Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over het uitbreiden van een Natura 2000-gebied met een voormalig defensieterreinAntwoord op vragen van het lid Wassenberg over het uitbreiden van een Natura 2000-gebied met een voormalig defensieterrein

Keywords:
Zaaknummer: 2021D05160

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

Vergaderjaar 2020–2021

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

1548

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Defensie over het uitbreiden van een N2000-gebied met een voormalig defensieterrein. (ingezonden 24 december 2020).

Antwoord van Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), mede namens de Staatssecretaris van Defensie (ontvangen 4 februari 2021). Zie Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2020–2021, nr. 1369.

Vraag 1
Bent u bekend met de zeer breed gesteunde motie van de Partij voor de Dieren in de gemeente Den Haag, die het college oproept om het defensieter- rein terug te geven aan de natuur?1

Antwoord 1 Ja.

Vraag 2
Bent u bekend met het gegeven dat de gemeente Den Haag in reactie op deze motie heeft aangegeven hieraan gehoor te geven en niet te zullen meewerken aan bouwontwikkelingen op dit terrein?2

Antwoord 2 Ja.

Vraag 3
Bent u bekend met het gegeven dat in de vernieuwde gebiedsvisie Internatio- nale Zone van Den Haag en in de Urban plan for International Zone de bouwactiviteiten op het defensieterrein in tekst en beeld verwijderd zijn?3 4

  1. 1 https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/8083585/3/N_2%20PvdD

  2. 2 https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/8308648/1/RIS303772%20Afdoening%20motie

    %20Natuurgebied%20uitbreiden%20over%20de%20Gebiedsvisie%20Internationale%20Zone

  3. 3 https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/8308612/1/RIS303771%20Afdoening%20motie %20Niet%20bouwen%20in%20Meijendel%20over%20de%20Gebiedsvisie%20Internationale

    %20Zone

  4. 4 https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/7784385/1/RIS302996_bijlage_1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Aanhangsel 1

ah-tk-20202021-1548 ISSN 0921 - 7398 ’s-Gravenhage 2021

Antwoord 3 Ja.

Vraag 4
Bent u bekend met het gegeven dat het aangrenzende duingebied en waterwingebied Meijendel een beschermd natuurgebied (Natura2000) is?

Antwoord 4 Ja.

Vraag 5
Is het juist dat de gemeente Den Haag in een gesprek aangedrongen heeft op het versterken en uitbreiden van de natuur in het gebied en de mogelijkheden van natuurverbeteringen nabij het Nationaal Park Hollandse Duinen?5 Zo ja, deelt u de visie dat natuurgebied Meijendel versterkt en uitgebreid kan worden door de voormalige defensiegronden erbij te betrekken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 5
Het is juist dat de gemeente Den Haag gewezen heeft op de maatschappelijke belangen van het betreffende gebied. In opdracht van het Ministerie van Defensie kijkt het Rijksvastgoedbedrijf met de gemeente, samen met provincie en andere stakeholders, hoe de belangen van natuur en maatschap- pij op deze voormalige defensieterreinen het best gediend kunnen worden.

Vraag 6
Bent u bereid om aan de oproep van de gemeente Den Haag gehoor te geven en het voormalige defensieterrein bij de naastgelegen natuurgebieden te betrekken? Zo ja, per wanneer en op welke wijze zal dit gestalte krijgen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 6
In opdracht van Defensie onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf samen met de gemeente Den Haag of overdracht van het betreffende stuk grond dat Defensie wil afstoten mogelijk is, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de belangen van de sportverenigingen die momenteel gebruik maken van dit terrein en hoe en in welke mate het natuurgebied Meijendel kan worden versterkt. Het streven is hier in september 2021 duidelijkheid over te hebben. Zolang er nog geen duidelijkheid is over de overdracht van de terreinen en de gemeente nog in gesprek is met de aanwezige verenigingen is het voorbarig om nu al op een nieuwe bestemming voor te sorteren.

Vraag 7
Is het juist dat volgens de Zesde Voortgangsrapportage Natuur de provincie Zuid-Holland nog 3.300 hectare natuur moet verwerven in het kader van het Natuurpact? Zo ja, kan de provincie Zuid-Holland een rol spelen bij de mogelijke verwerving van het voormalige defensieterrein en het betrekken van deze grond bij het naastgelegen N2000-gebied?6

Antwoord 7
Het is juist dat de provincie Zuid-Holland nog circa 3.300 hectare van het Natuurnetwerk Nederland moet inrichten. Een deel daarvan is reeds verworven en een deel moet nog verworven worden. Deze hectares zijn op kaart begrensd en vastgelegd in het Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2021. Provincie Zuid-Holland is bevoegd gezag voor Natura 2000 en is met betrekking tot dit terrein in gesprek met de gemeente Den Haag. In dit stadium is de rol van de provincie proactief en faciliterend en gericht op samenwerking met de stakeholders rondom dit terrein. Of en hoe de provincie een rol speelt in de eventuele verwerving en inrichting van het gebied, is onderdeel van de gesprekken.

5 https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/8308648/1/RIS303772%20Afdoening%20motie %20Natuurgebied%20uitbreiden%20over%20de%20Gebiedsvisie%20Internationale%20Zone

6 https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2020/09/Zesde-Voortgangsrapportage-Natuur- Provincies-en-LNV.pdf

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Aanhangsel 2

Antwoord op

Het uitbreiden van een N2000-gebied met een voormalig defensieterrein (25 December 2020)
Reactietijd: 41 dagen

Indiener

Carola Schouten (CU)


Gericht

Frank Wassenberg (PvdD)


Access ( 19181 )

Publicatiedatum
4 februari 2021Gerelateerd

Het uitbreiden van een N2000-gebied met een voormalig defensieterrein

Het bericht dat oud-minister Opstelten het minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed

Het bericht dat er Nederlands subsidiegeld gaat naar een voormalig kopstuk van een Syrische terreurbeweging.

Het onrechtmatig handelen door een voormalig rechter en de Raad voor de rechtspraak

De weigering van ex kankerpatiënten door uitvaartverzekeraars waarbij de coronapandemie als argument wordt gebruikt

De berichten ‘Rechter krijgt laatste woord’ en ‘Katwijk: Sloop van barakken bij voormalig vliegveld Valkenburg’

Gastlessen van (voormalig) Shell-personeel

De Nederlandse positie ten aanzien van terreurorganisatie Ahrar al-Sham

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl