Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Rijkswaterstaat en Gelderland botsen over bomenkap A28’Het bericht ‘Rijkswaterstaat en Gelderland botsen over bomenkap A28’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z21959

2019Z21959Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Rijkswaterstaat en Gelderland botsen over bomenkap A28’

1

Bent u bekend met het bericht ‘Rijkswaterstaat en Gelderland botsen over bomenkap A28’? 1)

2

Kunt u zich voorstellen dat de gemeenten Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek en de Provincie Gelderland zich overvallen voelen door het besluit van Rijkswaterstaat?

3 Hoe beoordeelt u de bezwaren van de partijen die in het artikel worden genoemd ten aanzien van de te kappen oppervlakte, in het kader van uw antwoorden op eerdere Kamervragen waarin u schreef dat de kapmaatregelen in lijn zijn met de afspraken uit de Gebiedsgerichte Aanpak Veluwe? 2)

4

Hoe verloopt thans het overleg tussen Rijkswaterstaat, de provincie Gelderland en de omliggende gemeenten?

5

Bent u bereid om Rijkswaterstaat te verzoeken om de voorgenomen kapdatum van 14 november verder uit te stellen in afwachting van nader overleg met de provincie en regionale overheden?

6

Herkent u het in het artikel geschetste beeld dat als gevolg van de geplande ingreep een kale strook van 30 kilometer lang zal ontstaan?

7

Kunt u een omschrijving geven van de omvang, soort, leeftijd en ecologische waarde van de bomenpopulatie op het betreffende traject en kunt u omschrijven in hoeverre deze wordt aangetast door de geplande kap?

8

Welke maatregelen neemt Rijkswaterstaat om het verlies aan bomen te compenseren en de hinder voor omwonenden terug te dringen als het gaat om uitstoot van fijnstof, schadelijke emissies en geluidshinder?

9

Kunt u een update geven van de wijze waarop Rijkswaterstaat uitvoering geeft aan de compensatieplicht die volgt uit de Wet Natuurbescherming?

10

Op welke plekken vindt er natuurcompensatie plaats en is het reëel dat er volwaardige vervanging van de bestaande bomen plaatsvindt, zowel kwantitatief als kwalitatief?

11

Zijn er in het betreffende gebied dierenpopulaties bekend waarvan het habitat wordt aangetast door de geplande kap? Zo ja, om welke diersoorten gaat het en welke beschermingsmaatregel worden er voor deze dieren getroffen?

12

Klopt het dat Rijkswaterstaat pas in oktober contact heeft gezocht met de omringende gemeenten?

13

Wat is een gebruikelijke termijn om dit soort grootschalige kapprojecten aan te kondigen richting overheidsorganisaties en omwonenden?

14

Zijn de bewoners van het traject langs de A28 betrokken bij de besluitvorming en hebben zij de mogelijkheid gehad om inspraak uit te oefenen? Zo ja, op welke wijze heeft Rijkswaterstaat naar deze inspraak gehandeld?

15

Bent u bereid om de alternatieven voor minder intensieve kap, zoals aangedragen door de gemeenten en provincie Gelderland, te bespreken met Rijkswaterstaat en bent u bereid om de Kamer hierover blijvend te informeren? Zo nee, waarom niet?

1) Financieel Dagblad, 5 november 2019, ‘Rijkswaterstaat en Gelderland botsen over bomenkap A28’

2) Aanhangsel van de Handelingen 2018-2019, nr. 3839

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid De Pater-Postma (CDA), ingezonden 8 november 2019 (vraagnummer 2019Z21609).

Indiener

Frank Futselaar (SP)


Gericht

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)

Carola Schouten (CU)


descriptionAccess ( 12115 )

Publicatiedatum
13 November 2019Gerelateerd

Het bericht ‘Rijkswaterstaat en Gelderland botsen over bomenkap A28’

De dreigende hakbijl voor bomen in midden en zijbermen van A28 tussen Wezep en Nunspeet

Massale bomenkap in Nederland

Het bericht dat de Koning ten onrechte subsidie ontvangt voor Kroondomein het Loo

Het bericht dat journalisten bedreigd zijn na berichtgeving over boerenprotesten.

De kapwerkzaamheden in Natura 2000-gebied de Schoorlse Duinen

Het bericht ‘Verhoging geluidswal langs A20 bij Maassluis in zicht’

Protocollen op de werkvloer na meldingen van seksuele intimidatie

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl