Tweedemonitor / Kamervraag / De uitvoering van de compensatieregeling eHerkenningDe uitvoering van de compensatieregeling eHerkenning

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z24377

2020Z24377

(ingezonden 9 december 2020)

Vragen van de leden Lodders, Middendorp en Aartsen (allen VVD) aan de staatssecretarissen van Financiën en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over de uitvoering van de compensatieregeling eHerkenning.

  1. Herinnert u zich de brief van 12 juni 2020 over ‘Kosteloos inlogmiddel voor de belastingaangifte in het bedrijvendomein’ (Kamerstuk 34972 nr. 47)?
  2. Herinnert u zich dat u aangaf dat de compensatieregeling zo simpel mogelijk gehouden moet worden en dat er een specifiek ‘eHerkenning Belastingdienst’ inlogmiddel zou komen waarmee de ondernemer‘alleen belastingaangifte kan doen en online de bijpassende compensatie kan aanvragen’ (Kamerstuk 34972 nr. 47)?
  3. Kunt u stap voor stap toelichten hoe ondernemers die vóór de introductie van het specifieke ‘eHerkenning Belastingdienst’ inlogmiddel op 12 juni 2020 al eHerkenning hadden aangeschaft toch hun recht op compensatie kunnen benutten?
  4. Kunt u een stand van zaken geven met betrekking tot de uitvoering van de compensatieregeling eHerkenning? Per wanneer konden ondernemers de compensatie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aanvragen? Hoeveel ondernemers hebben dit reeds gedaan en kunt u daarbij een splitsing maken tussen ondernemers die direct het ‘eHerkenning Belastingdienst’ inlogmiddel hebben aangevraagd en de ondernemers die hun eerder aangevraagde eHerkenningssysteem moesten ‘downgraden’ om de compensatie te kunnen aanvragen? Hoe werkt de ‘downgrade’ precies, vanaf wanneer was dit mogelijk, en hoe kunnen ondernemers hun eHerkenningsmiddel ook weer ‘upgraden’? Welke kosten gaan gepaard met een ‘downgrade’ en later weer een ‘upgrading’? Welke eisen stelt de RVO aan een aanvraag tot compensatie eHerkenning en waarom?
  5. Wij krijgen signalen dat alleen ondernemers die het vanaf augustus 2020 beschikbare speciale ‘eHerkenning Belastingdienst’ inlogmiddel hebben aangeschaft direct in aanmerking komen voor compensatie en dat ondernemers die voor augustus eHerkenning hebben aangevraagd tegen kosten of een voucher het aanvraagmiddel kunnen ‘downgraden’ en dan pas compensatie kunnen aanvragen; kunt u hierop reflecteren? Klopt het dat deze ondernemers dus om compensatie eHerkenning te krijgen een ‘downgrade’ moeten aanvragen welke gepaard gaat met kosten die zij niet financieel gecompenseerd krijgen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, deelt u de mening dat dit voor ondernemers die voor augustus 2020 eHerkenning hebben aangevraagd onrechtvaardig voelt? Waarom is hiertoe besloten en wat is het marginale bedrag van 24 euro, maar bovenal het uiterst onwenselijke idee dat ondernemers moeten betalen voor het doen van belastingaangifte, waard wanneer de ondernemer door de ‘downgrade’ toch extra kosten moet maken?
  6. Herinnert u zich de opmerking dat ‘de uitwerking en het online aanvragen van de compensatie in augustus 2020 gereed zou kunnen zijn’ (Kamerstuk 34972 nr. 47)? Klopt het dat ondernemers die in september 2020 eHerkenning hebben aangevraagd, in tegenstelling tot genoemde maand onder vraag vijf, niet altijd het speciale ‘eHerkenning Belastingdienst’ inlogmiddel ontvingen en dus ook een ‘downgrade’ moesten aanvragen tegen een machtiging die kan oplopen tot vijftien euro? Zo ja, graag een toelichting op de datum en de genoemde kosten. Zo nee, waarom niet?
  7. In uw Kamerbrief noemde u een groep van ongeveer 350 rechtspersonen die wel aangifteplichtig zijn in de loonheffing en vennootschapsbelasting (Vpb), maar zich niet kunnen inschrijven in het Handelsregister (Kamerstuk 34972 nr. 47); hoeveel organisaties heeft de Belastingdienst aangeschreven? Hoeveel organisaties hebben een bedrag met een maximum van 450 euro gefactureerd bij de Belastingdienst, het maximumbedrag wat de Belastingdienst vergoedt aan organisaties die zich niet in het Handelsregister kunnen inschrijven en commerciële aangiftesoftware of een fiscaal dienstverlener moeten gebruiken voor het doen van aangifte loonheffing of Vpb? Heeft u zicht op het definitieve aantal rechtspersonen welke zich niet kunnen inschrijven in het Handelsregister, maar wel aangifteplichtig zijn?
  8. Klopt het dat de identificatie voor aanvraag eHerkenning fysiek moet plaatsvinden bij een erkende leverancier? Zo ja, deelt u de mening dat het digitaal aanleveren van gegevens ook mogelijk moet zijn gezien de huidige COVID-19 omstandigheden? Zo nee, kunt u toelichten hoe het dan wel zit en op welke manier een ondernemer naast de fysieke identificatie ook op andere manieren eHerkenning aan kan vragen?
  9. Kunt u de vragen één voor één beantwoorden?


Gerelateerd

De uitvoering van de compensatieregeling eHerkenning

eHerkenning en het artikel «MKB en VNO-NCW: gedupeerden nieuw aangiftesysteem compenseren»

eHerkenning

EHerkenning

Het verplichte gebruik van eHerkenning bij de belastingdienst

Het niet meer kosteloos doen van loonaangifte voor ondernemers door de invoering van eHerkenning

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De betrokkenheid van de minister-president bij de compensatieregeling voor gedupeerden van de toeslagenaffaire

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl