Tweedemonitor / Kamervraag / CO2-uitstoot van bodemberoerende visserij, die even hoog is als de luchtvaartindustrieCO2-uitstoot van bodemberoerende visserij, die even hoog is als de luchtvaartindustrie

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z05822

Vragen van de leden Teunissen en Wassenberg (beiden PvdD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken en Klimaat over CO2-uitstoot van bodemberoerende visserij, die even hoog is als de luchtvaartindustrie (ingezonden 13 april 2021).

Vraag 1

Kent u het bericht «Trawlervisserij brengt evenveel CO2 in de atmosfeer als luchtvaartindustrie»?1

Vraag 2

Is het bij u bekend dat het gebruik van sleepnetten in de visserij de zeebodem dusdanig verstoort dat dit leidt tot een CO2-uitstoot die even groot is als die van de wereldwijde luchtvaart?

Vraag 3

Beaamt u dat de hoeveelheid CO2 die jaarlijks vrijkomt als gevolg van zeebodemverstoringen circa 1 gigaton bedraagt?

Vraag 4

Wordt de CO2-uitstoot die vrijkomt als gevolg van zeebodemverstoring door sleepnetten meegenomen in de nationale CO2-uitstoot van het land onder wiens vlag gevaren en gevist wordt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Klopt het dat de CO2-uitstoot als gevolg van internationale scheepvaart niet meegerekend wordt bij de CO2-uitstoot van het vlagland waar het schip geregistreerd is?

Vraag 6

Bent u bereid om te onderzoeken hoeveel de Nederlandse bodemberoerende visserij in binnen- en buitenland bijdraagt aan de Nederlandse CO2-uitstoot? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer?

Vraag 7

Bent u bereid om de CO2-uitstoot als gevolg van bodemberoerende visserij mee te nemen in de nationale CO2-uitstoot? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer?

Vraag 8

Bent u bereid om in Europa actief op te roepen tot het registreren van de CO2-uitstoot van bodemberoerende visserij in de nationale CO2-uitstoot? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Bent u bereid om tenminste 30% van de Nederlandse oceanen te beschermen tegen bodemberoerende visserij? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer?


X Noot
1

Foodlog, 25 maart 2021, «Trawlervisserij brengt evenveel CO2 in de atmosfeer als luchtvaart» (https://www.foodlog.nl/artikel/trawlervisserij-brengt-evenveel-co2-in-de-atmosfeer-als-luchtvaartindustrie/)


Gerelateerd

CO2-uitstoot van bodemberoerende visserij, die even hoog is als de luchtvaartindustrie

De flinke groei CO2 Luchtvaart terwijl reductie van de uitstoot van CO2 nodig is

De weeffout in de subsidiëring voor CO2-afvang en -opslag (Carbon Capture Storage)

Het bericht dat de CO2-uitstoot van de luchtvaartsector wéér is gestegen

Het bericht dat de overheid tuinders hielp om het ETS te ontwijken

De (bij)stook van biomassa in centrales

Het bericht ‘Onderzoekers: plasticsoep in Stille Oceaan komt vooral van visserij en scheepvaart’

Het Revnext-model voor de stimulering van elektrische auto's, de merkwaardige aanbesteding, de uitkomsten van dit model en het feit dat TNO de staatssecretaris weerspreekt

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl