Tweedemonitor / Kamervraag / Aan Defensie gerelateerde kosten van allochtonenAan Defensie gerelateerde kosten van allochtonen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15274

2019Z15274

Vragen van de leden Wilders, Fritsma en Emiel van Dijk (allen PVV) aan de minister en de staatssecretaris van Defensie over aan Defensie gerelateerde kosten van allochtonen. (ingezonden 19 juli 2019)

1

Herinnert u zich de antwoorden van uw ambtsvoorganger op de schriftelijke vragen van het lid Fritsma van 10 jaar geleden – 17 juli 2009 - over de kosten die voortvloeien uit de aanwezigheid van (niet-westerse) allochtonen in Nederland? 1) Bent u bereid deze vragen nu wel van een gedegen inhoudelijk en financieel antwoord te voorzien?

2

Kunt u aangeven welk deel van de Defensie-gerelateerde kosten te maken heeft met de inzet van de Koninklijke Marechaussee bij bijvoorbeeld uitzettingen van vreemdelingen en andere met (niet-westerse) allochtonen gemoeide activiteiten?

3

Welke kosten zijn er gemoeid met het faciliteren van de verspreiding van het islamitische gedachtegoed binnen de defensie organisatie (zoals gebedsruimten, leger-imams, halal voedsel op de legerbases etc.)

4

Hoe verhouden bedoelde kosten zich tot de opbrengsten die bedoelde groep oplevert op het terrein van Defensie?

5

Welke gegevens heeft u betrokken bij de bepaling van bovenstaande?

6

Kunt u de kosten uitsplitsen naar: dit jaar, de afgelopen 5 jaar en (geprognosticeerd) het komende jaar en de komende 5 jaar?

1. Kamerstukken II, vergaderjaar 2008-2009, Aanhangsel van de Handelingen, nr. 3692


Gerelateerd

Het kabinetsbeleid ten aanzien van de defensie-industrie

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

Het bericht ‘Geneeskundestudent met migratieachtergrond voelt zich gediscrimineerd door opleiding en patiënt’

Aan Defensie gerelateerde kosten van allochtonen

Moslimfobie en intimidatie bij de politie

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat oud-minister Opstelten het minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed

De impact van het eenzijdig aangescherpte wapenexportbeleid voor de concurrentiepositie van de Nederlandse defensie-industrie

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl