Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Huizenkopers haken af, omdat nieuwbouw te duur wordt’Het bericht ‘Huizenkopers haken af, omdat nieuwbouw te duur wordt’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15318

2019Z15318

Vragen van de leden Van Eijs en Sienot (beiden D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Huizenkopers haken af, omdat nieuwbouw te duur wordt’. (ingezonden 22 juli 2019)

 1. Kent u de artikelen ‘Huizenkopers haken af, omdat nieuwbouw te duur wordt’ 1) en ‘Steeds minder steun voor aardgasvrije woningen’? 2)
 2. Wat is volgens u de verklaring voor de prijsstijging van nieuwbouwwoningen (ten opzichte van bestaande woningen)?
 3. Bent u bereid om in gesprek te gaan met gemeenten over de hoogte van grondprijzen, in het kader van de huidige woningbouwurgentie? Zo nee, waarom niet?
 4. Kunt u daarnaast ingaan op de bevindingen uit het CPB-rapport ‘Het bouwproces van nieuwe woningen’, dat stelt dat gemeenten een prikkel missen om nieuwbouwlocaties aan te wijzen, zoals toegezegd tijdens het AO Bouwopgave van 19 juni jl.?
 5. Deelt u de mening dat er terughoudend dient te worden omgegaan met woningbouw in natuurgebieden, en dat een zorgvuldige afweging moet worden gemaakt wanneer het natuurgebieden aan de rand van de stad betreffen zoals Staatsbosbeheer bepleit? Zo nee, waarom niet?
 6. In hoeverre herkent u de signalen in het artikel die stellen dat duurzaamheidsmaatregelen als warmtepompen ook bijdragen aan de stijging van nieuwbouwwoningprijzen ten opzichte van bestaande eisen?
 7. Hoe verhoudt de ontwikkeling van kosten voor dergelijke duurzaamheidsmaatregelen zich tot overige factoren voor de totstandkoming van huizenprijzen, zoals grondprijzen en arbeidskosten?
 8. In welke mate leiden de energiezuinige nieuwbouwwoningen tot lagere maandlasten voor de koper ten opzichte van traditionele nieuwbouwwoningen?
 9. In hoeverre en op welke wijze worden deze lagere woonlasten gecommuniceerd in het verkooptraject van de nieuwbouwwoningen?
 10. In hoeverre en op welke termijn verwacht u een daling in de prijs voor verduurzamingsmaatregelen zoals warmtepompen?
 11. Op welke wijze ondersteunt u de ontwikkeling en schaalvergroting van innovatieve technieken ten behoeve van duurzame woningen?
 12. Onderschrijft u het belang van draagvlak voor aardgasvrije woningen en wat onderneemt u om op korte termijn dit draagvlak te vergroten?
 13. Op welke wijze spant u zich in om de voordelen van aardgasvrije woningen uit te dragen, om zo eventuele terughoudendheid weg te kunnen nemen?
 14. Erkent u daarnaast dat het van belang is dat er op korte termijn meer duidelijkheid dient te komen omtrent de kosten en financieringsregelingen voor het aardgasvrij maken van woningen? Zo ja, welke bijdrage kunt u daaraan leveren?

1) FD, 12 juli 2019; https://fd.nl/economie-politiek/1308691/huizenkopers-haken-af-omdat-nieuwbouw-te-duur-wordt
2) NU.nl, 16 juli 2019 https://www.nu.nl/economie/5965828/steeds-minder-steun-voor-aardgasvrije-woningen.html


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl