Tweedemonitor / Kamervraag / Aan Infrastructuur en Waterstaat gerelateerde kosten van allochtonenAan Infrastructuur en Waterstaat gerelateerde kosten van allochtonen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15275

2019Z15275

Vragen van de leden Wilders, Fritsma en Emiel van Dijk (allen PVV) aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over aan Infrastructuur en Waterstaat gerelateerde kosten van allochtonen. (ingezonden 19 juli 2019)

1. Herinnert u zich de antwoorden van uw ambtsvoorganger op de Kamervragen van het lid Fritsma van tien jaar geleden (17 juli 2009) over de kosten die voortvloeien uit de aanwezigheid van (niet-westerse) allochtonen in Nederland? 1) Bent u bereid deze vragen nu wel van een gedegen inhoudelijk en financieel antwoord te voorzien?

2. Kunt u aangeven welk deel van de aan Infrastructuur en Waterstaat gerelateerde kosten toe zijn te rekenen aan (niet-westerse) allochtonen? Hoe verhouden deze kosten zich tot de relatieve omvang van deze groep?

3. Hoe verhouden bedoelde kosten zich tot de opbrengsten die bedoelde groep oplevert op het terrein van Infrastructuur en Waterstaat?

4. Welke gegevens heeft u betrokken bij de bepaling van het bovenstaande?

5. Kunt u de kosten uitsplitsen naar: dit jaar, de afgelopen vijf jaar en (geprognosticeerd) het komende jaar en de komende vijf jaar?

6. Indien de hier gevraagde kosten niet exact zijn vast te stellen: wat is hiervan de reden en kunt u in ieder geval een reële schatting maken? Zo nee, waarom niet?

1) Kamerstukken II, vergaderjaar 2008-2009, Aanhangsel van de Handelingen, nr. 3692


Gerelateerd

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

Het bericht ‘Geneeskundestudent met migratieachtergrond voelt zich gediscrimineerd door opleiding en patiënt’

Aan Infrastructuur en Waterstaat gerelateerde kosten van allochtonen

Moslimfobie en intimidatie bij de politie

Het bericht dat oud-minister Opstelten het minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Aan allochtonen toe te rekenen kosten op het gebied van woning/huisvesting (sociale huurwoningen, huurtoeslag, subsidies etc.)

De beantwoording van vragen over het bericht dat oud-minister Opstelten het minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl