Het bericht dat het bellenscherm tegen plastic zwerfafval te duur zou zijn

Vragen van het lid Van Esch (PvdD) aan de Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat het bellenscherm tegen plastic zwerfafval te duur zou zijn (ingezonden 28 mei 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Bellenscherm in IJssel te duur»?1

Vraag 2

Kunt u aangeven wat het budget voor dit project was? Kunt u aangeven hoe groot het tekort is?

Vraag 3

Heeft u bij de kosten-baten afweging ook de milieukosten die veroorzaakt worden door plastic dat in de oceaan terechtkomt, meegenomen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Kunt u aangeven of het tekort veroorzaakt werd door structurele kosten waarvan ook niet aannemelijk is dat deze op termijn afnemen of door kosten die te verwachten zijn bij een innovatieve startup?

Vraag 5

Heeft u overwogen om belangrijke veroorzakers van zwerfafval, zoals de verpakkingsindustrie en de drankproducenten te vragen het tekort op te vangen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Heeft u vanuit het Rijk overwogen het tekort op te vangen? Zo ja, waarom heeft u daartoe niet besloten? Zo nee, bent u daartoe bereid?

Vraag 7

Hoe is het stopzetten van deze proef te rijmen met uw ambitie om de plastic soep te bestrijden?

Vraag 8

Bent u bereid het stopzetten van deze proef te heroverwegen?


X Noot
1

De Stentor, 20 mei 2020, Tweede proef met «bellenscherm» in IJssel bij Kampen afgeblazen; het is te duur (https://www.destentor.nl/kampen/tweede-proef-met-bellenscherm-in-ijssel-bij-kampen-afgeblazen-het-is-te-duur~a73587b7/)

Indiener(s)Tweedemonitor