Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘Vewin: Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging voor PFAS bieden onvoldoende bescherming voor drinkwater’Het artikel ‘Vewin: Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging voor PFAS bieden onvoldoende bescherming voor drinkwater’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z04812

Vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het artikel «Vewin: Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging voor PFAS bieden onvoldoende bescherming voor drinkwater» (ingezonden 11 maart 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Vewin: Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging voor PFAS bieden onvoldoende bescherming voor drinkwater»?1

Vraag 2

Kunt u verklaren waarom het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hogere Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreinigingen (INEV’s) adviseert voor de gehaltes PFOA en GenX in grondwater dat gebruikt wordt voor drinkwatervoorziening, dan voor drinkwater?

Vraag 3

Staat u achter het advies van het RIVM? Kunt u uw antwoord duidelijk toelichten?

Vraag 4

Wat is de status van het advies van het RIVM? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 5

Bent u het eens met de stelling dat het tegenstrijdig is dat op grond van de nu voorliggende INEV’s geconcludeerd zou kunnen worden dat er geen sprake is van verontreiniging van grondwater voor de drinkwatervoorziening, terwijl tegelijkertijd hiermee de indicatieve richtwaarden voor het drinkwater worden overschreden?

Vraag 6

Hoe oordeelt u over de stelling dat door dit verschil tussen INEV’s en drinkwaternormen ongewenste discussies kunnen ontstaan over de vraag of beschermende maatregelen voor de drinkwatervoorziening noodzakelijk zijn, terwijl normen zonder meer duidelijk én veilig moeten zijn?

Vraag 7

Waarom wordt een hogere waarde van deze persistente stoffen voorgesteld, terwijl al bekend is dat zij schadelijk zijn voor mens en milieu?

Vraag 8

Bent u het eens dat eerst de omvang en locaties van de verontreiniging in kaart zou moeten worden gebracht, voordat er überhaupt normen worden vastgesteld? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 9

Bent u het eens met de stelling dat ten allen tijde voorkomen moet worden dat schadelijke stoffen in het drinkwater of grondwater terecht komen?

Vraag 10

Klopt het dat bevoegde gezagen pas bij overschrijding van de INEVs voor drinkwater verplicht zijn om te onderzoeken of maatregelen voor bescherming van de drinkwatervoorziening noodzakelijk zijn?


X Noot
1

Vewin, 6 maart 2020, Vewin: Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging voor PFAS bieden onvoldoende bescherming voor drinkwater (https://www.vewin.nl/nieuws/paginas/Vewin_Indicatieve_Niveaus_voor_Ernstige_Verontreiniging_voor_PFAS_bieden_onvoldoende_bescherming_voor_drinkwater_1091.aspx?source=%2fPaginas%2fDefault.aspx)

Indiener

Corrie van Brenk (50Plus)


Gericht

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)


descriptionAccess ( 13974 )

Publicatiedatum
11 Maart 2020Gerelateerd

Het artikel ‘Vewin: Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging voor PFAS bieden onvoldoende bescherming voor drinkwater’

Consequenties PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen)

Mogelijk te hoge PFAS-waarden in strooizout

Het bericht ‘Toxic PFAS Chemicals Found in Artificial Turf’

Het bericht 'Cosun: verwerking in gevaar door PFAS norm'

'Baggersector ligt goeddeels stil door strengere norm chemische stoffen PFAS'

De ernstig vervuilde grond van het beoogd terrein voor de Marinierskazerne in Vlissingen

De kosten van de gevolgen van de stikstofuitspraak

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl