteun niet is terugbetaald, de vergoeding van het management het vaste deel van het voorgaande jaar niet mag overschrijden?

Vraag 8

Bent u voornemens om in Europa te pleiten voor aanscherping van dit Temporary Framework for State aid measures, dan wel de relevante regels, zodat ook dergelijke aandelenbeloningen zoals uitgekeerd Ben Smith onmogelijk zijn wanneer een beroep wordt gedaan op staatssteun in Europa?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Alkaya (SP), ingezonden 14 april 2021 (vraagnummer 2021Z05941).


X Noot
1

De Telegraaf, «Miljoenenbonus topman Air-France KLM, ondanks recordverlies en staatssteun», 9 april 2021, via: https://www.telegraaf.nl/financieel/423714714/miljoenenbonus-topman-air-france-klm-ondanks-recordverlies-en-staatssteun.

X Noot
2

Kamerstuk 35 420, nr. 36 en European Commission, «Amendment to the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak», 8 mei 2020.

X Noot
3

Kamerstuk 29 232, nr. 9 en Kamerstuk 29 232, nr. 41

X Noot
4

Aanhangsel van de Handelingen II, vergaderjaar 2019–2020, nr. 2900.


Gerelateerd

Het bericht ‘Miljoenenbonus topman Air France KLM, ondanks recordverlies en staatssteun’

De bonus voor de topman van Air France-KLM

De berichten ‘Smith: Air France en KLM nog meer integreren’ en ‘France Hits Out at Dutch in Feud Over Air France-KLM Holdings’

Het nieuws dat de topman van Air France-KLM een bonus van twee miljoen euro ontvangt

Het uitblijven van een akkoord met de Franse Staat over het waarborgen van de Nederlandse publieke belangen na de aandelenaankoop van Air France-KLM

Het uitblijven van resultaten na de aankoop van aandelen van Air France-KLM

De berichten dat er snel hulp nodig is bij KLM en dat de Franse overheid niet van plan is Air France te redden

Het bericht ‘Franse staat koopt nieuwe aandelen Air France-KLM’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl