Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid De Groot over het bericht 'Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Hekendorp'Antwoord op vragen van het lid De Groot over het bericht 'Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Hekendorp'

Keywords:
Zaaknummer: 2021D05161

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

Vergaderjaar 2020–2021

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

1550

Vragen van het lid De Groot (D66) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht «Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Hekendorp» (ingezonden 24 november 2020).

Antwoord van Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 4 februari 2021).

Vraag 1
Kent u het nieuwsbericht «Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Hekendorp»?1

Antwoord 1 Ja.

Vraag 2
Hoeveel dieren zijn er geruimd bij het pluimveebedrijf in Hekendorp?

Antwoord 2
Er zijn 120.242 kippen geruimd op dit bedrijf.

Vraag 3
Klopt het dat het betreffende pluimveebedrijf relatief dichtbij woonbebouwing gelegen is? Zo ja, op welke manier worden bewoners en de pluimveehouder geholpen bij de te nemen maatregelen voor het verminderen van eventuele hinder?

Antwoord 3
Ja, dat klopt. Lokale overheden zijn verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de vestiging van pluimveebedrijven en woningen en voor het nemen van maatregelen bij eventuele hinder.

Vraag 4
Bent u op de hoogte van de hinder die bewoners ondervinden van de pluimveehouderij?

1 Website rijksoverheid, 22 november 2020, «Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Hekendorp», https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/nieuws/2020/11/22/vogelgriep-bij- pluimveebedrijf-in-hekendorp

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Aanhangsel 1

ah-tk-20202021-1550 ISSN 0921 - 7398 ’s-Gravenhage 2021

Antwoord 4
Ik kan geen uitspraken doen over individuele gevallen. Zo ook hier niet.

Vraag 5
Ziet u mogelijkheden om bewoners en de pluimveehouder te helpen de hinder definitief te verminderen nu, vanwege trieste omstandigheden de stal leeg komt te staan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke mogelijkheden?

Antwoord 5
Ik verwijs u naar het antwoord op vraag 3 en 4.

Vraag 6
Op welke regelingen omtrent saneren of omzetten naar kringlooplandbouw kan de desbetreffende pluimveehouder aanspraak maken?

Antwoord 6
Ik kan geen uitspraken doen over individuele gevallen. Maar over het algemeen geldt dat pluimveehouders de mogelijkheid hebben verder te verduurzamen via de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming (Sbv). Nu is de Sbv voor de pluimveehouderij nog gericht op met name fijnstofreductie, dit zal in toekomstige openstellingen steeds worden verbreed naar andere emissies, zodra innovaties beschikbaar komen. Daarnaast faciliteert de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (Sabe) vouchers en samenwerkingsverbanden/netwerken, waarmee landbouwondernemers adviseurs op het bedrijf kunnen krijgen, een verdiepingscursus stikstof kunnen volgen of kunnen deelnemen aan een samenwerkingsverband/ netwerk voor onder andere kringlooplandbouw. Ook wordt er gewerkt aan het Omschakelprogramma voor boeren die willen omschakelen naar kringloop- landbouw. De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) is sinds
15 januari 2020 gesloten en verkeert in de uitvoeringsfase. Het Rijk werkt aan een Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties, daarvan is de reductie van stikstofdepositie op Natura2000 gebieden het hoofddoel. Op dit moment loopt er via de provincies de gerichte opkoop van veehouderijen. Hiervan is de insteek en het doel depositievermindering door piekbelasters. De provincies kennen veelal ook eigen regelingen om overlast veroorzakende bedrijfslocaties verder te helpen. Deze regelingen kunnen per provincie verschillend zijn.

Vraag 7
Welke omslagregelingen naar kringlooplandbouw of saneringsregelingen kunnen bedrijven in de veehouderij met overlast gevende criteria voor omwonenden, zoals geurhinder aanspreken om de overlast te verminderen of tot nul te brengen?

Antwoord 7
Op dit moment zijn er geen landelijke regelingen specifiek voor pluimveehou- ders gericht op het verminderen of tot nul brengen van overlast voor omwonenden, zoals geurhinder. Voor bestaande omslagregelingen naar kringlooplandbouw of saneringsregelingen verwijs ik u naar het antwoord op vraag 6.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Aanhangsel 2

Antwoord op

Het bericht Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Hekendorp‘ (24 November 2020)
Reactietijd: 72 dagen

Indiener

Carola Schouten (CU)


Gericht

Maarten Groothuizen (D66)


Access ( 19180 )

Publicatiedatum
4 februari 2021Gerelateerd

De razendsnelle verspreiding van het vogelgriepvirus over Nederland

De razendsnelle verspreiding van het vogelgriepvirus en de politieke verantwoordelijkheid voor het ontstaan van een nieuwe zoönose in de Nederlandse veehouderij

Het bericht Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Hekendorp‘

Het in gevaar brengen van de gezondheid van dier en mens voor een truc om stikstofruimte te verkrijgen

De ontdekking dat het vogelgriepvirus H5N8 op mensen is overgesprongen en de rol van Nederland bij het vergroten van de wereldwijde risico’s op zoönose-uitbraken

De gevoeligheid van de eendenhouderij voor vogelpest

Een alomvattend aanvalsplan om het risico op toekomstige overspringende zoönotische infectieziekten drastisch te verkleinen

Financiële hulp voor wildopvangcentra en de kosten die dierenambulances en vogelopvangcentra maken als gevolg van vogelgriepuitbraken.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl