Tweedemonitor / Kamervraag / De gezondheidsschade van windturbinesDe gezondheidsschade van windturbines

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z17452

2020Z17452

(ingezonden 29 september 2020)

Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de gezondheidsschade van windturbines

 

Vraag 1

Bent u bekend met de wetenschappelijke onderzoeken die onomstotelijk bewijzen dat het (laagfrequente) geluid van windturbines (ernstige) gezondheidsklachten veroorzaakt bij omwonenden? 1)

 

Vraag 2

Erkent u dat mensen met hartklachten door windturbines een vergroot risico lopen op beroertes en hartinfarcten? Erkent u dat windturbines ook oorsuizen, geheugen- en concentratieverlies, hoofdpijn en slaapstoornissen veroorzaken?

 

Vraag 3

Bent u bekend met de Deense maximale geluidsnorm voor laagfrequent geluid van 20 decibel binnenshuis? Waarom gelden er in Nederland geen maximale geluidsnormen voor laagfrequent geluid binnenshuis?

 

Vraag 4

Bent u bekend met de Duitse minimale afstandsnorm van 1000 meter tussen windturbines en woningen? Waarom mogen in Nederland in principe wél windturbines worden gebouwd in de omgeving van woningen?

 

Vraag 5

Bent u het ermee eens dat de gezondheid van kwetsbare groepen nooit mag worden opgeofferd voor uw ‘klimaatdoelstellingen’?

 

Vraag 6

Bent u bekend met de tekst ‘In hoeverre laagfrequent geluid zorgt voor overlast is nog in onderzoek’ op uw website? Op welk onderzoek doelt u hier precies? Wanneer verwacht u de uitkomsten van dat onderzoek? 2)

 

Vraag 7

Waarom wordt er nu al massaal ingezet op de bouw van duizenden extra windturbines, terwijl er naar uw eigen oordeel nog onvoldoende onderzoek is gedaan naar de gezondheidsschade die hierdoor wordt veroorzaakt? Hoe verhoudt zich dat tot het voorzorgsbeginsel, inhoudende dat de overheid uit voorzorg geen ingrijpende besluiten neemt die mogelijk nadelig zijn voor de gezondheid van mensen?

 

Vraag 8

Bent u bereid om alle plannen voor de bouw van windturbines in de omgeving van woningen per direct te stoppen? Zo nee, waarom niet?

 

1) Argos, 26 september 2020 ‘Nieuw onderzoek: ‘Onhoorbaar’ geluid schadelijk voor gezondheid’ (https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2020/onhoorbaar-geluid-schadelijk-voor-gezondheid.html) en British Medical Journal, 2012, nr. 344 ‘’Wind turbine noise; seems to affect health adversely and an independent review of evidence is needed’’ en Medisch Contact, 22 maart 2018, nr. 12 'Windmolens maken wel degelijk ziek; toepassing voorzorgsbeginsel en beter onderzoek zijn nodig'

2) Wind op Land (https://www.windenergie.nl/leefomgeving/geluid-van-een-windmolen)

 

Toelichting: aanvullend op Van Gerven (SP) 


Indiener

Thierry Baudet (FvD)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)

Eric Wiebes (VVD)


Access ( 17272 )

Publicatiedatum
29 September 2020
Gerelateerd

De dood van een lammergier na botsing met een Nederlandse windmolen

De aanhoudende klachten rond laag frequent geluid bij windturbines

De aanhoudende klachten rond windturbines en de onduidelijkheid over de geldende regels, de inspraak en de participatie bij het voornemen tot plaatsing van windturbines

De verbijstering van politici over de totstandkoming van Windpark Spui in Piershil/Nieuw-Beijerland.

Het bericht 'Artsen uit Noord en IJburg: windmolens dicht bij woongebied wel degelijk riskant'

De gezondheidsschade van windturbines

Ontwikkelingen met betrekking tot de Regionale Energiestrategie (RES).

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl