Tweedemonitor / Kamervraag / De notitie 'Position paper juridische aspecten pensioenakkoord deel II'De notitie 'Position paper juridische aspecten pensioenakkoord deel II'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z24991

2020Z24991

(ingezonden 15 december 2020)

Vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de notitie 'Position paper juridische aspecten pensioenakkoord deel II'

  1. Bent u bekend met de notitie 'Position paper juridische aspecten pensioenakkoord deel II'? 1)
  2. Klopt het dat u zich laat adviseren door professor Lutjens?
  3. Waarom is de grote verplichtstelling – die alleen aan een Nederlands pensioenfonds kan plaatsvinden – geen discriminatie?
  4. Deelt u de inschatting die professor Van Meerten, Europees recht deskundige, stelt dat er voor discriminatie alleen de Verdragsuitzonderingen gelden, zoals openbare orde en dat dat basis Europees recht is? 
  5. Deelt u de inschatting die professor Lutjens stelt dat de verplichtstelling gerechtvaardigd kan worden door de IORP-richtlijn?
  6. Deelt u de opvatting dat de IORP-richtlijn is gestoeld op het vrij verkeer en wederzijdse erkenning van buitenlandse IORPs? En deelt u de opvatting dat Nederland een verplichtstelling heeft en uiteraard mag hebben, maar dat deze zeker niet toestaat dat er gediscrimineerd wordt?
  7. Deelt u de opvatting van professor Lutjens dat de Nederlandse governance en toezichtvereisten op zichzelf afdoende zijn om naleving van de verplichtstelling te handhaven? Bent u bekend met het feit dat het Europees Hof reeds in talloze arresten deze en andere uitzonderingsgronden heeft afgeschoten?
  8. Deelt u de volgende inschatting; Nederland heeft dit jaar twee inbreukprocedures op pensioengebied aan zijn broek gekregen en de derde komt er waarschijnlijk aan, op deze gebieden lijkt Nederland het Europees recht te miskennen en dit kan tot grote claims van deelnemers leiden wanneer u onterecht allerlei eisen oplegt die later moeten worden teruggedraaid? Zo nee, waarom niet?
  9. Bent u bereid een ‘EU recht toets’ te doen op deze punten en daarbij zowel de aanvraag van de toets als de resultaten direct met de Kamer te delen?

1) Position paper E. Lutjens n.a.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Pensioenakkoord (deel II) d.d. 4 november 2020, Parlis nr. 2020Z22251, https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z22251&did=2020D47275


Indiener

Corrie van Brenk (50Plus)


Gericht

Wouter Koolmees (D66)


Access ( 18496 )

Publicatiedatum
15 December 2020
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl