Tweedemonitor / Kamervraag / Het Westnijlvirus en de tijgermug.Het Westnijlvirus en de tijgermug.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z02410

 • 2021Z02410

  (ingezonden 5 februari 2021)

  Vragen van het lid De Groot (D66) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het Westnijlvirus en de tijgermug.

  • Bent u bekend met het artikel 'Openheid over tijgermug is dringend geboden'? 1)
  • Waarom vermeldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op de webpagina met vangstgegevens van exotische muggen niet de namen van de bedrijven waar ze zijn gevonden, hoewel de Raad van State al in augustus 2019 heeft vastgesteld dat er op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) geen enkele reden is om die namen geheim te houden? 2) 3)
  • Deelt u de mening dat het immers gaat om milieu-informatie, waarvoor zelfs een verregaande plicht tot openbaarmaking geldt? 
  • Waarom vermeldt de NVWA op de webpagina met vangstgegevens niet de X- en Y-coördinaten (minus de laatste twee cijfers), terwijl de Raad van State in dezelfde uitspraak heeft bepaald dat er op grond van de Wob en ook vanuit privacy-oogpunt geen enkele reden is om die gegevens geheim te houden?
  • Waarom wordt bij de eerste bekendmaking van de vangstgegevens op de webpagina van de NVWA niet direct vermeld hoeveel exotische muggen er elke keer zijn gevangen, en gebeurt dat pas een jaar later (en dan nog slechts als totaal)? 
  • Vindt u het terecht dat een handhavingsverzoek wordt afgewezen op grond van het feit dat daarin de namen van de betreffende bedrijven ontbreken, terwijl die bedrijfsnamen in strijd met genoemde uitspraak van de Raad van State geheim worden gehouden?
  • Wordt er handhavend opgetreden tegen bedrijven waar exotische muggen worden gevonden, en waarvan aannemelijk is dat ze de voorschriften overtreden? Zo ja, hoe vaak is dat sinds 2005 gebeurd, welke bedrijven betrof het (naam en adres) en wat hield die handhaving in?
  • Waarom vermeldt de NVWA op haar webpagina niet alle vondsten van alle soorten invasieve exotische muggen, terwijl de titel van de pagina dat wel suggereert?
  • Welke soorten invasieve exotische muggen die niet op de webpagina van de NVWA worden genoemd, zijn sinds 2005 op welke data op welke locaties gevonden, en in welke aantallen?
  • Hoe staat het momenteel met de verspreiding van de Aziatische bosmug in Flevoland?
  • Klopt het dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) begin 2021 een rapport heeft uitgebracht over het Westnijlvirus, welke met u is gedeeld? Zo ja, kunt u deze ook delen met de Kamer?

  1) Medical Fact, 21 januari 2021, 'Openheid over tijgermug is dringend geboden' (https://www.medicalfacts.nl/2021/01/21/openheid-over-tijgermug-is-dringend-geboden/)

  2) Website NVWA, geraadpleegd 5 februari 2021, https://www.nvwa.nl/onderwerpen/muggen-knutten-en-teken/vondsten

  3) Uitspraak 201807233/1/A3 Raad van State, 7 augustus 2019, https://www.raadvanstate.nl/@116854/201807233-1-a3/

Indiener

Tjeerd de Groot (D66)


Gericht

Carola Schouten (CU)


Access ( 19211 )

Publicatiedatum
5 februari 2021Gerelateerd

Het artikel 'Eerste besmetting met westnijlvirus in Nederland'

Het Westnijlvirus en de tijgermug.

Het artikel ‘Experts luiden de noodklok over falende aanpak tijgermug’

Het bericht “Experts luiden noodklok over falende aanpak tijgermug”

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl