Tweedemonitor / Kamervraag / Het meldpunt voor reiskosten zomerstages en zomerlesHet meldpunt voor reiskosten zomerstages en zomerles

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z15233

Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het meldpunt voor reiskosten zomerstages en zomerles (ingezonden 31 augustus 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het meldpunt voor reiskosten zomerstages en zomerles van de studentenorganisaties Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)?1

Vraag 2

Bent u bereid om met de studentenorganisaties in gesprek te gaan over de bevindingen van het meldpunt en te zoeken naar oplossingen?

Vraag 3

Is bekend hoeveel studenten door de coronacrisis hun stages of colleges in de zomermaanden moesten inhalen?

Vraag 4

Hoeveel studenten konden tussen 16 juli en 16 augustus 2020 geen gebruik maken van gratis reizen met het studentenreisproduct? Kunt u een overzicht geven van de omvang van deze groep en de gemiddelde reiskosten van deze groep?

Vraag 5

Bent u bereid om een compensatieregeling te treffen voor studenten die door de coronacrisis hun stages of colleges in de zomermaanden in moesten halen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Bent u bereid om de drie maanden extra reisrecht flexibeler vorm te geven, bijvoorbeeld door de mogelijkheid om de drie maanden zelf in te plannen of het reisrecht uit te laten betalen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Bent u bekend met de petitie van scholierenorganisatie Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), waarin zij pleiten voor de reiskostenvergoeding van leerlingen van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)?2

Vraag 8

Kunt u toelichten wat de stand van zaken is van het onderzoek met de gemeenten en de vavo-scholen over de reiskostenvergoeding?3 Wanneer worden de resultaten van dit onderzoek met de Kamer gedeeld?

Vraag 9

Is bekend hoeveel vavo-leerlingen door de uitbraak van COVID-19 geen inkomen meer hebben, waardoor de reiskosten een veel grote belemmering vormen dan voorheen?


X Noot
2

LAKS nieuws, 19 mei 2020, «Duizenden steunbetuigingen gratis reizen vavo’ers», https://www.laks.nl/duizenden-steunbetuigingen-gratis-reizen-vavoers/

X Noot
3

Kamerstukken II, 2019–2020, 26 695, nr. 125. Blz. 21


Indiener

Lisa Westerveld (GL)


Gericht

Ingrid van Engelshoven (D66)


Access ( 16697 )

Publicatiedatum
31 Augustus 2020
Gerelateerd

Het meldpunt voor reiskosten zomerstages en zomerles

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het ontbreken van een meldpunt voor slachtoffers en familieleden van sektes

Het bericht 'Meldpunt moet onafhankelijk van Defensie zijn'

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Complicaties door onprofessionele behandelingen

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De uitvoering van een motie waarin werd gevraagd om de oprichting van een meldpunt voor sektesignalen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl