Tweedemonitor / Kamervraag / Het integraal verwerken van klimaatlessen in het Italiaanse onderwijsHet integraal verwerken van klimaatlessen in het Italiaanse onderwijs

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z22342

2019Z22342

(ingezonden 18 november 2019)

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het integraal verwerken van klimaatlessen in het Italiaanse onderwijs.

1) Kent u de berichten ‘Italy’s Students Will Get a Lesson in Climate Change. Many Lessons, in Fact’ 1) en ‘Nieuw vak op Italiaanse scholen: Klimaatles’? 2)

2) Kunt u een inhoudelijk overzicht verschaffen van de Italiaanse plannen om vanaf volgend schooljaar in alle leerjaren lessen te organiseren over de klimaatcrisis en duurzaamheid?

3) In hoeverre heeft de voorgenomen inhoud van de Italiaanse klimaatlessen al een plaats in het huidige Nederlandse onderwijs?

4) Welk deel van de voorgenomen inhoud van de Italiaanse klimaatlessen zou nieuw zijn voor het Nederlandse onderwijs?

5) Op welke wijze gaat Italië de voorgenomen klimaateducatie in de praktijk integreren in het hele curriculum?

6) Klopt het dat Italië een commissie heeft aangesteld, met daarin o.a. Kate Raworth, om als “peerreviewer” te kijken naar het curriculum? Zo nee, hoe zit het dan?

7) Hoe verhouden de Italiaanse plannen zich tot de inhoud en het proces van de Nederlandse curriculumherziening?

8) Erkent u dat duurzaamheid in het onderwijs een basisvoorwaarde is om succesvol te kunnen werken aan een leefbare planeet en een groene economie voor nu, later, hier en elders? Zo nee, waarom niet?

9) In hoeverre is in het proces van de Nederlandse curriculumherziening gewerkt met de strekking van de aangenomen motie-Ouwehand, die oproept om te onderzoeken hoe duurzame ontwikkeling op integrale wijze in het Nederlandse onderwijs gefaciliteerd zou kunnen worden? 3)

10) Kunt u een historisch overzicht verschaffen van de stappen die, sinds het aannemen van de motie-Ouwehand in 2014, zijn gezet in de richting van het integraal faciliteren van duurzame ontwikkeling en klimaateducatie in het Nederlandse onderwijs?

11) Kunt u, met het oog op de aangenomen motie-Van Raan over een toezichthoudende rol voor de onderwijsinspectie bij onderwijselementen georganiseerd door bedrijven, aangeven hoe u eventuele ondermijning van op wetenschappelijke inzichten gebaseerde klimaat- en duurzaamheidseducatie gaat voorkomen? 4)

1) https://www.nytimes.com/2019/11/05/world/europe/italy-schools-climate-change.html

2) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nieuw-vak-op-italiaanse-scholen-klimaatles~b0e6b0d2/b

3) Motie-Ouwehand (34000-XII-46):

https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ouwehand-duurzame-ontwikkeling-op-integrale-wijze-in-het-nederlands-onderwijs-faciliteren

4) Motie-Van Raan (35300-VIII-71)


Gerelateerd

Het toevoegen van klimaatlessen aan het onderwijscurriculum in Nieuw-Zeeland

Het integraal verwerken van klimaatlessen in het Italiaanse onderwijs

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Antwoord op vragen van lid Van Raan over overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Het doordrukken van groei op Schiphol terwijl krimp nodig is om binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te blijven.

De arresten van het Hof van Justitie

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl