Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Diertens over de nazorg aan slachtoffers van misbruik in de sportAntwoord op vragen van het lid Diertens over de nazorg aan slachtoffers van misbruik in de sport

Keywords:
Zaaknummer: 2020D12118

Vragen van het lid Diertens (D66) aan de Minister voor Medische Zorg over de

nazorg aan slachtoffers van misbruik in de sport (ingezonden 13 maart 2020). Antwoord van Minister Van Rijn (Medische Zorg) (ontvangen 30 maart 2020).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Slachtoffers «misbruikcoach» waterpolo: «Het ging in De Doofpot»»?1

Antwoord 1 Ja.

Vraag 2
Hoe duidt u deze berichtgeving?

Antwoord 2
Ik betreur dat misbruik in de sport nog steeds voorkomt. Desondanks vind ik het een goede ontwikkeling dat er meer aandacht is voor slachtoffers en dat er steeds meer wordt gemeld. Alleen dan kan grensoverschrijdend gedrag worden aangepakt en slachtoffers worden geholpen.

Vraag 3
Bent u bekend met het aantal toegenomen meldingen van misbruik in de sport? Zo ja, bent u bereid zowel het aantal meldingen als de procentuele stijging van deze meldingen met de Kamer te delen?

Antwoord 3
Ja, in de tabel hieronder worden het aantal contacten bij het Centrum Veilige Sport (voorheen Vertrouwenspunt Sport) opgesomd. Deze contacten betreffen grensoverschrijdend gedrag in de breedste zin, waaronder meldingen van seksuele intimidatie en misbruik, maar ook discriminatie, bedreiging, pesten en geweld. 

 

Jaar Aantal contacten

Procentuele stijging

2019 467 2018 434 2017 377 2016 268 2015 269 2014 186 2013 145 2012 92 2011 67

7,6% 13,1% 40,7% -0,3% 44,6% 28,3% 57,6% 37,3%

Vraag 4
Welke verklaring kunt u de Kamer geven voor deze stijging?

Antwoord 4
De toename van het aantal meldingen is een logisch gevolg van de toegeno- men maatschappelijke aandacht voor seksueel misbruik. Alsmede de inspanningen die zijn gedaan naar aanleiding van het rapport van commissie De Vries, zoals de ingevoerde meldplicht in de sport. De verwachting is dat dit de komende jaren zal blijven stijgen, mede door een binnenkort te starten communicatiecampagne door de sportsector om de meldingsbereidheid te verhogen. Ik ben in nauw contact met het Centrum Veilige Sport over adequate opvolging van de meldingen.

Vraag 5
Zijn er meer gevallen van misbruik in de sport bekend waarbij slachtoffers zich in onvoldoende mate gehoord en gesteund voelen? Indien uw antwoord bevestigend luidt, over welke aantallen spreken we dan?

Antwoord 5
Het Centrum Veilige Sport (CVS) geeft aan dat er meer gevallen zijn waarbij slachtoffers zich in onvoldoende mate gehoord en gesteund voelen. Het CVS geeft aan dat aantallen niet bekend zijn, mede doordat deze slachtoffers zich niet altijd melden om alsnog gehoord te worden. Bij het CVS worden mensen die zich alsnog melden te woord gestaan met als doel om alsnog de gewenste nazorg te organiseren. Zo is in een aantal van deze gevallen een traject met Perspectief Herstelbemiddeling gestart.

Vraag 6
Herinnert u zich de eerdere hoorzitting en het daaropvolgende debat over misbruik in de sport van respectievelijk 12 maart en 16 mei 2018?

Antwoord 6 Ja.

Vraag 7 en 8
Heeft u zicht op de informatie-uitwisseling tussen het Centrum Seksueel Geweld en het Centrum voor Veilige Sport, zoals verzocht in de motie- Diertens?2
Waartoe wordt deze uitwisseling van kennis benut?

Antwoord 7 en 8
Ja, mede naar aanleiding van deze motie zijn er afspraken gemaakt tussen het Centrum Seksueel Geweld en het Centrum Veilige Sport over de doorgeleiding van meldingen3. Momenteel verwijst het CVS slachtoffers actief door naar het Centrum Seksueel Geweld.

Vraag 9
Deelt u de mening dat er onvoldoende aandacht is voor nazorg van de slachtoffers van misbruik in sport

 

Antwoord 9

Nee, er is voldoende nazorg voor slachtoffers beschikbaar. Sinds de komst van het Centrum Veilige Sport worden slachtoffers actief begeleid en doorverwezen naar bijvoorbeeld Perspectief Herstelbemiddeling, Schadefonds geweldsmisdrijven, Slachtofferhulp Nederland, Veilig Thuis alsmede de eigen huisarts. Met al deze organisaties heeft het CVS hierover afspraken gemaakt.

Vraag 10
Welke maatregelen zijn wel ondernomen ter ondersteuning van slachtoffers van misbruik?

Antwoord 10
De sportsector heeft sinds 2018 stappen ondernomen om slachtoffers adequaat te helpen en ondersteuning te bieden. Allereerst is het proces van melden zo laagdrempelig mogelijk gemaakt en zijn er verschillende manieren van melden, bijvoorbeeld rechtsreeks bij het CVS, of via de vertrouwenscon- tactpersoon van de sportvereniging of -bond. En is er een chatfunctie beschikbaar om slachtoffers in de avond en nacht te woord te staan. Daarnaast werkt het CVS met een poule van vertrouwenspersonen om slachtoffers bij te staan en casemanagers voor opvolging en monitoring van de melding. Tenslotte werkt de sportsector samen met deskundige organisa- ties op dit gebied, zoals genoemd in antwoord 9.
Daarnaast ondersteun ik de activiteiten van de Stichting de Stilte Verbroken om bewustwording over misbruik in de (top)sport te vergroten en voor het opzetten van een platform voor lotgenotencontact. Bovendien heb ik bij het Instituut voor Sportrechtspraak een fonds opgezet waaruit de proceskosten betaald kunnen worden zodat de kosten geen belemmering vormen voor slachtoffers om een tuchtzaak te starten.

Vraag 11
Acht u deze maatregelen voldoende toereikend?

Antwoord 11
Ja. Ik heb geen recente signalen ontvangen dat meldingen van slachtoffers ontoereikend zijn opgepakt.

Vraag 12
Bent u bereid deze maatregelen te intensiveren dan wel tot nieuwe maatrege- len over te gaan?

Antwoord 12
Ik ben met NOC*NSF voor het Centrum Veilige Sport en het Instituut voor Sportrechtspraak in overleg over de benodigde investeringen om de groei in het aantal meldingen, ook in de toekomst, aan te kunnen.

Vraag 13
Op welke wijze zou professionele hulp, hetgeen door NOC*NSF wordt aanbevolen, toegankelijker kunnen worden gemaakt voor slachtoffers van misbruik in de sport?

Antwoord 13
Vanuit het CVS wordt actief doorverwezen naar alle beschikbare professionele hulp. De beschikbaarheid van deze hulp zal ook onderdeel vormen van de communicatiecampagne die CVS dit jaar start en daarmee bijdragen aan het toegankelijker maken van de hulp. Daarnaast zijn er veel slachtoffers die geen hulp zoeken omdat ze de ernst van een situatie niet herkennen of erkennen. Daar gaat de campagne ook aandacht aan besteden.

Vraag 14
Ziet u een taak weggelegd voor NOC*NSF in de nazorg voor slachtoffers van misbruik in sport? Zo ja, bent u bereid om samen met NOC*NSF, sportvereni- gingen, gemeenten en het Centrum Seksueel Geweld tot een plan van aanpak te komen teneinde slachtoffers van misbruik in sport op een actieve, duurzame en structurele wijze ondersteuning te bieden?

 

Antwoord 14
Nee. Slachtoffers hebben recht op professionele hulp. Daarom stimuleer ik juist dat de sportsector gebruik maakt van de beschikbare expertise waar landelijke slachtofferhulporganisaties in gespecialiseerd zijn en niet zelf het wiel opnieuw gaat uitvinden.

 

1 Telegraaf, 10 maart 2020, «Slachtoffers «misbruikcoach» waterpolo: «Het ging in De Doofpot»»; (https://www.telegraaf.nl/nieuws/632792062/slachtoffers-misbruikcoach-waterpolo-het-ging-in- de-doofpot).

  1. 2  Kamerstuk 34 843, nr. 18.

  2. 3  Kamerstuk 30 234, nr. 184

Antwoord op

De nazorg aan slachtoffers van misbruik in de sport (13 Maart 2020)
Reactietijd: 17 dagen

Indiener

Martin van Rijn (PvdA)


Gericht

Antje Diertens (D66)


Access ( 14287 )

Publicatiedatum
30 Maart 2020Gerelateerd

De nazorg aan slachtoffers van misbruik in de sport

De excuses en schadevergoeding voor slachtoffers van Zusters van de Goede Herder

Het bericht ‘Eerste uitkeringen slachtoffers en nabestaanden NS-transporten’ en over het bericht ‘NS komt overlevenden en nabestaanden Holocaust financieel tegemoet’

De rol van instanties rond het langdurig misbruikschandaal in de atletiekwereld

De rol, taken en verantwoordelijkheden van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken

De aangiftebereidheid van minderjarige slachtoffers mensenhandel

Seksueel misbruik door tantramasseurs

Non-consensuele naaktbeelden en pornografie, kinder- en wraakporno op pornosites

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl