Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Mondkapjesplicht in grote steden’Het bericht ‘Mondkapjesplicht in grote steden’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z14457

Vragen van de leden Groothuizen, Sneller en Van Beukering (allen D66) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Mondkapjesplicht in grote steden» (ingezonden 3 augustus 2020).

Vraag 1

Hoe verhouden de lokale experimenten met mondkapjes zich tot artikel 10 van de Grondwet? Kunt u bij uw antwoord ingaan op het advies van de Raad van State van 25 mei 2020 en de kritiek geuit in de media door drie hoogleraren?1 2

Vraag 2

Hoe borgt u dat bij de invulling van de lokale experimenten artikel 10 van de Grondwet wordt nageleefd?

Vraag 3

Heeft u over de lokale experimenten overleg gevoerd met politie, Openbaar Ministerie en rechtspraak? Zo ja, hoe kijken zij aan tegen een eventuele lokale verplichting om mondkapjes te dragen? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid dat alsnog te doen?

Vraag 4

Is het de bedoeling dat een eventuele lokale verplichting tot het dragen van een mondkapje wordt bedreigd met een (strafrechtelijke) sanctie als deze verplichting niet wordt nageleefd? Zo ja, welke sanctie?

Vraag 5

Acht u een lokale mondkapjesverplichting handhaafbaar? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom gaat u dan samen met de veiligheidsregio’s een verplichting uitwerken? Hoe verhoudt een verplichting tot het dragen van een mondkapje zich tot de anderhalve meter regel? Wordt er bij het dragen van een mondkapje nog gehandhaafd op die regel?

Vraag 6

Hoe beoordeelt u de houdbaarheid van een eventueel opgelegde sanctie bij de strafrechter? Kunt u daarbij ook ingaan op het gegeven dat inmiddels (mogelijk) geen sprake meer is van een absolute noodsituatie, maar de wetgever de mogelijkheid heeft (gehad) om te voorzien in een solide juridische basis en de rechter daarom wellicht kritischer zal kijken naar een verplichting tot het dragen van een mondkapje?

Vraag 7

Deelt u de mening dat het ongelukkig is dat mensen mogelijk kunnen worden beboet voor een overtreding die wellicht later geen stand houdt bij de rechter, terwijl die rechter momenteel ook nog eens moeizaam is te bereiken?3

Vraag 8

Hoe gaat u de burger uitleggen dat u vanuit gezondheidsperspectief geen reden ziet om een niet-medisch mondkapje te dragen, maar dat dit – onder omstandigheden – toch wordt verplicht? Vindt u de behoefte om te experimenteren voldoende grond voor een verplichting? Zo ja, kunt u dat toelichten?

Vraag 9

Waarom kiest u niet voor een oproep om, op sommige plekken, vrijwillig een mondkapje te dragen, zoals ook de aanbeveling om regelmatig de handen te wassen berust op vrijwilligheid?

Vraag 10

Kunt u deze vragen zo snel mogelijk, maar uiterlijk 11 augustus 2020 beantwoorden?


X Noot
1

AD, 30 juli 2020, «Mondkapjesplicht in grote steden: «Dit zijn de consequenties van niet houden aan regels»« (https://www.ad.nl/dossier-coronavirus/mondkapjesplicht-in-grote-steden-dit-zijn-de-consequenties-van-niet-houden-aan-regels~aeec1d7c/)

X Noot
2

NRC Handelsblad, 27 juli 2020, «Algemene mondkapjesplicht kan juridisch niet».

X Noot
3

Aanhangsel van de Handelingen II, vergaderjaar 2019–2020, nr. 3497 (antwoorden 4 en 5).


Gerelateerd

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht ‘Mondkapjesplicht in grote steden’

De oproep tot een mondkapjesplicht

Onderzoek naar nut van mondkapjes

Gevaarlijke giftreinen in Brabant

Milieustickers in Franse steden

Het bericht ‘Leraren vinden moeilijk een woning op plekken waar werk is’

Het dragen van mondkapjes en de mondkapjesverplichting

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl