Tweedemonitor / Kamervraag / Het nieuws dat Duitse haantjes niet meer in de hakselaar hoevenHet nieuws dat Duitse haantjes niet meer in de hakselaar hoeven

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z03449

Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het nieuws dat Duitse haantjes niet meer in de hakselaar hoeven (ingezonden 19 februari 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Duitse haantjes hoeven niet meer in de hakselaar»?1

Vraag 2

Kunt u de Kamer informeren over de voortgang van de afspraken die u met de pluimveesector heeft gemaakt in het kader van de Uitvoeringsagenda Pluimveesector over het vinden van alternatieven voor het doden van hanenkuikens?2

Vraag 3

Bent u met de supermarktketens in gesprek om te onderzoeken in hoeverre er voldoende afzetmarkt bestaat voor pluimveeproducten waarbij geen kuikens vroegtijdig gedood behoeven te worden?

Vraag 4

Welke maatschappelijk geaccepteerde oplossingen ziet u momenteel als het meest perspectiefrijke alternatief voor het doden van hanenkuikens en welke technische mogelijkheden horen daarbij?

Vraag 5

Zijn er volgens u nog belemmeringen die het invoeren of verplicht stellen van deze alternatieven voor doding van kuikens verhinderen en zo ja, welke zijn dit?

Vraag 6

Bent u nog steeds van mening dat er onvoldoende commercieel toepasbare oplossingen voor handen zijn om over te gaan tot een verbod op het doden van eendagskuikens?


X Noot
1

Trouw, 18 februari 2021, «Duitse haantjes hoeven niet meer in de hakselaar», Duitse haantjes hoeven niet meer in de hakselaar | Trouw

X Noot
2

Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2019–2020, nr. 3328


Gerelateerd

Het nieuws dat Duitse haantjes niet meer in de hakselaar hoeven

Het bericht Pasgeboren kuikens niet meer vergast of in de shredder in Frankrijk

Het bericht dat de Duitse Klimaatwet deels ongrondwettelijk is.

Berichten dat Belgische en Duitse defensiehelikopters met grote problemen kampen

Extra kapitaal voor Tennet voor investeringen in het Duitse netwerk

Agrarische panden

Het bericht dat de Duitse regering bij alle officiële gelegenheden vegetarisch zal eten

Containers overboord in Duitse deel van de Noordzee

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl