Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Sneller en Westerveld over de ontstane situatie bij L1Antwoord op vragen van de leden Sneller en Westerveld over de ontstane situatie bij L1

Keywords:
Zaaknummer: 2021D13828

Vragen van de leden Sneller (D66) en Westerveld (GroenLinks) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de onhoudbare situatie met de directeur van omroep L1 (ingezonden 5 februari 2021).

Antwoord van Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) (ontvangen 16 april 2021). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2020–2021, nr. 1792.

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht ««Onhoudbare situatie» met directeur van omroep L1»?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Hoe duidt u de verwijten dat de directeur van L1 voornemens zou zijn om verborgen camera’s op te hangen en zichzelf toegang te verschaffen tot mailcorrespondentie van medewerkers? Deelt u de mening dat dit naast een grove inbreuk op de privacy rechten van medewerkers, ook een gevaar zou vormen voor de journalistieke bronbescherming en voor de persvrijheid?

Antwoord 2

Heimelijk cameratoezicht en toegang tot mailcorrespondentie is in beginsel niet toegestaan, omdat het een grote inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer. Slechts in bijzondere gevallen en onder strikte voorwaarden is verborgen toezicht toegestaan. Zo kan de inzet daarvan gerechtvaardigd zijn bij een redelijk vermoeden van diefstal of fraude. Dan geldt onder meer als voorwaarde dat andere genomen maatregelen hieraan geen einde hebben kunnen maken en dat de inzet daarvan tijdelijk is. Ook zal de ondernemingsraad hiermee moeten instemmen.

Een werkgever mag onder bepaalde voorwaarden zakelijke e-mails van medewerkers lezen. Uit de Algemene verordening gegevensbescherming volgt onder meer dat een werkgever een gerechtvaardigd belang moet hebben om zakelijke e-mails van medewerkers te lezen dat zwaarder weegt dan het privacybelang van de medewerker. Als er minder vergaande maatregelen voorhanden zijn om het doel van de werkgever te bereiken, dan is het niet toegestaan. Ook zal de werkgever medewerkers voorafgaand aan het lezen van zakelijke e-mails hierover moeten informeren. Het is aan de werkgever om te bepalen welke functionaris binnen het bedrijf toestemming verleent om zakelijke e-mails te kunnen lezen. Ook dit is een onderwerp waar de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft.

De berichtgeving gaf aanleiding tot zorg. De directeur heeft zijn plannen inmiddels weer ingetrokken.

Vraag 3

Acht u het gebruikelijk dat een Raad van Commissarissen een nieuwe directeur aanstelt, zonder dit af te stemmen met de Ondernemingsraad of anderszins het personeel te raadplegen?

Antwoord 3

Dit betreft een interne aangelegenheid van L1. Vanzelfsprekend zal de Raad van Commissarissen zich bij het aanstellen van een nieuwe directeur aan o.a. de intern afgesproken procedures en de Wet op de ondernemingsraden moeten houden.

Vraag 4

Hoe duidt u het gegeven dat de Raad van Commissarissen van de Stichting Omroep Limburg niet direct in gesprek wil met de medewerkers van omroep L1 over de situatie? Deelt u de mening dat dat deze houding niet bijdraagt aan de-escalatie van het conflict?

Antwoord 4

Ik heb begrepen dat de Raad van Commissarissen een enquêteprocedure aanhangig heeft gemaakt bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. De enquêteprocedure is onder andere gericht op een de-escalatie van het conflict en het herstel van gezonde verhoudingen binnen L1. Een uitspraak van de Ondernemingskamer is uiteindelijk bindend.

Vraag 5

Deelt u dat u de zorg dat verdere escalatie van het conflict ertoe zou kunnen leiden dat de werkzaamheden van omroep L1 helemaal stil komen te liggen? Wat kunt u doen om verdere escalatie te voorkomen?

Antwoord 5

Ik wacht de uitkomsten van eerdergenoemde procedure af.

Antwoord op

De onhoudbare situatie met de directeur van omroep L1 (5 februari 2021)
Reactietijd: 70 dagen

Indiener

Arie Slob (CU)


Gericht

Lisa Westerveld (GL)

Joost Sneller (D66)


Access ( 20399 )

Publicatiedatum
16 April 2021Gerelateerd

De onhoudbare situatie met de directeur van omroep L1

Tal van constructies om het salarisplafond (WNT-norm) bij de publieke omroep te omzeilen

Het bericht dat journalisten bedreigd zijn na berichtgeving over boerenprotesten.

Het aanstellen van een directeur voor het stafbureau van het Nationaal Groeifonds.

Antwoorden op eerdere vragen inzake het bericht dat Laura H. 400 euro vergoeding ontving voor haar deelname aan het televisieprogramma ‘Mensen met M’ en het bericht ‘Ergernis over omroep om ‘betaald’ interview Laura H’

Het onder verscherpt toezicht plaatsen van Woonstichting Vooruitgang uit Sassenheim

Het bericht dat een directeur zijn eigen journalisten wil volgen met een geheime camera

Het bericht 'Hoe Jeroen Pauw vertrok en toch een beetje kon blijven'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl