Tweedemonitor / Kamervraag / Containers overboord in Duitse deel van de NoordzeeContainers overboord in Duitse deel van de Noordzee

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z24528

2020Z24528

(ingezonden 10 december 2020)

Vragen van het lid Postma (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over containers overboord in Duitse deel van de Noordzee

1

Kent u het bericht dat 200 containers overboord geslagen zouden zijn in een Duitse deel Noordzee ? 1)

2

Klopt het dat van een schip dat in Duitse wateren voer meer dan 200 containers overboord geslagen zijn? Kunt u de Kamer spoedig meer informatie verstrekken over aard en omvang van dit ongeval en specifiek wat de gevolgen (kunnen) zijn voor de Nederlandse Waddeneilanden?

3

Is reeds bekend wat de inhoud van de overboord geslagen containers is? Wilt u die informatie verstrekken zodra dat bekend is?

4

Heeft u navraag gedaan bij uw Duitse ambtsgenoot zodat afstemming van de aanpak van de ramp gecoördineerd kan plaatsvinden?

5

Wordt de Nederlandse aanpak vanuit de betrokken veiligheidsregio gecoördineerd? Zo nee, waarom niet?

6

Is bekend welke vaarroute het betrokken schip gevaren heeft? Waren de Nederlandse autoriteiten op de hoogte van die route?

7

Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn voor de vaarveiligheid van met name de beroepsvissers? Liggen de containers die opgemerkt zijn door vissers op de zeebodem in het Nederlandse deel van de Waddenzee? Zijn de coördinaten, als ze in het Duitse deel liggen, al voldoende bekend voor de vissers en de beroepsvaart? Gaat de samenwerking met Duitsland op dit gebied goed? Wanneer is een compleet beeld van alle containers op de zeebodem beschikbaar?

1) RTV Noord, 8 december 2020, '200 containers overboord in Duitse deel Noordzee' (update) (https://www.rtvnoord.nl/nieuws/769151/200-containers-overboord-in-Duitse-deel-Noordzee-update)

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Gijs van Dijk (PvdA), ingezonden 9 december 2020 (vraagnummer 2020Z24389), van het lid Van der Graaf (ChristenUnie), ingezonden 10 december 2020 (vraagnummer 2020Z24518) en van het lid Schonis (D66), ingezonden 10 december 2020 (vraagnummer 2020Z24522)


Indiener

Wytske Postma (CDA)


Gericht

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)


Access ( 18436 )

Publicatiedatum
10 December 2020
Gerelateerd

Containers overboord in Duitse deel van de Noordzee

Een werkbezoek aan de vissers Lauwersoog d.d. 6 januari 2019 en diverse berichten in de media over de overboord geslagen zeecontainers van MSC Zoe

Berichten dat opnieuw een containerramp heeft plaatsgevonden bij de Waddenzee

De containers die overboord zijn geslagen bij de Waddeneilanden

Het bericht dat 270 containers overboord geslagen zijn bij de Waddeneilanden

Het bericht dat er wederom honderden containers overboord zijn geslagen in de Noordzee

Opnieuw containers in de Waddenzee

De berichten dat er dertig procent minder leven is in de Noordzee door sleepnetten

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl