Tweedemonitor / Kamervraag / De compensatieregeling voor omwonenden van de windparken N33 en OostermoerDe compensatieregeling voor omwonenden van de windparken N33 en Oostermoer

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z02624

Vragen van de leden Beckerman (SP), Moorlag (PvdA) en Agnes Mulder (CDA) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de compensatieregeling voor omwonenden van de windparken N33 en Oostermoer (ingezonden 11 februari 2020).

Vraag 1

Kunt u aangeven wat de actuele stand van zaken is omtrent de toegezegde compensatie voor de waardedaling van woningen rondom de windparken N33 en Oostermoer?

Vraag 2

Kunt u verder toelichten hoe de compensatieregeling uitgevoerd gaat worden?

Vraag 3

Kunt u aangeven wat het aantal woningen is dat in waarde is gedaald en wat de waardedaling van deze woningen is?

Vraag 4

Worden al deze huishoudens gecompenseerd? Zo ja, voor welke bedragen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

In hoeverre bent u bereid te zoeken naar een oplossing voor gedupeerden die wel te maken hebben met waardedaling van hun woning, maar die (nog) niet gecompenseerd zijn? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 6

Wat is uw reactie op de vaststelling dat door de steeds groter wordende turbines de waardedaling ook steeds groter wordt, zoals blijkt uit het onderzoek «Windturbines, zonneparken en woningprijzen» van de Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam?1 In hoeverre speelt dit een rol bij het aanbieden van een eerlijke compensatie?

Vraag 7

Hoe gaat u invulling geven aan de aanbevelingen die uit bovengenoemd onderzoek naar voren komen?


X Noot
1

Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam, december 2019, rapport «Windturbines, zonneparken en woningprijzen»

Indiener

Agnes Mulder (CDA)

Sandra Beckerman (SP)

William Moorlag (PvdA)


Gericht

Eric Wiebes (VVD)


descriptionAccess ( 13425 )

Publicatiedatum
11 februari 2020Gerelateerd

De compensatieregeling voor omwonenden van de windparken N33 en Oostermoer

De miljoenen waardedaling van huizen door windparken

Het plan voor een gebiedsfonds waar omwonenden van het windpark N33 niet blij mee zijn

De aanhoudende klachten rond windturbines en de onduidelijkheid over de geldende regels, de inspraak en de participatie bij het voornemen tot plaatsing van windturbines

Het vervallen van de ANW-compensatieregeling bij het Algemeen Burgerlijk pensioenfonds (ABP)

De compensatieregeling voor zwangere ZZP'ers

Compensatieregeling zwangere ZZP’ers

Het MAA-besluit

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl