Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het bericht 'Curaçao kan geen coronapatiënten meer opnemen, IC ligt helemaal vol'Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het bericht 'Curaçao kan geen coronapatiënten meer opnemen, IC ligt helemaal vol'

Keywords:
Zaaknummer: 2021D15563

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Curaçao kan geen coronapatiënten meer opnemen, IC ligt helemaal vol» (ingezonden 1 april 2021).

Antwoord van Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ontvangen 26 april 2021).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Curaçao kan geen coronapatiënten meer opnemen, IC ligt helemaal vol», d.d. 1 april jongstleden?1

Antwoord 1

Ja, ik heb kennis genomen van dit bericht.

Vraag 2

Welke maatregelen gaat u nemen om Curaçao te ondersteunen, en op welke termijn?

Antwoord 2

In mijn brief aan de Tweede Kamer van 7 april jl.2 heb ik uiteengezet welke maatregelen ik neem om Curaçao te ondersteunen. Deze steun vindt plaats aan de hand van drie lijnen, te weten a) het maximaal treffen van maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen, b) het opschalen van de zorgcapaciteit en c) het zo spoedig mogelijk vaccineren van de gehele volwassen bevolking.

Vraag 3

Bent u bereid de Zr.Ms. Karel Doorman in te zetten om beschikbaarheid van zorg te waarborgen op (onder meer) Curaçao? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?

Antwoord 3

Zie hiervoor ook het antwoord op vraag 7 van de vragen over de ontwikkelingen van de gezondheidssituatie op Bonaire en Curaçao die u, samen met het lid Diertens, op 23 maart heeft gesteld:3

Het risico op overbelasting van de acute en intensieve zorg wordt zo veel mogelijk afgedekt door goede afspraken tussen de 4 ziekenhuizen (op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten) over de spreiding van patiënten. De afgelopen weken is er vanuit Sint Maarten extra personeel naar de benedenwindse eilanden verplaatst. Ook wordt via het Amerikaanse uitzendbureau AMI extra personeel ingezet om de (IC) capaciteit op Aruba, Bonaire en Curaçao uit te breiden. De benodigde apparatuur is in een eerder stadium al aan de ziekenhuizen geleverd. Ook worden gesprekken gevoerd over de overplaatsing van patiënten naar andere landen in de regio, wanneer de lokale capaciteit ondanks gezamenlijke inspanningen onvoldoende blijken te zijn. Zo zijn er 5 patiënten van Bonaire overgeplaatst naar Colombia. Het Ministerie van VWS heeft geen zeggenschap over de inzet van de ZMS Karel Doorman. Voor eventuele steunverlening kan een verzoek worden gedaan aan het Ministerie van Defensie. Defensie is toegerust op traumazorg van gewonden en heeft beperkte capaciteit aan boord van de schepen om grote capaciteitstekorten aan IC zorg op te kunnen vangen. Een steunverzoek is tot op heden niet gedaan.

Vraag 4

Kunt u, mede gezien de ernstige situatie, deze en de eerder ingediende vragen op de kortst mogelijke termijn beantwoorden?4

Antwoord 4

De beantwoording van de vragen heeft plaatsgevonden op een zo kort mogelijke termijn.


X Noot
1

NOS, 1 april 2021, «Curaçao kan geen coronapatiënten meer opnemen, IC ligt helemaal vol» (https://nos.nl/artikel/2374953-curacao-kan-geen-coronapatienten-meer-opnemen-ic-ligt-helemaal-vol.html).

X Noot
2

Kamerstuk 25 295, nr. 1102

X Noot
3

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2020–2021, nr. 2497

X Noot
4

Vraagnummer 2021Z04841 (ingezonden 23 maart 2021).


Indiener

Paul Blokhuis (CU)

Raymond Knops (CDA)


Gericht

Attje Kuiken (PvdA)


Access ( 20560 )

Publicatiedatum
26 April 2021Gerelateerd

Het bericht Curaçao kan geen coronapatiënten meer opnemen, IC ligt helemaal vol

Het artikel ’Elektriciteitsnet op steeds meer plekken vol’

Het bericht dat veel numerus fixus opleidingen helemaal niet vol zitten

De weigering van ex kankerpatiënten door uitvaartverzekeraars waarbij de coronapandemie als argument wordt gebruikt

Het bericht ‘Groot alarm bij de bloedbank: alweer een zak vol zwarte deeltjes’

Het bericht ‘ Nauwelijks coronasteun voor startende ondernemers: 'Ik hou het nog drie maanden vol'’

De berichten: ‘Coronaslachters Groenlo mogelijk aan het werk in plaats van in quarantaine’ en ‘Varkensstallen dreigen vol te raken door sluiting slachthuizen: 'Dat zou desastreus zijn'’

Het bericht ‘Wapenopslagplaatsen vol: Nederland voldoet niet aan wapenregels EU’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl