Tweedemonitor / Kamervraag / Gevaarlijke AGPO Ferroli CV-ketelsGevaarlijke AGPO Ferroli CV-ketels

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z20138

2019Z20138

Vragen van de leden Beckerman (SP) en Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over gevaarlijke AGPO Ferroli CV-ketels. (ingezonden 21 oktober 2019)

1

Wat is uw mening over de conclusie van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) dat AGPO Ferroli CV-ketels lang niet altijd goed worden onderhouden?1)

2

Waarin zit het verschil van inzicht tussen de zes onderhoudsbedrijven die menen dat de CV-ketels veilig zijn na goed onderhoud en het onderhoudsbedrijf Breman dat van mening is dat de CV-ketels onveilig zijn en aanvullend technisch onderzoek nodig is?

3

Deelt u de mening dat, gezien de resultaten van het NVWA-onderzoek waaruit blijkt dat een groot deel van de bewuste CV-ketels aan het einde van de technische levensduur is en daardoor aan vervanging toe zijn, de ketels die over de technische levensduur zijn per direct vervangen moeten worden?

4

Wat is uw reactie op het onderhoudsbedrijf Breman en de deskundigen die aan het woord zijn gekomen in Kassa, onafhankelijk technisch onderzoeker Peter Coppes en emeritus-hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding Ben Ale? 2)

5

Waarom concluderen sommige woningcorporaties, zoals Wonen Noordwest Friesland, dat de AGPO Ferroli CV-ketels veilig zijn, terwijl andere woningcorporaties zoals Parteon, Woonstichting De Voorzorg, Servatius en Woonpunt juist de bewuste CV-ketels vervangen wegens brandgevaar? 3) 4) 5) 6)

6

Welke maatregelen heeft Vestia genomen sinds het verschijnen van het rapport van de NVWA, aangezien is aangekondigd dat “Vestia maatregelen zal nemen die voortvloeien uit de bevindingen van het onderzoek”? 7)

7

Klopt het dat woningcorporaties een zorgplicht hebben ten aanzien van hun huurders om goed onderhoud aan een CV-ketel te laten uitvoeren? Bent u bereid om met woningcorporaties harde afspraken te maken om passende maatregelen te nemen naar aanleiding van de bevindingen van het onderzoek? Zo ja, hoe geeft u hier invulling aan? Zo nee, waarom niet?

8

Waar kunnen eigenaren van voormalige corporatiewoningen terecht die, zonder het te weten, een onveilige CV-ketel hebben overgenomen van een woningcorporatie? Deelt u de mening dat een gemiddelde consument er redelijkerwijs van uit mag gaan dat een CV-ketel veilig is?

9

Bent u bereid om over de gemaakte afspraken en de voortang hiervan de Kamer periodiek te informeren?

10

In hoeverre heeft de fabrikant een verkeerde voorstelling van zaken gegeven bij de introductie van de bewuste CV-ketel, aangezien de CV-ketel in de markt is gezet als onderhoudsvriendelijk, wat in de praktijk niet zo blijkt?

11

Wat was het doel van de proefopstelling die de fabrikant aan de NVWA heeft laten zien? Vond deze proefopstelling plaats op eigen initiatief van de fabrikant of op verzoek van de NVWA?

12

Welke consequenties zijn verbonden aan een vaststelling door inspecteurs van de NVWA dat een proefopstelling niet overeenkomt met de praktijk, zoals de vaststelling in dit geval dat vrijwel alle brandbare materialen verwijderd waren?

13

Bent u bereid om alsnog een 0800-nummer te openen voor bezorgde huiseigenaren en huurders? 8)

14

Kunt u deze vragen beantwoorden voor het debat over brandgevaarlijke isolatiematerialen plaatsvindt?

  1. Rapport NVWA “Resultaten Onderzoek AGPO Ferroli cv-ketels”, 4 oktober 2019, https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/rapporten/2019/10/04/resultaten-onderzoek-agpo-ferroli-cv-ketels
  2. https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/oudere-modellen-cv-ketels-van-agpo-ferroli-levensgevaarlijk
  3. https://www.omropfryslan.nl/nieuws/879623-woningbouwcorporatie-cv-ketels-huurhuizen-zijn-veilig
  4. https://m.limburger.nl/cnt/dmf20190614_00110130/de-voorzorg-vervangt-662-brandgevaarlijke-cv-ketels
  5. https://www.servatius.nl/nc/over-ons/actueel/nieuws/nieuwsbericht/servatius-gaat-de-cv-ketels-van-agpo-versneld-vervangen/
  6. https://www.woonpunt.nl/over-woonpunt/nieuws/woonpunt-vervangt-cv-ketels-van-agpo-ferroli
  7. Antwoord op Kamervragen Beckerman over gevaarlijke typen Ferroli-cv- ketels, Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018–2019, nr. 2452
  8. Aangenomen motie van de leden Koerhuis en Beckerman over een 0800-nummer voor bezorgde huiseigenaren en huurders, 35 022, nr. 13 , 22 mei 2019


Gerelateerd

Wederom onveilige CV-ketels

Gevaarlijke AGPO Ferroli CV-ketels

Koolmonoxide vergiftigingen door onveilige cv-ketel

Gevaarlijke typen Ferroli-cv- ketels

Onveilige cv-ketels

De NVWA en vervolgonderzoeken naar onveilige cv-ketels

De toegenomen populariteit van gasgestookte ketels, met name in nieuwbouw

Onveilige cv-ketels

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl