Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Ouwehand over de gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus voor dieren in de veehouderijAntwoord op vragen van het lid Ouwehand over de gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus voor dieren in de veehouderij

Keywords:
Zaaknummer: 2020D16066

Geachte Voorzitter,

 

Hierbij stuur ik uw Kamer de resterende antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Ouwehand (PvdD) over de gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus voor dieren in de veehouderij, ingezonden op 24 maart jl. met kenmerk 2020Z05519. Het eerste deel van de antwoorden is u per brief op 26 maart 2020 gestuurd.


De nog openstaande vragen zijn de nummers 9, 18, 19 en 21 uit de originele set vragen.

 

 

 

 

 

Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 

 

 

9

Heeft u gezien dat varkenshouders de afgelopen dagen meer varkens leverden dan de slachterijen aankunnen en zijn er plannen om deze toevloed door overheidsingrijpen te beperken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

 

Antwoord

Er was in de derde week van maart sprake van een tijdelijk verhoogd aanbod in verband met de verwachte prijsdaling als gevolg van de ingevoerde coronamaatregelen. Dit is sindsdien gestabiliseerd. Ik zie nu geen reden om in te grijpen.

 

18
Vindt u het verantwoord dat het toezichtsniveau nog verder daalt bij uitval van KDS- en NVWA-medewerkers, met alle risico’s voor voedselveiligheid en dierenwelzijn van dien? Zo ja, waarom? Zo nee, welke maatregelen treft u om dat te voorkomen?

 

Antwoord
Er worden geen concessies gedaan aan het wettelijk niveau van het dagelijkse toezicht dat op slachthuizen nodig is.

 

19

Erkent u dat er onder de huidige omstandigheden fors minder dieren moeten worden geslacht en gaat u er dan ook voor zorgen dat dit daadwerkelijk gebeurt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn onderneemt u welke actie?

 

Antwoord

Als nu fors minder dieren worden geslacht, kan dit leiden tot mogelijke acute dierwelzijnsproblemen op de varkens- en vleeskuikenbedrijven. Dit is niet acceptabel. Mijn ministerie is daarom in overleg met de sectoren over scenario’s en handelingsperspectieven bij een sterke uitval van personeel en het langdurig wegvallen van afzetmarkten om problemen met dierenwelzijn en diergezondheid op veehouderijbedrijven te voorkomen. Hierbij worden ook maatregelen verkend waarmee de productie op vrijwillige basis tijdelijk kan worden beperkt.  

 

21

Erkent u dat er onder de huidige omstandigheden fokbeperkingen moeten worden ingesteld om te voorkomen dat stallen overvol zullen raken en gaat u deze dan ook opleggen? Zo nee, erkent u dat u in dat geval welbewust het risico neemt dat er grote dierenwelzijnsproblemen en voedselveiligheidsrisico’s ontstaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe wilt u het nemen van dergelijke risico’s verantwoorden?

 

Antwoord

Ook in de huidige omstandigheden moet dierenwelzijn gewaarborgd zijn. Ik heb echter in deze situatie geen wettelijke mogelijkheden om, als crisismaatregel, verplichte productiebeperkende maatregelen op te leggen op basis van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren (GWWD) en de Wet dieren omdat COVID-19 geen besmettelijke dierziekte is. Daarom verkennen de sectoren in overleg met mijn ministerie mogelijke productiebeperkende maatregelen op tijdelijke en vrijwillige basis.

 

Verder staan mededingingsregels niet toe dat branche- en producentenorganisaties hun leden een bindend advies geven over beperking van de productie. De sector kan bij de Autoriteit Consumenten en Markt (ACM) advies vragen hoe hiermee kan worden omgegaan.

Branche- en producentenorganisaties kunnen wel een advies geven aan hun leden om op vrijwillige basis tijdelijk productiebeperkende maatregelen te nemen, waarbij het aan de individuele ondernemer is of hij dit advies opvolgt. Verder verwijs ik uw Kamer naar mijn antwoord op vraag 19.


Indiener

Carola Schouten (CU)


Gericht

Esther Ouwehand (PvdD)


descriptionAccess ( 14747 )

Publicatiedatum
24 April 2020Gerelateerd

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

Een alomvattend aanvalsplan om het risico op toekomstige overspringende zoönotische infectieziekten drastisch te verkleinen

Het nu alweer niet nakomen van de afspraken om de sterfte van bokjes in de melkgeitenhouderij terug te dringen

Ziekmakende giftige dampen in varkensstallen en het aanhoudende gedogen daarvan

De zienswijze ‘Dierproeven ten behoeve van de Veehouderij’ van de Raad voor Dieraangelegenheden

De dierlijke oorsprong van het nieuwe coronavirus en de falende aanpak van de handel in bedreigde diersoorten.

De verstikkingsdood van 1200 varkens nadat de ventilatie in hun volautomatische stal uitviel

Het bericht dat de provincie Drenthe toestemming heeft gegeven voor het afschieten van tientallen diersoorten op Groningen Airport Eelde

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl