Tweedemonitor / Kamervraag / De onzin van subsidieslurpende mestfabriekenDe onzin van subsidieslurpende mestfabrieken

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z01794

2021Z01794

(ingezonden 29 januari 2021)

Vragen van de leden Van Raan en Wassenberg (beiden PvdD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de onzin van subsidieslurpende mestfabrieken

 1. Kent u het bericht “Het sprookje van de mega-mestbewerking”? [1]
 2. Kunt u bevestigen dat voor de bouw en exploitatie van mestvergisters (mono- en co-vergisters) en mestverbranders subsidie uit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE+(+))-regeling kan worden ontvangen?
 3. Hoeveel mestvergisters, mestverbranders en overige mestverwerkers zijn er momenteel in Nederland en hoeveel mest wordt hiermee verwerkt, in absolute zin en in het percentage van de totale mestproductie?
 4. Hoeveel subsidie is hiervoor in totaal reeds uitgegeven en hoeveel was dat onder de SDE+(+)-regeling? Kunt u dit uitsplitsen naar mestvergisters (mono- en co-vergisting), mestverbranders en overige mestverwerkers?
 5. Wat is de prijs per ton vermeden CO2-uitstoot van mestvergisters en mestverbranders?
 6. Bent u bekend met de klachten van omwonenden van mestfabrieken over de stank, ondanks dat exploitanten claimen dat deze “geurloos” zouden zijn? Kunt u aangeven hoeveel klachten er bij het Rijk, provincies en gemeenten zijn binnengekomen van omwonenden over de stank van mestfabrieken in de afgelopen vijf jaar?
 7. Kunt u aangeven hoeveel lekken of andere ongelukken er plaats hebben gevonden met mestfabrieken/mestvergisters in de afgelopen vijf jaar?
 8. Klopt het dat de meeste mestfabrieken grijs aardgas verbruiken voor het verwerkingsproces? Bij welk percentage van de mestfabrieken is dat het geval? Kunt u dit uitsplitsen per type mestfabriek (vergisting, verbranding en overige)?
 9. Hoeveel grijs aardgas wordt er jaarlijks gebruikt om dierlijke mest via monovergisting, co-vergisting en verbranding te verwerken en wat zijn de efficiëntie coëfficiënten en energieprestaties van deze mestfabrieken? Kunt u dit uitsplitsen naar type verwerking?
 10. Kunt u bevestigen dat mestverwerking met de huidige generatie mestvergisters en -verbranders ongeveer net zoveel energie (grijs aardgas) kost als dat het oplevert aan energie? Zo nee, waarom niet?
 11. Indien het antwoord op de vorige vraag ja is, beaamt u dan dat hetgreenwashing is om te stellen dat mestfabrieken ‘duurzaam biogas’ produceren, omdat mestverwerking eigenlijk neerkomt op het simpelweg omzetten van grijs aardgas naar ‘biogas’? Zo nee, waarom niet?
 12. Kunnen mestfabrieken voor de energie voor het verwerkingsproces ook gebruik maken van houtige biomassa, door middel van gesubsidieerde industriële biomassaketels? Zo ja, hoeveel procent van de mestfabrieken maakt gebruik van zulke ketels en hoeveel subsidie hebben ze hiervoor in totaal ontvangen?
 13. Wordt bij de SDE+(+)-subsidie het energieverbruik van industriële biomassaketels op dezelfde manier gecorrigeerd als het grijs aardgasverbruik?
 14. Welk percentage van de mestfabrieken gebruikt de zelf opgewekte energie voor het verwerkingsproces? Kunt u bevestigen dat dit geen voorwaarde is voor de SDE++-subsidie? Waarom niet?
 15. Kunt u bevestigen dat het restproduct uit mono- en co-vergisting van mest digestaat is, waarvan nu geprobeerd wordt dit te vermarkten tot ‘kunstmestvervanger’?
 16. Hoeveel energie is er nodig voor de productie van 1 kilogram ‘kunstmestvervanger’ uit dierlijke mest en hoeveel energie is er nodig om 1 kilogram ‘reguliere’ stikstofkunstmest te produceren?
 17. Beaamt u dat in de biologische landbouw al sinds jaar en dag een simpele, goedkope en energiearme ‘kunstmestvervanger’ wordt gebruikt, namelijk gewoon dierlijk mest?
 18. Kunt u uitsluiten dat het mogelijk is om de (co-)vergisting van mest en de verwerking van het digestaat onder te brengen in twee aparte besloten vennootschappen, waardoor een dubbele boekhouding gevoerd kan worden?
 19. Indien het antwoord op de vorige vraag nee is, deelt u dan het inzicht dat dit ongewenste situaties kan opleveren, omdat op deze manier de SDE++-subsidie op basis van de bruto opbrengst van het biogas uitgekeerd kan worden, dus zonder correctie voor een groot deel van het grijs aardgas verbruik?
 20. Klopt het dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zich voor uitkering van SDE++-subsidies uitsluitend baseert op aangeleverde cijfers van de eigenaars van de mestfabrieken? Zo ja, hoe worden die cijfers op juistheid gecontroleerd?
 21. Bent u bereid om mestfabrieken, gezien ze fraudegevoelig zijn en niet of nauwelijks duurzame energie opwekken, te schrappen van de SDE++-subsidieregeling, zodat dit geld besteed kan worden aan écht duurzame energieproductie? Zo nee, waarom niet? [2]

[1] Foodlog.nl, 12 januari 2021 'Het sprookje van de mega-mestbewerking' (https://www.foodlog.nl/artikel/het-sprookje-van-de-mega-mestbewerking/)

[2] NRC Handelsblad, 28 juni 2019 'OM: criminele organisatie fraudeerde met mest' (https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/27/om-internationale-criminele-organisatie-fraudeerde-met-mest-a3965321)

Indiener

Lammert van Raan (PvdD)

Frank Wassenberg (PvdD)


Gericht

Bas van 't Wout (VVD)


Access ( 19095 )

Publicatiedatum
29 januari 2021Gerelateerd

De onzin van subsidieslurpende mestfabrieken

De schijnoplossing van mestfabrieken voor het mestprobleem

Het bericht dat vaginaal douchen schade oplevert bij vrouwen

De noodkreet van een strafrechtsadvocaat over de zin van het strafrechtelijk aanpakken van psychisch gestoorden

Het onmiddellijk stopzetten van biomassa

Het rapport ‘Overpriced: Drugs developed with Dutch Public Funding’

De berichten ‘Scholingsplan dure grap’, ‘Opleidingsfondsen nodig voor een leven lang leren’ en ‘O&O-organisaties krijgen werknemers in de schoolbanken’

De stilgevallen woningbouw

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl