Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Kröger Gijs van Dijk, Stoffer en Van Raan over stikstofberekeningenAntwoord op vragen van de leden Kröger Gijs van Dijk, Stoffer en Van Raan over stikstofberekeningen

Keywords:
Zaaknummer: 2021D00521

Geachte voorzitter,

Hierbij ontvangt u de antwoorden op Kamervragen gesteld op 3 december jl., door de leden Kröger (GroenLinks), Van Dijk (PvdA), Stoffer (SGP) en Van Raan (PvdD), over stikstofberekeningen.

  1. Bent u bekend met de brief die door de toenmalige directeur Luchtvaart op 22 mei 2014 aan de Schiphol Group is verstuurd, waarin wordt gerefereerd aan een review van de stikstofberekeningen die in opdracht van de directeur Luchtvaart is uitgevoerd door Arcadis in samenwerking met het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR)?[1]

Antwoord

Ja, daarmee ben ik bekend.

  1. Bent u bekend met deze review? Wat zijn de uitkomsten van deze review?

Antwoord

Zoals ik heb vermeld in mijn Kamerbrief van 3 december jl.[2] is naar aanleiding van recente persvragen, bij adviesbureau Arcadis een conceptmemo aangetroffen.

Het betreft conceptnotities over de stikstofdepositieberekeningen die in het kader van het MER 2014 waren uitgevoerd. Dit conceptmemo heeft u van mij ontvangen met de eerder genoemde brief. De punten over de berekeningen van de stikstofdepositie die in dit conceptmemo worden benoemd zijn hersteld in het addendum stikstofdepositie bij de MER Lelystad Airport, in juni 2014.

Ik hecht eraan nogmaals te benadrukken dat alle stikstofdepositieberekeningen in het kader van de passende beoordeling van Lelystad Airport opnieuw worden gedaan met de meest actuele rekenmodellen en conform het advies van de Commissie m.e.r. en het RIVM[3]. Wanneer de project specifieke beoordeling is afgerond, zal ik u daarover informeren.

  1. Tot welke andere inzichten of uitkomsten heeft deze review geleid?

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 2.

  1. Kunt u de opdrachtverlening voor deze review met de Kamer delen?

Antwoord

Zoals ik heb aangegeven in het antwoord op vraag 8 uit de Kamervragen van de leden Van Raan, Kröger en Laçin op 27 mei jl. over de stikstofberekeningen van Lelystad Airport[4] is het niet gebruikelijk om opdrachten te delen vanwege het bedrijfsvertrouwelijk karakter.

  1. Klopt het dat er een document is, opgesteld door Arcadis, dat de uitkomsten van de review door

Arcadis beschrijft? Kunt u dit document binnen een week met de Kamer delen?

Antwoord

Deze conceptmemo is bij de Kamerbrief gevoegd waaraan gerefereerd wordt in vraag 2.

  1. Welke rol heeft het NLR in deze review gespeeld? Uit welke documenten blijkt de rol en input van het NLR? Kunt u deze documenten binnen een week met de Kamer delen?

Antwoord 6

NLR heeft in juni 2014 voor het ministerie IenW het rapport NLR-CR-2014-083 (https://www.commissiemer.nl/projectdocumenten/00006441.pdf) opgeleverd. Daarbij heeft NLR invoerbestanden voor vliegverkeer voor de PAS-reservering voor luchthavens van nationale betekenis opgesteld. Zoals beschreven in par. 3.3 van het rapport heeft NLR die invoerbestanden aan het Ministerie van Economische Zaken aangeleverd. Uit de memo van vraag 2 en 5 blijkt dat Arcadis gegevens van NLR uit rapport NLR-CR-2014-083 heeft gebruikt voor de review.

  1. Kunt u deze vragen een voor een en binnen een week beantwoorden?

Antwoord 7

Ik heb de vragen zo snel als mogelijk beantwoord.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

[1]https://twitter.com/jan_salden/status/1333757537213181954

[2] Kamerstuk 31936 nr. 821

[3] Kamerstuk 31936, nr. 732

[4] Vergaderjaar 2019–2020, nr. 2938.

Antwoord op

Stikstofberekeningen (3 December 2020)
Reactietijd: 33 dagen

Indiener

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)


Gericht

Suzanne Kröger (GL)

Gijs van Dijk (PvdA)

Chris Stoffer (SGP)

Lammert van Raan (PvdD)


Access ( 18701 )

Publicatiedatum
5 januari 2021
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl