Tweedemonitor / Kamervraag / Het stoppen met het herindicatie circus voor mensen met een chronische aandoening of een beperkingHet stoppen met het herindicatie circus voor mensen met een chronische aandoening of een beperking

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z19193

2019Z19193


Vragen van de leden Bergkamp en Raemakers (beiden D66) en Slootweg (CDA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Medische Zorg over het stoppen met het herindicatie circus voor mensen met een chronische aandoening of een beperking. (ingezonden 9 oktober 2019)

  1. Bent u bekend met het bericht: ‘Minder regels: eenmalige indicatie voor chronisch zieken’? 1)
  2. Kunt u aangeven wat precies per 1 januari 2020 verandert voor de groepen (1) cliënten/verzekerden, (2) zorgverleners en (3) verzekeraars?
  3. Kunt u aangeven wat precies verstaan wordt onder: ‘mensen met een chronische aandoening’? Vallen mensen met een beperking hier ook onder? Zo nee, waarom niet?
  4. Klopt het dat de groep ‘mensen met een chronische aandoening’ goed af te bakenen is door zorgverzekeraars? Zo ja, zou eenzelfde afbakening gehanteerd kunnen worden door gemeenten? Zo nee, waarom kunnen zorgverzekeraars dit wel maar gemeenten niet?
  5. Deelt u de mening dat de quote: 'En tóch moeten deze patiënten blijven aantonen dat ze blind zijn. Of dat hun kind nog steeds een ernstige beperking heeft. Dat is natuurlijk om gek van te worden' niet alleen van toepassing is op zorg geleverd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) maar ook op de Jeugdwet (Jw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)? 1)
  6. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot het werken ‘aan alternatieven voor kortdurende beschikkingen voor mensen met een chronische beperking’ binnen het sociaal domein? 2)
  7. Indien u van mening bent dat het: 'om gek van te worden is' om binnen het sociaal domein een herindicatie aan te moeten vragen voor iemand die blind is, deelt u dan de mening dat herindicaties voor mensen met een chronische aandoening of beperking binnen het sociaal domein zo snel mogelijk afgeschaft moeten worden? Zo ja, welke stappen gaat u hier de komende maanden in nemen? 1)
  8. Bent u bereid om, indien het ontwikkelen van de alternatieven voor kortdurende beschikkingen uit vraag 6 te langzaam gaat, te komen tot een wijziging van de Jeugdwet en de Wmo 2015 om herindicaties voor mensen met een chronische aandoening of beperking af te schaffen? Zo nee, waarom niet?
  9. Bent u bereid deze vragen apart te beantwoorden voor de plenaire behandeling van de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2020? 3)

1) https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/10/04/eenmalige-diagnose-voor-chronisch-zieken

2) Kenmerk 2019D39395

3) Kamerstukken II, jaargang 2019/2020, 35300-XVI


Gerelateerd

De beelden waaruit blijkt dat circus Freiwald zich opnieuw niet aan de wet houdt en een olifant daarvan de dupe is

Het stoppen met het herindicatie circus voor mensen met een chronische aandoening of een beperking

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het onderzoek van de Erasmus Universiteit naar de representatie van mensen met een beperking in de media

Het manifest van Ieder(in) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) over de toegang tot huisartsenzorg voor mensen met een beperking

De problematiek rondom (chronische) Lyme

Het effect van het verbod op plastic rietjes op mensen met een beperking.

De vergoeding van fysiotherapie bij chronische COPD

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl