Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Karabulut over een regeling voor kinderen van standrechtelijk geëxecuteerden in IndonesiëAntwoord op vragen van het lid Karabulut over een regeling voor kinderen van standrechtelijk geëxecuteerden in Indonesië

Keywords:
Zaaknummer: 2020D45175

AH 751

2020Z19845

Antwoord van minister Blok (Buitenlandse Zaken), mede namens de minister van Defensie (ontvangen 10 november 2020)

Vraag 1

Kent u het bericht ‘Door ‘een trucje’ hebben maar drie van de honderden kinderen van standrechtelijk geëxecuteerden nu recht op een vergoeding’?[1]

Antwoord

Ja.

Vraag 2
Klopt het dat, vanwege de voorwaarden waaraan moet worden voldaan, enkel drie mensen in aanmerking komen voor de regeling voor kinderen van standrechtelijk geëxecuteerden in Indonesië? Zo nee, wat zijn dan de feiten?

Antwoord

Nee, hoeveel kinderen in aanmerking komen voor een vergoeding is op voorhand niet te zeggen. Iedereen die meent recht te hebben op de schadevergoeding die in de regeling wordt aangeboden kan een aanvraag indienen. Het openstellen van de regeling is bedoeld als een laagdrempelige methode voor kinderen die aanspraak hebben op een schadevergoeding. Niet iedereen die een claim indient voldoet aan de eisen in de regeling en niet iedereen komt daarmee in aanmerking voor een vergoeding. De rechtbank en het gerechtshof hebben met inachtneming van eerder door de Hoge Raad vastgestelde uitgangspunten geoordeeld dat kinderen en weduwen de Staat binnen een ‘redelijke termijn’ aansprakelijk moeten stellen nadat zij wisten dat ze de Staat aansprakelijk konden stellen. De regeling sluit aan bij deze geldende rechtspraak. De individuele omstandigheden van de aanvragers zullen worden beoordeeld en getoetst aan de eisen die de regeling stelt[2].

Vraag 3
Klopt het dat de afgelopen jaren meer dan 500 kinderen van standrechtelijk geëxecuteerden in beeld zijn gekomen? Of bent u bekend met (veel) meer gevallen?

Antwoord

Ja, met de advocaat van meer dan 500 kinderen is begin 2017 de afspraak gemaakt dat de redelijke termijn voor deze kinderen, die zich op dat moment bij de Staat hebben gemeld, werd bevroren. Dat betekent dat ook deze kinderen een verzoek op grond van de regeling kunnen indienen. Vervolgens zullen de individuele omstandigheden van elke aanvraag worden beoordeeld en getoetst aan de eisen die de regeling stelt.

Het is niet bekend hoeveel meer gevallen er zijn. Van de meer dan 500 eerder gemelde kinderen, hebben er de afgelopen jaren 83 daadwerkelijk een claim ingediend. In 52 van deze gevallen is de claim ingetrokken. In 23 gevallen heeft de rechtbank geconcludeerd dat deze zijn verjaard, omdat zij te lang hebben gewacht met het indienen van een claim. Aan vier kinderen heeft de rechtbank een schadevergoeding toegekend. In twee zaken zijn de claims door de rechtbank niet bewezen geacht en in twee zaken loopt nog een procedure en zijn getuigenverhoren gelast.

Vraag 4
Bent u bereid ruimere voorwaarden op te stellen zodat ieder kind van door Nederland geëxecuteerden in Indonesië onder de regeling voor een schadevergoeding kan vallen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Nee, zie antwoord op vraag 2.

Vraag 5
Klopt het dat voor andere groepen slachtoffers, zoals weduwen, strengere voorwaarden zijn opgesteld om onder de bestaande regeling te vallen? Zo ja, waar bestaan die uit?

Antwoord

Nee, de voorwaarden voor kinderen en weduwen zijn gelijk. De regelingen zijn bedoeld voor kinderen en weduwen die aanspraak hebben op een schadevergoeding en sluiten aan bij de geldende rechtspraak. In de tekst van de beide regelingen is de rechtspraak over de redelijke termijn nu expliciet opgenomen[3].

Vraag 6
Bent u bereid deze aanscherping van de voorwaarden terug te draaien, zodat ook elke weduwe van door Nederland geëxecuteerden in Indonesië onder de regeling voor een schadevergoeding kan vallen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Zie antwoord op vraag 5. Niet iedereen die een claim indient, komt in aanmerking voor een vergoeding. Onder de weduwenregeling zijn sinds 2013 in totaal 60 claims ingediend en aan 30 weduwen is een vergoeding toegekend. De regeling is nu voor de derde keer verlengd. Sinds de tweede verlenging in 2017 is één nieuwe claim ontvangen en deze is toegekend.

[1] EenVandaag, 24 oktober 2020, ''Door ‘een trucje’ hebben maar drie van de honderden kinderen van standrechtelijk geëxecuteerden nu recht op een vergoeding''. (https://eenvandaag.avrotros.nl/item/door-een-trucje-hebben-maar-drie-van-de-honderden-kinderen-van-standrechtelijk-geexecuteerden-nu-r)

[2]https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-50507.html

[3]https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-50505.html

Antwoord op

Een regeling voor kinderen van standrechtelijk geëxecuteerden in Indonesië (28 Oktober 2020)
Reactietijd: 13 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)

Ank Bijleveld-Schouten (CDA)


Gericht

Sadet Karabulut (SP)


Access ( 17984 )

Publicatiedatum
10 November 2020Gerelateerd

Een regeling voor kinderen van standrechtelijk geëxecuteerden in Indonesië

Het (mogelijke) gebruik van chemische middelen tijdens militaire operatie in West Papoea door het door het Indonesische leger

De grote kloof tussen gelukkige en kwetsbare kinderen

Terugkeer van Nederlandse vrouwen en minderjarige kinderen in slechte gezondheid in IS-gebied

Het terughalen van Duitse kinderen uit Syrië door Duitsland

Het bericht dat Shell kinderen wurgcontracten zou hebben laten ondertekenen

Nederlandse kinderen die vastzitten in Syrische opvangkampen

Het bericht dat Jeugdzorg het kabinet verzoekt twee IS-kinderen uit Syrië terug te halen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl