Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Karabulut over in Bahrein geplande executiesAntwoord op vragen van het lid Karabulut over in Bahrein geplande executies

Keywords:
Zaaknummer: 2020D32881

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Karabulut (SP) over in Bahrein geplande executies. Deze vragen werden ingezonden op 8 juli 2020 met kenmerk 2020Z13714.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Stef Blok

[Ondertekenaar 3]

[Ondertekenaar 4]

Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Karabulut (SP) over geplande executies in Bahrein.

Vraag 1

Kunt u bevestigen dat een hof in Bahrein onlangs tegen twee personen een al eerder opgelegde doodstraf heeft gehandhaafd, te weten tegen Hussein Rashid en Zuhair Abdullah?[1]

Antwoord

Dat kan ik bevestigen.

Vraag 2
Hoe beoordeelt u de beschuldiging dat bekentenissen door marteling verkregen zijn?

Antwoord

Beschuldigingen van het gebruik van marteling, onder wat voor omstandigheden dan ook, vind ik zorgwekkend. Daarnaast wil ik benadrukken dat het gebruik van uit foltering verkregen bewijs strijdig is met artikel 15 van het Verdrag tegen Foltering, waarbij Bahrein partij is.

Vraag 3
Klopt het dat het aantal veroordeelden in Bahrein aan wie de doodstraf is opgelegd nu tien is? Zo nee, wat zijn dan de feiten?  

Antwoord

Volgens Bahreinse mensenrechtenorganisaties zijn er momenteel 18 personen veroordeeld tot de doodstraf sinds 2017. Omdat de autoriteiten deze personen als terroristen of supporters van terrorisme beschouwen, zijn er geen officiële cijfers beschikbaar.

Vraag 4
Bent u bereid met Bahrein contact op te nemen om erop aan te dringen dat de doodstraffen niet worden uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Nederland is principieel tegen de doodstraf en bepleit de afschaffing van de doodstraf onder alle omstandigheden wereldwijd en trekt hierin op in EU-verband. Deze welbekende positie wordt uitgedragen in bilaterale contacten met landen, zoals Bahrein, waar de doodstraf wordt toegepast en in multilaterale fora zoals de VN. Op mondelinge wijze bijvoorbeeld tijdens de hoogambtelijke consultaties tussen Nederland en Bahrein die vorig jaar in april plaatsvonden. Daarnaast wordt de mensenrechtensituatie in Bahrein besproken in EU-verband in de regionale Raadswerkgroep, de Raadswerkgroep voor mensenrechten en de informele mensenrechtendialoog tussen Bahrein en de Europese Dienst voor Extern Optreden, waarvan de meest recente in november 2019 heeft plaatsgevonden. Mede op Nederlands aandringen zijn er daarnaast begin dit jaar[2] en recentelijk[3] EU-verklaringen uitgegaan over recente doodsvonnissen in Bahrein waarin het gebruik van de doodstraf wordt veroordeeld en Bahrein wordt opgeroepen tot omzetting van alle veroordelingen tot de doodstraf en een moratorium op de uitvoering in te stellen als eerste stap tot gehele afschaffingHet kabinet blijft de situatie aandachtig volgen en zal zich hiervoor blijven inzetten.

Vraag 5
Bent u bereid er eveneens op aan te dringen dat verdachten in Bahrein een eerlijk proces moeten krijgen en dat beschuldigingen van marteling serieus onderzocht dienen te worden en verantwoordelijken bestraft? Zo nee, waarom niet?   

Antwoord

Nederland pleit in bilateraal en internationaal verband voor een humane behandeling van gevangenen conform internationale mensenrechtenverdragen zoals voorgeschreven in het Internationale Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten als ook het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing. Dit laatste verdrag verplicht de staten die partij zijn, zoals Bahrein, expliciet tot een onverwijld en onpartijdig onderzoek van een dergelijke klacht door de competente autoriteiten. De Nederlandse regering zal de Bahreinse autoriteiten blijven aanspreken op de behandeling van gedetineerden, het belang van het garanderen van eerlijke procesgang, en volledige implementatie van het rapport van de Bahrain Independent Commission of Inquiry (BICI).

De mensenrechtensituatie in Bahrein is in juli 2018 tevens door de VN Mensenrechtenraad te Genève besproken, waarbij ook de behandeling van gedetineerden aan de orde is gekomen. Bij de behandeling van Bahrein in het kader van de Universal Periodic Review in 2017 was er veel aandacht voor het nemen van maatregelen tegen foltering door Bahreinse autoriteiten.

[1] Twitter Amnesty International Bahrein, https://twitter.com/aibahrain/status/1272516770662952961, 15 juni 2020.

[2] https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/72804/bahrain-statement-spokesperson-confirmation-death-sentence-two-citizens_en

[3] https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/82794/Bahrain:%20Statement%20by%20the%20Spokesperson%20on%20upholding%20death%20sentences

Antwoord op

In Bahrein geplande executies (8 Juli 2020)
Reactietijd: 54 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Sadet Karabulut (SP)


descriptionAccess ( 16685 )

Publicatiedatum
31 Augustus 2020Gerelateerd

Het bericht ‘Uitgezette Bahreini zonder eerlijk proces veroordeeld tot levenslang’

Het bericht 'Asielzoeker uit Bahrein na gedwongen vertrek uit Nederland meteen gearresteerd'

Het bericht 'Bahrein brengt drie terrorisme-verdachten ter dood'

In Bahrein geplande executies

Het bericht dat een uitgezette asielzoeker in Bahrein levenslang kreeg

Een naar Bahrein uitgezette man

Het bericht ‘Bahrein brengt drie terrorisme-verdachten ter dood’

Uitgevoerde doodvonnissen in Bahrein

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl