Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Broertjes en zusjes blijven bij uithuisplaatsing niet altijd samen’.Het bericht ‘Broertjes en zusjes blijven bij uithuisplaatsing niet altijd samen’.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z17911

2020Z17911

(ingezonden 5 oktober 2020)

Vragen van het lid Wörsdörfer (VVD) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Broertjes en zusjes blijven bij uithuisplaatsing niet altijd samen’.

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Broertjes en zusjes blijven bij uithuisplaatsing niet altijd samen’? 1)
  2. Kunt u de Kamer informeren over het onderzoek hoe nog beter dan nu het uitgangspunt gehanteerd kan worden dat broertjes en zusjes na een gedwongen uithuisplaatsing waar mogelijk samen geplaats kunnen worden (motie-Van Nispen/Hijink)? 2)
  3. Zijn er in de praktijk formele belemmeringen bekend (bijvoorbeeld het in het artikel genoemde aantal slaapkamers) die wellicht nopen tot het hanteren van minder strikte voorschriften of creëren van mogelijkheden om van voorschriften af te wijken? Zo ja, kunt u deze delen? Zo nee, waarom worden broers en zussen in de praktijk dan toch nog gescheiden op andere gronden dan medische noodzaak?
  4. Op welke wijze gaat u invulling geven aan de toezegging om effecten van maatregelen als ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing in kaart te brengen?
  5. Bent u bereid daarbij ook te betrekken de effecten van het in voorkomende gevallen van het niet samen plaatsen van broertjes en zusjes?
  6. Op welke wijze gaat u invulling geven aan de motie-Westerveld/Wörsdörfer die verzoekt om een plan van aanpak over hoe het aantal uithuisplaatsingen verminderd kan worden en meer gezinsgerichte hulp ingezet kan worden? 3)
  7. Bent u van mening dat de Jeugdwet aangepast zal moeten worden om te verzekeren dat uithuisplaatsingen waarbij broers en zussen gescheiden worden niet langer voorkomen, als dit niet in hun (medische) belang is?

1) NRC, 29 september 2020, https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/29/brusjes-kunnen-soms-niet-bij-elkaar-a4014118

2) Kamerstuk 33836, nr. 37 (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33836-37.html)

3) Kamerstuk 31839, nr. 732 (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z13318&did=2020D28262)


Gerelateerd

Het bericht dat broertjes en zusjes vaak niet samenblijven bij een uithuisplaatsing.

Het bericht ‘Broertjes en zusjes blijven bij uithuisplaatsing niet altijd samen’.

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Intimidatie van toezichthouders door de vee- en vleessector

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht ‘Duizenden kinderen worden uit huis geplaatst en dat kan zeer traumatisch zijn’.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl