Tweedemonitor / Kamervraag / Gebruik van biomassa als energiebronGebruik van biomassa als energiebron

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z22098

2019Z22098Vragen van de leden Dik-Faber (ChristenUnie), Sienot (D66) en Agnes Mulder (CDA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over gebruik van biomassa als energiebron (ingezonden 14 november 2019)

1. Bent u bekend met het rapport ‘Gevolgen van de inzet van biomassa voor elektriciteit en warmte productie op emissies naar de lucht’ van DNV-GL? 1)


2. Wanneer komt u met een reactie op dit rapport? Is dat mogelijk voor de begrotingsbehandeling Economische Zaken en Klimaat?


3. Kunt u toelichten welke vormen van biomassa er gebruikt worden als energiebron en op welke wijze dit wordt gestimuleerd?


4. Kunt u aangeven hoeveel het gebruik van biomassa bijdraagt aan de reductie van broeikasgassen op dit moment en in de komende tien jaar?


5. Kunt u aangeven hoeveel het gebruik van biomassa bijdraagt aan het behalen van de doelstelling hernieuwbare energie in 2020 en 2030?


6. Hoeveel biomassacentrales groter dan 15 megawatt (MW) zijn er op dit moment in ons land en wat is daarvan de totale capaciteit?


7. Kunt u inzichtelijk maken welke binnenlandse en buitenlandse soorten biomassastromen op dit moment worden ingezet voor elektriciteit- en warmteopwekking en in welke mate?


8. Kunt u aangeven wat op dit moment wordt verstaan onder duurzame biomassa? Hoe zien de duurzaamheidscriteria voor biomassa eruit?


9. Hoeveel duurzame biomassa is in Nederland beschikbaar?


10. Wanneer verwacht u met het duurzaamheidskader te komen voor de cascadering van gebruik van biomassa? Kunt u aangeven op welke termijn u voornemens bent het in ontwikkeling zijnde duurzaamheidskader te implementeren?


11. Kunt u een onderbouwing geven van het bedrag van 11,4 miljard euro dat gereserveerd is voor subsidies aan biomassa voor energieopwekking?


12. Hoeveel subsidie is beschikt voor biomassacentrales om alleen warmte te produceren en voor welke periode?


13. Hoeveel subsidie is beschikt voor biomassacentrales om warmte en stroom te produceren en voor welke periode?


14. Hoeveel subsidie is beschikt voor biomassa bij- en meestook in kolencentrales en, of omgebouwde kolencentrales om stroom te produceren en voor welke periode? Betreft dit een bedrag van 3,6 miljard euro?


15. Hoeveel nieuwe biomassacentrales zijn er de komende jaren gepland en voor hoeveel daarvan is reeds subsidie toegezegd? Hoeveel van de geplande centrales hebben een vermogen van kleiner dan 15 MW? Voor hoeveel daarvan is de subsidie reeds toegezegd?


16. Kent u het artikel “Elektriciteitscentrale verruilt steenkool voor hout, maar is dat wel duurzaam?” 2), waaruit blijkt dat de Amercentrale vrijwel volledig draait op houtkorrels? Kunt u aangeven wat de herkomst van deze houtkorrels is?


17. Ziet het kabinet in het rapport van DNV-GL uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat aanleiding om aan kleine biomassacentrales strengere emissiegrenswaarden te stellen in het activiteitenbesluit alvorens tot subsidieverstrekking over te gaan? Zo ja, welke en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?


18. Ziet u andere mogelijkheden om te bevorderen dat de emissies van stikstof, fijnstof en zwavel uit biomassacentrales beperkt gaan worden? Zijn daarvoor internationale voorbeelden?


19. Kunt u een reactie geven op de studie van de European Academies Science Advisory Council over biomassa (EASAC)? 2)


20. In hoeverre moet bij de inzet van biomassa ermee rekening gehouden worden dat het decennia duurt voordat de CO2 die vrij komt bij het stoken weer is opgenomen door het bos dat nog moet aangroeien? Indien daar geen rekening mee wordt gehouden, waarom niet?


21. Hoe voorkomt u dat er bij de totstandkoming van de regionale energie strategieën (RES) zwaar wordt geleund op gesubsidieerde biomassacentrales, terwijl die mogelijk niet voldoen aan de voorwaarden van het nieuwe biomassakader? In hoeverre bent u bereid om de subsidieverstrekking voor biomassacentrales te staken tot het biomassakader is opgesteld om mogelijk valse verwachtingen te voorkomen?1) DNV GL, 16 september 2019, https://www.infomil.nl/publish/pages/126414/19-1033_dnv_gl_rapport_miw_-_emissies_bij_inzet_van_biomassa_eindrapport.pdf.

2) De Volkskrant, 28 oktober 2019, “Elektriciteitscentrale verruilt steenkool voor hout, maar is dat wel duurzaam?”

3) EASAC, 22 augustus 2019, https://easac.eu/publications/details/global-change-biology-energy/.


Gerelateerd

De ecologische ramp achter biomassa die uit Estland komt

Het uitfaseren van subsidies voor houtige biomassa

Gebruik van biomassa als energiebron

Het onmiddellijk stopzetten van biomassa

De (bij)stook van biomassa in centrales

De massale kap van Nederlandse bossen

Biomassa

De ramp die biomassa heet

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl