Tweedemonitor / Kamervraag / Aanwijzing ex artikel 34, eerste lid, Wet publieke gezondheidAanwijzing ex artikel 34, eerste lid, Wet publieke gezondheid

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z02303

Vragen van de leden Groothuizen, Bergkamp en Diertens (allen D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over aanwijzing ex artikel 34, eerste lid, Wet publieke gezondheid (ingezonden 4 februari 2021).

Vraag 1

Waarom heeft u op 25 januari 2021 het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) aangewezen als locatie waar Covid-19-patiënten gedwongen kunnen worden geïsoleerd? Klopt het dat het gaat om de locatie Beatrixoord in Haren? Waarom is deze aanwijzing niet eerder gedaan? Wat was voor u de reden die keuze nu te maken? Waarom is de keuze gevallen op het UMCG? Hoeveel patiënten kan het UMCG maximaal opnemen?

Vraag 2

Hoe vaak is er door de voorzitters van de veiligheidsregio’s tot nu toe gebruik gemaakt van artikel 31 van de Wet publieke gezondheid (Wpg) om een Covid-19 patiënt te isoleren? Hoe vaak is door de officier van justitie een verzoek tot machtiging tot voortzetting van de isolatie gedaan? Hoe heeft de rechter daarover beschikt?

Vraag 3

Verwacht u dat er in de (nabije) toekomst vaker van deze bevoegdheid gebruik gemaakt zal worden? Zo ja, waarom en wat is uw inschatting over de frequentie waarop van deze maatregel gebruik zal worden gemaakt?

Vraag 4

Hoe verhoudt gedwongen isolatie onder de Wet politiegegevens (Wpg) zich tot de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten?

Vraag 5

Brengt de gedwongen isolatie extra werk met zich mee voor het medisch personeel in het UMCG? Zo ja, zijn zij hierop voorbereid? Is er genoeg capaciteit in het ziekenhuis om deze extra werklast te kunnen dragen? Zo nee, hoe gaat u ervoor zorgen dat deze extra taak niet ten koste gaat van de reguliere zorg die het ziekenhuis levert?

Vraag 6

Hoe gaat de gedwongen isolatie worden gehandhaafd? Zal deze taak bij de politie komen te liggen? Is er genoeg capaciteit voor het handhaven van gedwongen isolatie?

Vraag 7

Hoe vaak is door voorzitters van de veiligheidsregio’s gebruik gemaakt van de maatregel van quarantaine als bedoeld in artikel 35 van de Wpg? Hoe vaak is door de officier van justitie een verzoek tot machtiging tot voortzetting van de quarantaine gedaan? Hoe heeft de rechter daarover beschikt?

Vraag 8

Herinnert u zich uw brief van 20 januari 2021, waarin u twee opties uiteenzette over een aangepaste quarantaineregeling?1

Vraag 9

Wat is de stand van zaken met betrekking tot deze uitwerking? Op welke wijze voorziet u bij de uitwerking van optie 1 (algemene quarantaineplicht) in individuele rechtsbescherming? Op welke wijze geeft u bij de uitwerking van optie 2 (quarantaineplicht bij beschikking) invulling aan de rechtsbescherming? Hoe waarborgt u dat een eventueel bezwaar en/of beroep niet eerst wordt behandeld, nadat de quarantainetijd al is verstreken?

Vraag 10

Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden?


X Noot
1

Kamerstuk 25 295 nr. 912


Gerelateerd

De nieuwe Oekaze Kok en de soepeler omgang met het contact tussen ambtenaren en Kamerleden

Aanwijzing ex artikel 34, eerste lid, Wet publieke gezondheid

Het bericht 'Burger ingezet bij opsporing'

Het gebrek aan maatregelen tegen de gezondheidsrisico’s van de geitenhouderij

De gang van zaken rond het naar buiten brengen van het besluit over de opening van kinderopvang en basisscholen

Het bericht ‘Caribische eilanden kunnen grotere toestroom Venezolanen verwachten’

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het toezicht op het slachtproces ten tijde van COVID-19 en tijdens het Offerfeest

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl