Tweedemonitor / Kamervraag / De toename van de stikstofuitstoot door de biomassacentrales in Diemen en GeertruidenbergDe toename van de stikstofuitstoot door de biomassacentrales in Diemen en Geertruidenberg

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z07908

2020Z07908

(ingezonden 4 mei 2020)

Vragen van de leden Van Raan en Wassenberg (beiden PvdD) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de toename van de stikstofuitstoot door de biomassacentrales in Diemen en Geertruidenberg.

 1. Kent u de berichten over het onderzoek van Investico voor Trouw en De Groene Amsterdammer over de natuurvergunningverlening voor de biomassacentrales in Diemen en Geertruidenberg? 1) 2)
 2. Kunt u bevestigen dat bij de natuurvergunningverlening voor de (om)bouw van beide biomassacentrales gerekend is met de uitstootcijfers uit de oorspronkelijke vergunningen, die geen realistisch beeld geven van de werkelijke stikstofuitstoot van de laatste jaren?
 3. Kunt u bevestigen dat de originele natuurvergunningen van beide energiecentrales vele malen meer stikstofuitstoot toelieten dan er de afgelopen jaren in werkelijkheid gebeurde?
 4. Beaamt u dat door de gehele eerder vergunde uitstoot als uitgangspunt te nemen, zoals nu bij de biomassacentrales van Diemen en Geertruidenberg, en niet de daadwerkelijke uitstoot, de stikstofuitstoot van de centrales in werkelijkheid zal toenemen maar op papier niet?
 5. Kunt u bevestigen dat deze twee biomassacentrales 1300 ton stikstof per jaar uit zullen stoten, wat ruim een derde is van de ‘stikstofwinst’ (3500 ton per jaar) die behaald wordt door de snelheidsverlaging naar 100 km/uur?
 6. Beaamt u dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) vorig jaar door de Raad van State onwettig werd verklaard, mede omdat de stikstofuitstoot door het programma niet in werkelijkheid was afgenomen maar alleen op papier?
 7. Beaamt u dat de PAS-uitspraak van de Raad van State duidelijk heeft gemaakt dat de stikstofuitstoot in Nederland daadwerkelijk drastisch verminderd moet worden en niet slechts op papier? Is daar in dit geval sprake van volgens u?
 8. Kunt u bevestigen dat het verschil tussen de uitstoot van de vergunde activiteit in een natuurvergunning en de daadwerkelijke uitstoot (de feitelijk benutte capaciteit) de latente ruimte in een natuurvergunning is?
 9. Zijn de nieuwe natuurvergunningen voor de energiecentrales in Diemen en Geertruidenberg verleend door middel van interne saldering? Zo nee, welke stappen zijn dan genomen voor de vergunningverlening?
 10. Kunt u bevestigen dat u met de provincies heeft afgesproken dat bij intern salderen de ‘onbenutte ruimte’ uit de bestaande natuurvergunning wordt ingenomen, ten behoeve van de natuur, maar dat de ‘niet-gebruikte capaciteit’ binnen de vergunning behouden blijft?
 11. Is de latente ruimte in de gevallen van deze energiecentrales niet ingenomen, omdat is besloten dat dit ‘niet-gebruikte capaciteit’ is, en niet ‘onbenutte ruimte’? Zo nee, wat is dan de reden voor het niet innemen van de latente ruimte?
 12. Beaamt u dat er in het geval van energiecentrales getwist kan worden over de benaming voor de latente ruimte in de natuurvergunning, maar dat het in de praktijk niet veel verschil maakt, omdat het in beide gevallen gaat om stikstofuitstoot op papier, die in werkelijkheid niet uitgestoten wordt?
 13. Beaamt u dat het in de geest van de Habitatrichtlijn en van de beleidsregels voor intern salderen is om de latente (onbenutte) ruimte uit de natuurvergunningen van deze energiecentrales in te nemen? Zo nee, waarom niet?
 14. Beaamt u dat door het niet innemen van latente ruimte in vergunningen bij intern salderen een vergelijkbare fout wordt begaan als bij de PAS, omdat de uitstoot op papier afneemt, maar in werkelijkheid stijgt en dat de werkelijke stikstofbelasting zal toenemen?
 15. Kunt u bevestigen dat het volgens artikel 5.4 van de Wet natuurbescherming mogelijk is om vergunningen in uitzonderlijke situaties te wijzigen of zelfs in te trekken? Zo ja, beaamt u dat de huidige stikstofcrisis een uitzonderlijke situatie is die het innemen van latente ruimte rechtvaardigt? Zo nee, waarom niet?
 16. Kunt u bevestigen dat de NOx-emissie per eenheid geleverde energie bij verbranding van biomassa hoger is dan bij de verbranding van bijvoorbeeld aardgas?
 17. Kunt u een overzicht geven (uitgesplitst per centrale) hoeveel ton stikstof er per jaar volgens de oorspronkelijke vergunningen mocht worden uitgestoten, hoeveel ton stikstof er per jaar door de centrales werd uitgestoten van 2015 tot 2019, hoeveel ton stikstof er volgens de nieuwe vergunningen mag worden uitgestoten per jaar en hoeveel ton stikstof de centrales naar verwachting zullen uitstoten per jaar?
 18. Kunt u een overzicht geven (uitgesplitst per centrale) hoeveel draaiuren waren vergund in de oorspronkelijke vergunningen, hoeveel draaiuren er werkelijk werden gedraaid van 2015 tot 2019, hoeveel draaiuren in de nieuwe vergunningen zijn vergund en hoeveel draaiuren er naar verwachting zullen worden gedraaid?
 19. Kunt u bevestigen dat de aangevraagde teruggang van 8.750 uur naar 5.600 uur voor de centrale in Diemen slechts een teruggang is op papier, aangezien het aantal draaiuren minder dan 1.550 was in 2017?
 20. Kunt u aangeven hoe laag de NOx-norm gesteld is voor de biomassacentrales in Diemen en Geertruidenberg? Kunt u aangeven hoe laag die norm technisch gezien gesteld zou kunnen worden?
 21. Zijn de huidige NOx-normen naar uw mening in lijn met de wettelijke verplichting om de Beste Beschikbare Technieken toe te passen?
 22. Bent u voornemens de emissie-eisen voor alle biomassacentrales zo ver als technologisch mogelijk aan te scherpen? Zo nee, waarom niet?
 23. Kunt u aangeven of u nog altijd van plan bent pas in 2022 tot een herziening van de emissie-eisen voor kleine en middelgrote biomassacentrales te komen? Acht u het gezien de huidige stikstofcrisis wenselijk daarmee te wachten?
 24. Bent u bereid om verder te gaan dan de motie-Sienot/Mulder (Kamerstuk 35300-XIII, nr. 52) die u verzoekt eerder met normen te komen maar achterwege laat te verzoeken deze normen zo laag als technologisch mogelijk te maken? Zo nee, waarom niet?
 25. Wat zegt u tegen starters die vanwege de stikstofcrisis op een woning moeten wachten die nu lezen dat de stikstofuitstoot door grote energiecentrales ruimschoots toe zal nemen?
 26. Wat zegt u tegen de veehouders die vanwege de stikstofcrisis hun activiteiten zullen moeten stoppen, of veel tijd, geld en energie moeten steken in het omschakelen naar natuurinclusieve kringlooplandbouw, die nu lezen dat de stikstofuitstoot door grote energiecentrales ruimschoots toe zal nemen?

 

 

1)          Trouw, 29 april 2020 - 'Rekentruc voor houtstook brengt meer stikstof in de lucht' (https://www.trouw.nl/binnenland/rekentruc-voor-houtstook-brengt-meer-stikstof-in-de-lucht~bc7994d2/)

2)          De Groene Amsterdammer, 29 april 2020 - 'Nieuwe vergunningen voor biomassacentrales zorgen voor meer stikstofuitstoot' (https://www.groene.nl/artikel/nieuwe-vergunningen-voor-biomassacentrales-zorgen-voor-meer-stikstofuitstoot)

 


Gerelateerd

De toename van de stikstofuitstoot door de biomassacentrales in Diemen en Geertruidenberg

Stikstofuitstoot

De gevolgen van de vernietiging van het Programma Aanpak Stikstof voor biomassacentrales

De vergunningverlening aan Vattenfall voor de bouw van een biomassacentrale in Diemen

Biomassacentrales bij kastuinbouwgebieden

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De schadelijke gezondheidseffecten van windmolens en biomassacentrales

Het advies van de commissie-Remkes en de implicaties voor de subsidie op het (bij)stoken van biomassa in energiecentrales en de aanleg van nieuwe biomassacentrales

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl