Tweedemonitor / Kamervraag / Het voorstel van een aantal hoogleraren voor een wijziging van de auteurswet ten behoeve van online classroom use.Het voorstel van een aantal hoogleraren voor een wijziging van de auteurswet ten behoeve van online classroom use.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z17099

2020Z17099

(ingezonden 24 september 2020)

Vragen van de leden Van Gent en Wiersma (beiden VVD) aan de minister voor Rechtsbescherming over het voorstel van een aantal hoogleraren voor een wijziging van de auteurswet ten behoeve van online classroom use.

  1. Bent u bekend met het voorstel van 24 hoogleraren om artikel 12, vijfde lid van de Auteurswet uit te breiden? 1)
  2. Klopt het dat de vrijstelling van artikel 12, vijfde lid van de Auteurswet, die regelt dat in de klas en tijdens college teksten, afbeeldingen en films mogen worden getoond zonder dat daar toestemming van of betaling aan auteursrechthebbenden voor nodig is, niet geldt voor onderwijs op afstand?
  3. Deelt u de mening dat het in het licht van de gevolgen van de coronacrisis wenselijk is dat deze vrijstelling wordt uitgebreid naar onderwijs op afstand? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u bereid een nota van wijziging in te dienen bij de Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (Kamerstuk 35454) om de vrijstelling van artikel 12, vijfde lid van de Auteurswet uit te breiden? Zo nee, waarom niet?
  5. Kunt u een overzicht geven van alle EU-lidstaten die reeds wel een vrijstelling hebben opgenomen voor onderwijs op afstand in hun nationale wetgeving?
  6. Klopt het dat het particulier onderwijs geen gebruik kan maken van de vrijstelling van artikel 12, vijfde lid van de Auteurswet? Zo ja, bent u bereid ook het particulier onderwijs onder de vrijstelling te brengen om een gelijk speelveld tussen particulier en bekostigd onderwijs te bevorderen? Zo nee, waarom niet? 
  7. Kunt u deze vragen beantwoorden voordat de nota naar aanleiding van het verslag van de Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt naar de Kamer komt?
  8. Wanneer kan de Kamer de nota naar aanleiding van het verslag bij bovengenoemd wetsvoorstel tegemoet zien? 

1) Boek9.nl, 1 september 2020, "‘Corona-amendement’ bij artikel 12 lid 5 Auteurswet – online classroom use", https://www.boek9.nl/boek9-berichten/%E2%80%98corona-amendement%E2%80%99-bij-artikel-12-lid-5-auteurswet-%E2%80%93-online-classroom-use


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het voorstel van een aantal hoogleraren voor een wijziging van de auteurswet ten behoeve van online classroom use.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De gang van zaken rond het naar buiten brengen van het besluit over de opening van kinderopvang en basisscholen

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl