Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat garnalenvissers veel meer mogen vissen in beschermde natuurgebiedenHet bericht dat garnalenvissers veel meer mogen vissen in beschermde natuurgebieden

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z08881

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat garnalenvissers veel meer mogen vissen in beschermde natuurgebieden (ingezonden 18 mei 2020).Toelichting:In aanvulling op de vragen van het lid De Groot (D66).

Vraag 1

Kent u het bericht «Garnalenvissers mogen veel meer vissen in Natura-2000-gebieden»?1

Vraag 2

Waarom is het besluit om de visuren voor garnalenvissers in Natura 2000-gebieden te verhogen niet met de Kamer gedeeld? Kunt u het besluit alsnog met de Kamer delen?

Vraag 3

Waarom zijn de schriftelijke vragen van het lid Wassenberg over dit onderwerp van 20 februari 2020 nog altijd niet beantwoord?2

Vraag 4

Klopt het dat u in plaats van te handhaven heeft besloten de bestaande vergunningen te verruimen zodat op de gebruikelijke intensieve wijze gevist kan blijven worden?

Vraag 5

Erkent u dat de garnalenvisserij in de Waddenzee en de Noordzeekustzone de zeebodem beschadigt, veel bijvangst oplevert en een belangrijke voedselbron voor veel vissen en vogels aantast, en dat in de meest kwetsbare en waardevolle natuurgebieden van Nederland? Zo ja, hoe rechtvaardigt u dat de impact verder wordt vergroot door meer visuren toe te staan? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Kunt u de stand van zaken rond de Visserij in Beschermde Gebieden (VIBEG)- en VisWadconvenanten toelichten?

Vraag 7

Is de toegezegde evaluatie van het VIBEG-convenant inmiddels afgerond? Zo ja, kunt u de uitkomsten daarvan met de Kamer delen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Klopt het dat het doel om de gewenste halvering van de garnalenvisserij-impact te realiseren voor 2020 niet is gehaald? Zo ja, erkent u dat dit betekent dat u conform de afspraak een groter gebied voor de visserij dient af te sluiten? Wanneer bent u van plan deze afspraak na te komen?

Vraag 9

Klopt het dat het toegezegde blackbox monitoringssysteem inclusief een controle- en handhavingsmechanisme er nog niet is, en dat u met de normering van het systeem pas in november 2019 van start bent gegaan, twee jaar na het sluiten van het akkoord? Hoe is dit mogelijk?

Vraag 10

Klopt het dat de uitkoopregeling garnalenvergunningen voor de Waddenzee onvoldoende aanvragen heeft opgeleverd? Zo ja, hoe bent u dan van plan het doel om te komen tot een reductie van het aantal vergunningen te realiseren?3

Vraag 11

Deelt u de mening dat het door de sector niet nakomen van afspraken binnen de gestelde termijn en het uitblijven van een effectief handhavings- en controlemechanisme ervoor heeft gezorgd dat de natuur de dupe is geworden? Wat zegt dit over de effectiviteit van een dergelijk natuurconvenant?

Vraag 12

Deelt u de mening dat natuurbescherming en de huidige intensieve garnalenvisserij niet samengaan?

Vraag 13

Deelt u de mening dat het volledig afsluiten van kwetsbare en onmisbare natuurgebieden als de Noordzeekustzone en de Waddenzee de beste manier is om ervoor te zorgen dat de natuur niet verder verslechtert en de kans krijgt om te herstellen?

Toelichting:

In aanvulling op de vragen van het lid De Groot (D66).


X Noot
1

NOS, 8 mei 2020, «Garnalenvissers mogen veel meer vissen in Natura-2000-gebieden» (https://nos.nl/artikel/2333259-garnalenvissers-mogen-veel-meer-vissen-in-natura-2000-gebieden.html)

X Noot
2

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat garnalenvissers ongehinderd konden vissen in beschermde natuurgebieden en dat de overheid niets deed (ingezonden 20 februari 2020)

X Noot
3

Website Nederlandse Visserbond, 14 mei 2020, «Uitkoopkregeling garnalenvissers Waddenzee opgeschort» (https://www.vissersbond.nl/uitkoopregeling-garnalenvergunningen-waddenzee-opgeschort/)


Gerelateerd

Het bericht dat garnalenvissers veel meer mogen vissen in beschermde natuurgebieden

De berichten ‘Garnalenvissers veel te actief in Wadden- en Noordzee, overheid deed niets’ en ‘Garnalenvissers te actief op Waddenzee? ‘Stemmingmakerij’’

Het bericht dat garnalenvissers ongehinderd konden vissen in beschermde natuurgebieden en dat de overheid niets deed.

Het bericht dat garnalenvissers meer mogen vissen in Natura-2000-gebieden

Het bericht dat landbouwgif gevonden wordt tot in het hart van natuurgebieden

De verruimde vergunning voor garnalenvissers

Het bericht 'Minister laat termijn verstrijken in rechtszaak over vergunningen garnalenvissers'

Het bericht ‘Vattenfall mag in de Maas doorgaan met massaal vermalen van vissen´

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl