Antwoord op vragen van de leden Sneller en de Groot over het bericht ‘Koning krijgt ten onrechte subsidie voor het Loo’

2020Z08783

1

Bent u bekend met het bericht ‘Koning krijgt ten onrechte subsidie voor het Loo’?

Antwoord

Ja.

2

Kunt u toelichten waarom de Kamer niet eerder over deze details is geïnformeerd?

Antwoord

De subsidie is opgenomen op de begroting van LNV, die jaarlijks door de Tweede Kamer wordt behandeld. De Kamer is hier ook over geïnformeerd bij brief in reactie op de motie Arissen (Kamerstuk 33576, nr. 133) en bij de begrotingsbehandelingen van Begrotingshoofdstuk I en Algemene Zaken op 19 december 2017, 10 oktober 2018 en op 16 oktober 2019.

3

Kunt u bevestigen dat de Koning wordt vrijgesteld van bepaalde subsidievoorwaarden - zoals gemeld in de berichtgeving-, die voor anderen wel gelden? 

Antwoord

De subsidie zoals deze aan het Kroondomein wordt verleend, is specifiek. Om dezelfde vergoedingen te hanteren is ervoor gekozen om de Subsidieverordening Natuur en Landschap 2016 Gelderland zo veel mogelijk naar analogie toe te passen. In vergelijking met deze SVNL 2016 Gelderland, is er voor gekozen om de maximale oppervlakte van 1 hectare ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, niet van toepassing te verklaren op deze subsidie.

4

Bent u bereid alsnog opheldering te verschaffen aan de Kamer over de precieze afspraken rondom de subsidies voor het Kroondomein alsmede de redenen voor de afwijkingen van de ‘model-voorwaarden’?

Antwoord

De precieze afspraken kunt u vinden in de meegestuurde subsidiebeschikking. Voor een uitgebreidere motivatie verwijs ik u naar het antwoord op vraag 2 en 4 van de Kamervragen gesteld door het lid Wassenberg, die eerder in deze brief beantwoord zijn.

5

Bent u bereid de subsidiebeschikking met de Kamer te delen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Ja. Ik heb de subsidiebeschikking als bijlage bij deze brief opgenomen.

6

In hoeverre bent u het eens met de uitspraken van onder andere emeritus-hoogleraar notarieel recht Martin Jan van Mourik dat deze afwijkingen c.q. constructie onvoldoende juridische basis heeft en zorgt voor ongelijke behandeling?

Antwoord

De subsidie is rechtmatig en zorgvuldig verstrekt. Graag verwijs ik u naar het antwoord op vraag 4 van de vragen die gesteld zijn door het lid Wassenberg.

7

Bent u bereid de Kamer op de hoogte te houden over het verloop van de juridische procedure die door Stichting De Faunabescherming is gestart om de subsidiebeschikking aan te vechten?

Antwoord

Ja. Over de uitkomst hiervan zal ik u informeren.

8

Kunt u herbevestigen dat een eventuele verlenging dan wel nieuwe verlening van subsidie voor het onderhoud en beheer van Het Loo eerst aan de Kamer voorgelegd wordt, zodat deze in de gelegenheid wordt gesteld zich over de voorwaarden uit te spreken alvorens deze opnieuw worden vastgesteld?

Antwoord

De huidige subsidie loopt door tot en met 31 december 2021. Mocht er sprake zijn van een nieuwe aanvraag, dan zal ik de Kamer voorafgaande aan de eventuele toekenning van een nieuwe subsidie informeren.

Indiener(s)
Tweedemonitor