Tweedemonitor / Kamervraag / De achterstanden in de huisvesting van statushouders bij gemeenten en het provinciale toezicht daaropDe achterstanden in de huisvesting van statushouders bij gemeenten en het provinciale toezicht daarop

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z19467

Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de achterstanden in de huisvesting van statushouders bij gemeenten en het provinciale toezicht daarop (ingezonden 22 oktober 2020).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de achterstand bij het aanbieden van een woning aan vergunninghouders door gemeenten en vindt u het oplopen van die achterstand zorgelijk?

Vraag 2

Kunt u een overzicht geven van het interbestuurlijk toezicht door de provincies op gemeenten op dit terrein, uitgesplitst naar provincie en gemeente, naar de verschillende treden op de interventieladder en naar het tijdstip waarop de verschillende treden door de provincies zijn ingezet?

Vraag 3

Bent u van mening dat het toezicht goed functioneert? Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot de oplopende achterstand? Zo nee, hoe denkt u het toezicht te kunnen verbeteren?


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht 'Huizen zijn er wel, statushouders niet'

Misbruik van de landelijke regeling huisvesting statushouders om uitgeprocedeerde asielzoekers te huisvesten

Het bericht ‘27.000 statushouders moeten volgend jaar huis krijgen’

Signalen over problematiek samenhangend met de overgang van statushouders van een AZC naar de gemeente

De achterstanden in de huisvesting van statushouders bij gemeenten en het provinciale toezicht daarop

Huiseigenaren die arbeidsmigranten in kamertjes proppen

Het persbericht van Divosa van 1 oktober jl., over de Budgetten gebundelde uitkeringen 2019 en 2020 en over de middelen voor re-integratie en minimabeleid

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl