Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Dik-Faber en Van Eijs over recht op reparatie van apparatuurAntwoord op vragen van de leden Dik-Faber en Van Eijs over recht op reparatie van apparatuur

Keywords:
Zaaknummer: 2021D17158

Vragen van de leden Dik-Faber (ChristenUnie) en Van Eijs (D66) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over recht op reparatie van apparatuur (ingezonden 10 maart 2021).

Antwoord van Staatssecretaris Van Veldhoven-van der Meer (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 11 mei 2021). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2020–2021, nr. 2297.

Vraag 1

Kent u het bericht «Recht op reparatie van apparatuur komt steeds dichterbij»?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Bent u ervan op de hoogte dat de aanschaf van «spullen»,conform onderzoek van CE Delft, op nummer één staat in de klimaatimpact van de gemiddelde consument? Deelt u het standpunt dat reparatie een veel prominentere plek moet krijgen in de circulaire economie en de trits «reduce-reuse-recycle» altijd moet worden aangevuld met «repair»?

Antwoord 2

Ik ben mij bewust van de impact van de aanschaf, het gebruik en het wegwerpen van producten op klimaat en milieu, in termen van CO2-emissies, verbruik van materiaal en energie, en afvalproductie. Gebruiksduurverlenging door goed onderhoud en reparatie van producten is dan ook een belangrijke schakel in een circulaire economie en reparatie is een belangrijke sport op de zogenaamde R-ladder2.

Vraag 3

Deelt u het beeld van reparateurs van het Repair Café dat repareren duur en onaantrekkelijk blijft, ondanks de verschillende aanpassingen in de op 1 maart 2021 van kracht geworden Europese verordening uit de Ecodesign-richtlijn?

Antwoord 3

De uitvoeringsverordeningen onder de Ecodesign-richtlijn die op 1 maart jl. van kracht zijn geworden, zijn een grote stap in de goede richting voor de producten die ze betreffen. Maar er is in bredere zin werk aan de winkel om reparatie aantrekkelijker te maken. Zoals aangegeven in mijn antwoorden op eerdere vragen over dit onderwerp3 blijkt uit het PBL-rapport «Circulaire Economie in Kaart» (2019) dat er op het gebied van reparatie al het nodige gebeurt, maar ook dat reparatie in de hoek van consumentenelektronica minder ontwikkeld is ten opzichte van diverse andere productgroepen. Dit wordt meegenomen in een lopend breder onderzoek naar de verdere professionalisering van de reparatiesector, dat binnenkort wordt afgerond. Over de resultaten van het onderzoek zal ik uw Kamer informeren.

Vraag 4

Klopt het dat vrijwillige reparateurs minder toegang hebben tot informatie en reserveonderdelen om apparaten te repareren? Bent u bereid om vrijwillige reparateurs niet te beperken in informatievoorziening en toegang tot reserveonderdelen om de door u genoemde onevenredige belemmeringen te voorkomen?4

Antwoord 4

In de Europese uitvoeringsverordeningen wordt inderdaad onderscheid gemaakt tussen onderdelen en informatie die voor alle consumenten beschikbaar moeten worden gemaakt (voor relatief eenvoudige reparaties) en onderdelen en informatie die alleen aan professionele reparateurs beschikbaar hoeven te worden gesteld (voor complexere en mogelijk gevaarlijke reparaties). Zoals in mijn eerdere antwoorden aangegeven, ben ik van mening dat onevenredige belemmeringen voor reparateurs moeten worden voorkomen. Als onderdeel van bovengenoemd onderzoek (zie antwoord 3) kijk ik of reparateurs bijvoorbeeld laagdrempelig als «professioneel» kunnen worden geregistreerd om toegang tot onderdelen te krijgen. Wel ben ik gebonden aan de beperkingen die volgen uit de Europese regels.

Vraag 5 en 6

Klopt het dat de stichting Repair Café, ondanks het aangenomen amendement-Dik-Faber/Van Eijs (Kamerstuk 35 300 XII, nr. 10) waarin gehint wordt op langjarige, structurele financiering, niet jaarlijks gefinancierd wordt?

Kunt u onderzoeken hoe de reparatiecafés als onderdeel van de essentiële reparatie-infrastructuur kunnen worden ondersteund zonder dat Europese regels betreffende staatssteun worden overtreden? Zo nee, kunt u in overleg treden met de Europese instanties om ervoor te zorgen dat stichtingen ten behoeve van reparatie blijvend ondersteund kunnen worden?

Antwoord 5 en 6

De stichting Repair Café heeft in 2020 en 2021 een incidentele subsidie ontvangen voor onder andere het ondersteunen van bestaande en nieuwe repair cafés, brede promotie van repareren en het bijdragen aan de uitrol van circulaire ambachtscentra met een structurele repareercomponent. Daarmee zijn de grenzen bereikt waarbinnen conform het toepasselijke Europese staatssteunkader (en het nationale recht) incidentele of structurele subsidie verleend kan worden aan een individuele stichting zoals deze. Voor specifieke projecten kan uiteraard een beroep worden gedaan op bestaande subsidieregelingen die open staan voor alle partijen, mits deze projecten aan de eisen van die regelingen voldoen.

Ik merk op dat de reparatie-infrastructuur volop in ontwikkeling is. Het eerdergenoemd onderzoek (zie antwoord 3) naar de kansen en belemmeringen als het gaat om het stimuleren van het repareren van producten zal ik ook in Europees kader onder de aandacht brengen en ik zal blijven pleiten voor prioriteit voor reparatie en repareerbaarheid van producten.


X Noot
1

FD, 28 februari 2021, Recht op reparatie van apparatuur komt steeds dichterbij

X Noot
2

Er worden verschillende varianten gehanteerd, zie bijvoorbeeld R-ladder meet circulariteit | RVO.nl | Rijksdienst

X Noot
3

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019–2020, nr. 3460

X Noot
4

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019–2020, nr. 3460

Antwoord op

Recht op reparatie van apparatuur (10 Maart 2021)
Reactietijd: 62 dagen

Indiener

Stientje van Veldhoven-Van der Meer (D66)

Stientje van Veldhoven-Van der Meer (D66)


Gericht

Carla Dik-Faber (CU)

Jessica van Eijs (D66)


Access ( 21823 )

Publicatiedatum
11 Mei 2021Gerelateerd

De Ecodesignrichtlijn en de reparatie-infrastructuur in Nederland.

Recht op reparatie van apparatuur

Ondernemers die tussen wal en schip vallen bij het aanvragen van de NOW-regeling

Het bericht ‘Giessenbrug 10 jaar dicht: schippers eisen reparatie’

Kwetsbaarheden in de cybersecurity van scanners in de Rotterdamse haven

Het bericht ‘Australische overheid verbiedt Huawei en ZTE apparatuur te leveren voor 5g’

Het afluisteren van o.a. de politie en marechaussee door de National Security Agency (NSA)

De nieuwe spoorbrug bij Weener

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl