Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Ziekenhuizen op ramkoers met artsen die cashen op coronatesten'Het bericht 'Ziekenhuizen op ramkoers met artsen die cashen op coronatesten'

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z03978

2021Z03978

(ingezonden 1 maart 2021)

Vragen van de leden Van Gerven en Hijink (beiden SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht 'Ziekenhuizen op ramkoers met artsen die cashen op coronatesten'

 • Wat is uw reactie op het bericht 'Ziekenhuizen op ramkoers met artsen die cashen op coronatesten'? 1)
 • Wat vindt u ervan dat artsen-microbioloog van het laboratorium Microvida dankzij de pandemie flinke winsten, ongeveer drie ton bruto bovenop hun reguliere inkomen, maken?
 • Deelt u de mening dat de inkomsten van deze artsen niet in verhouding staan tot de inspanningen, temeer er geen ondernemersrisico tegenover staat, zoals investeringen in personeel of testapparatuur?
 • Wat vindt u ervan dat gesprekken tot niets hebben geleid en de ziekenhuizen en artsen-microbioloog waarschijnlijk naar de rechter gaan?
 • Vindt u dat de heer Kluytmans een onafhankelijke rol kan uitoefenen binnen het Outbreak Management Team (OMT), wanneer hij zelf flink verdient aan de testen waarover hij tegelijkertijd adviseert? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Deelt u de mening dat de beloning van artsen-microbioloog in verhouding moet staan tot die van andere artsen, die enorm hard werken zonder de extra beloning die artsen-microbioloog wel ontvangen? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Hoe legt u uit dat vrijgevestigde artsen-microbioloog tonnen kunnen opstrijken zonder dat dit in verhouding staat tussen de geleverde diensten, terwijl het personeel op de werkvloer niet in aanmerking komt voor structureel meer waardering en betere beloning, ondanks dat hier enorme vraag naar is?
 • Deelt u de mening dat corona-labtesten ook onder de afspraken over verrichtingenmethodiek zouden moeten vallen om zodoende de perverse prikkel van méér inkomen voor artsen-microbioloog naarmate meer getest wordt weg te halen? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Kunt u aangeven wat de prijs en de vergoeding zijn voor een corona-labtest? Staan deze tot elkaar in verhouding? Zo nee, bent u bereid de vergoeding voor een corona-labtest te verlagen? Zo nee, waarom niet?
 • Kunt u aangeven hoeveel vrijgevestigde artsen-microbioloog er zijn in Nederland en hoeveel publieke middelen zij inmiddels hebben ontvangen via corona-labtesten? Zo nee, bent u bereid dit uit te zoeken? Zo nee, waarom niet?
 • Deelt u de mening dat deze onacceptabele situatie aantoont dat het beter is wanneer labs niet in een apart bedrijf worden gestopt en artsen in loondienst treden? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Kunt u een overzicht geven van de ziekenhuizen waar dit speelt en in welke mate?
 • Deelt u de mening dat niet kan worden gewacht tot artsen-microbioloog vrijwillig afzien van hun disproportioneel hoge inkomen en de politiek dient in te grijpen? Zo ja, wat gaat u doen om aan deze situatie een einde te maken? Zo nee, waarom niet?
 • Gaat u het gemeenschapsgeld terugvorderen? Zo nee, waarom niet?
 • Zou het niet van moreel leiderschap getuigen als u zich hier duidelijker over zou uitspreken dan u eerder heeft gedaan? Bent u bereid de betreffende artsen-microbioloog erop aan te spreken dat coronacashen zich niet verhoudt met een maatschappelijk verantwoorde uitoefening van het artsenvak? 2)
 • Wilt u vraag 15 afzonderlijk beantwoorden?
 • Follow the Money, 27 februari 2021, 'Ziekenhuizen op ramkoers met artsen die cashen op coronatesten' (Ziekenhuizen op ramkoers met artsen die cashen op coronatesten - Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek (ftm.nl))
 • Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2020-2021, nr. 1324.

Indiener

Henk van Gerven (SP)

Maarten Hijink (SP)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 19649 )

Publicatiedatum
1 Maart 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl