Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Sneller over de afgebroken vakantiereis van leden van het Koninklijk Huis naar GriekenlandAntwoord op vragen van het lid Sneller over de afgebroken vakantiereis van leden van het Koninklijk Huis naar Griekenland

Keywords:
Zaaknummer: 2020D46190

AH 811

2020Z20367

Antwoord van minister Rutte (Algemene Zaken) (ontvangen 16 november 2020)

  1. Kent u het bericht Koning op vakantie in Griekenland: 'Hij voelt de sfeer in Nederland niet goed aan'? 1)

Ja

  1. Wat gaat u (anders) doen om een nieuw incident zoals dit te voorkomen?

Bij de voorgenomen vakantie van de Koning heb ik, zoals verwoord in mijn brief van 18 oktober (Kamerstuk 35570-I, nr. 9) en in antwoorden op de Kamervragen van 21 oktober van het lid Van Raak en van het lid Klaver (Aanhangsel van de Handelingen, 2020-2021, nr. 409 en 410), een verkeerde inschatting gemaakt. Ik heb te laat beseft, zeker na de persconferentie van dinsdagavond 13 oktober jl., dat de voorgenomen vakantie, die paste binnen de voorschriften, niet langer te rijmen was met de oplopende besmettingen en de aangescherpte maatregelen. Dit had mij eerder aanleiding moeten geven tot heroverweging van de voorgenomen vakantie.

  1. Wat wist vice-premier De Jonge, die als uw vervanger optrad bij de persconferentie van 16 oktober, vóór aanvang van deze persconferentie over de (mogelijke) vakantie van de Koning? Als dit bij de voorbereiding aan de orde is geweest zoals u schrijft, waarom ontkende hij dan bekend te zijn met de reisplannen van de Koning?
  2. Was de Rijksvoorlichtingsdienst voor aanvang van de persconferentie op 16 oktober op de hoogte van de vakantie of een mogelijke vakantie van de Koning? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom werd dit dan ontkend?

Antwoord op de vragen 4 en 5

De vice-minister-president heeft, zoals ik heb uiteengezet in mijn brief van 18 oktober en in antwoord op de Kamervragen van 21 oktober, tijdens de persconferentie op 16 oktober desgevraagd geantwoord dat hij er niet bekend mee was of de Koning op vakantie ging. Ik had hem hierover tevoren, conform de bij dit onderwerp gebruikelijke werkwijze, niet geïnformeerd. Tijdens de voorbereiding van de persconferentie is de mogelijke vakantie kort aan de orde geweest naar aanleiding van een tweet. Deze tweet leidde tot navraag en nader beraad dat voor de persconferentie geen duidelijkheid had opgeleverd waardoor toen niet duidelijk was of de Koning op vakantie ging of niet.

  1. Deelt u de mening dat voorlichting vanuit de overheid geen zoekplaatje voor journalisten dient te zijn?
  2. Kent u het handboek ‘Uitgangspunten overheidscommunicatie’? 2) Zo ja, kent u ook de specifieke passage dat er niet alleen juiste en voldoende informatie moet worden verstrekt, maar ook dat het onjuist vermelden, weglaten of overaccentueren van feiten en argumenten nimmer is toegestaan?
  3. Deelt u de mening dat er, in deze specifieke casus van de vliegvakantie van de Koning naar Griekenland in de herfstvakantie, niet is gecommuniceerd volgens de handleiding? Zo ja, waarom is er niet gecommuniceerd volgens de handleiding? Zo nee, kunt u toelichten waarom u vindt dat er conform handleiding is gecommuniceerd?

Antwoord op de vragen 5 tot en met 7

Ik ben bekend met de Uitgangspunten Overheidscommunicatie. Deze zijn ook van betekenis voor de wekelijkse persconferenties. Voor een toelichting op de gang van zaken tijdens de persconferentie zij verwezen naar de antwoorden op de vragen 3 en 4.

  1. Kent u de voorlichting van de Raad van State ten aanzien van de ministeriële verantwoordelijkheid voor de Koning en leden van het Koninklijk Huis waarin de Raad onder andere stelt dat: “De ministers zijn niet aanspreekbaar op privégedragingen, maar zijn op grond van hun verantwoordelijkheid ingevolge artikel 42, tweede lid, iuncto artikel 68 van de Grondwet, wel gehouden aan te geven waarom het naar hun oordeel om een privégedraging gaat”? 3)
  2. Waarom bent u van mening dat het achterblijven van twee leden van het Koninklijk Huis, waaronder de vermoedelijke erfopvolger, in Griekenland een privézaak is, terwijl dat voor de Koning niet het geval was?
  3. Deelt u de mening dat uw keuze om niet meteen ook open te communiceren over het feit dat twee leden van het Koninklijk Huis nog enkele dagen achterbleven in Griekenland, terwijl dit wel bij u bekend was, een ongelukkige was aangezien deze nog jonge leden nu onnodig onderwerp van discussie werden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op de vragen 8 tot en met 10

In het algemeen behoren reizen naar het buitenland van de Koning die geen onderdeel uitmaken van zijn publieke functie, tot zijn persoonlijke levenssfeer die wordt gewaarborgd door de artikelen 10 en 41 van de Grondwet. Daarbij is er een ruimere persoonlijke levenssfeer voor de andere leden van het koninklijk huis dan voor de Koning zelf, zoals de Raad van State ook heeft opgemerkt in de voorlichting over de mi­nis­te­riële ver­ant­woor­de­lijk­heid voor de Ko­ning en le­den van het ko­nink­lijk huis uit 2010.[1] Dit geldt a fortiori voor minderjarige leden van zijn gezin.

1) https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5190768/griekenland-koning-willem-alexander-maxima-vakantie

2) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2010/12/09/uitgangspunten-overheidscommunicatie

3) Voorlichting over de ministeriële verantwoordelijkheid voor de Koning en leden van het koninklijk huis ten aanzien van de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder in relatie tot de inlichtingenplicht van de regering jegens de Staten-Generaal; https://www.raadvanstate.nl/@61488/w01-10-0181/

[1] Voor­lich­ting van de Raad van State over de mi­nis­te­riële ver­ant­woor­de­lijk­heid voor de Ko­ning en le­den van het ko­nink­lijk huis ten aan­zien van de be­scher­ming van hun per­soon­lij­ke le­vens­sfeer, in het bij­zon­der in re­la­tie tot de in­lich­tin­gen­plicht van de re­ge­ring je­gens de Sta­ten-Ge­ne­raal, Kenmerk W01.10.0181/I, Kamerstukken II 2010/2011, 32 791, nr. 1

Antwoord op

De afgebroken vakantiereis van leden van het Koninklijk Huis naar Griekenland (3 November 2020)
Reactietijd: 13 dagen

Indiener

Mark Rutte (VVD)


Gericht

Joost Sneller (D66)


Access ( 18066 )

Publicatiedatum
16 November 2020
Gerelateerd

De afgebroken vakantiereis van leden van het Koninklijk Huis naar Griekenland

Het rapport van de Europese Rekenkamer ‘Asiel, herplaatsing en terugkeer van migranten’

De poging van het Koninklijk Huis om een strafzaak te beïnvloeden

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Griekenland wil af van pensioenafspraken met Europa’

Kroondomein het Loo

Afspraken met Griekenland over de opvang van minderjarige asielzoekers

De afgebroken CAO-onderhandelingen bij de supermarkten

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl