Tweedemonitor / Kamervraag / CO2-uitstoot van bodemberoerende visserij, die even hoog is als de luchtvaartindustrieCO2-uitstoot van bodemberoerende visserij, die even hoog is als de luchtvaartindustrie

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05822

Vragen van de leden Teunissen en Wassenberg (beiden PvdD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken en Klimaat over CO2-uitstoot van bodemberoerende visserij, die even hoog is als de luchtvaartindustrie (ingezonden 13 april 2021).

Vraag 1

Kent u het bericht «Trawlervisserij brengt evenveel CO2 in de atmosfeer als luchtvaartindustrie»?1

Vraag 2

Is het bij u bekend dat het gebruik van sleepnetten in de visserij de zeebodem dusdanig verstoort dat dit leidt tot een CO2-uitstoot die even groot is als die van de wereldwijde luchtvaart?

Vraag 3

Beaamt u dat de hoeveelheid CO2 die jaarlijks vrijkomt als gevolg van zeebodemverstoringen circa 1 gigaton bedraagt?

Vraag 4

Wordt de CO2-uitstoot die vrijkomt als gevolg van zeebodemverstoring door sleepnetten meegenomen in de nationale CO2-uitstoot van het land onder wiens vlag gevaren en gevist wordt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Klopt het dat de CO2-uitstoot als gevolg van internationale scheepvaart niet meegerekend wordt bij de CO2-uitstoot van het vlagland waar het schip geregistreerd is?

Vraag 6

Bent u bereid om te onderzoeken hoeveel de Nederlandse bodemberoerende visserij in binnen- en buitenland bijdraagt aan de Nederlandse CO2-uitstoot? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer?

Vraag 7

Bent u bereid om de CO2-uitstoot als gevolg van bodemberoerende visserij mee te nemen in de nationale CO2-uitstoot? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer?

Vraag 8

Bent u bereid om in Europa actief op te roepen tot het registreren van de CO2-uitstoot van bodemberoerende visserij in de nationale CO2-uitstoot? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Bent u bereid om tenminste 30% van de Nederlandse oceanen te beschermen tegen bodemberoerende visserij? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer?


X Noot
1

Foodlog, 25 maart 2021, «Trawlervisserij brengt evenveel CO2 in de atmosfeer als luchtvaart» (https://www.foodlog.nl/artikel/trawlervisserij-brengt-evenveel-co2-in-de-atmosfeer-als-luchtvaartindustrie/)


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl