Antwoord op vragen van de leden Van Raak en Hijink over de keuze voor Facebook om mensen te informeren over kabinetsbesluiten

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

Vergaderjaar 2019–2020

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

3686

Vragen van de leden Van Raak en Hijink (beiden SP) aan de Minister-President over de keuze voor Facebook om mensen te informeren over kabinetsbesluiten (ingezonden 30 juli 2020).

Antwoord van Minister-President Rutte (Algemene Zaken) (ontvangen 7 augustus 2020).

Vraag 1
Waarom kiest u voor Facebook om mensen te informeren over kabinetsbe- sluiten?1

Antwoord 1
Facebook is één van de kanalen die gebruikt wordt voor publiekscommunica- tie. Dit vanwege het grote bereik en omdat we via die weg een publiek bereiken dat lastig via andere wegen/media te bereiken is. Overigens zijn in het betreffende bericht geen nieuwe kabinetsbesluiten gedeeld.

Vraag 2
Weet u dat niet elke Nederlander toegang heeft of wil hebben tot Facebook?

Antwoord 2
Ja. De afspraak is dan ook dat de rijksoverheid (beleids)informatie ook altijd aanbiedt op de eigen websites, zodat de bezoeker gegarandeerde toegang heeft tot de informatie zonder dat er persoonsgegevens verwerkt worden.

Vraag 3
Waarom hebt u besloten om niet eerst de Kamer te informeren?

Antwoord 3
Dat is niet aan de orde. In de Facebook post wordt een korte duiding van de nieuwste ontwikkelingen rondom COVID-19 weergegeven. Deze duiding komt ook uitgebreid aan de orde in de brief van 28 juli 2020 van de Minister van VWS (Kamerstuk 25 295, nr. 466). Tevens worden in het bericht twee adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) aangekondigd. De Tweede Kamer is over deze twee adviezen al geïnformeerd via de brief van de Minister van VWS van 24 juli 2020 (Kamerstuk 25 295, nr. 465). De adviezen van het OMT en de kabinetsreactie hierop zijn gedeeld met uw Kamer op 30 juli 2020 (Kamerstuk 25 295, nr. 467) en 31 juli 2020 (Kamerstuk 25 295, nr. 468).

Vraag 4
Wordt voor het kabinet lekken via Facebook het nieuwe communicatiebeleid?

Antwoord 4 Nee.

Vraag 5
Gaat u de stukken voor Prinsjesdag ook via Facebook lekken?

Antwoord 5 Nee.

1 Facebook, Minister-President, post: «Terwijl veel Nederlanders van de zomer genieten, zit het coronavirus niet stil», 28 juli 2020 https://www.facebook.com/ministerpresident/posts/terwijl- veel-nederlanders-van-de-zomer-genieten-zit-het-coronavirus-niet-stil-en/3271490172912672/

Indiener(s)