Tweedemonitor / Kamervraag / De dyslexie-industrieDe dyslexie-industrie

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15261

2019Z15261

Vragen van het lid Peters (CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de dyslexie-industrie. (ingezonden 19 juli 2019)

1) Kunt u in elk geval bevestigen dat het aantal bedrijven en het aantal vestigingen van bedrijven dat zich op commerciële basis bezighoudt met het begeleiden van kinderen met dyslexie, de afgelopen jaren exponentieel is toegenomen, gezien u in antwoord op eerdere schriftelijke vragen aangeeft dat u onvoldoende zicht heeft op de aantallen kinderen met de diagnose Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) onder de dertien jaar? 1)

2) Kunt u bevestigen dat meerdere van deze bedrijven inmiddels zijn overgenomen door (buitenlandse) investeringsfondsen?

3) Bent u bereid de antwoorden op de twee bovenstaande vragen in het onderzoek naar de aantallen jeugdigen met EED te betrekken, dat naar aanleiding van de eerdere schriftelijke vragen is toegezegd?

4) Deelt u de mening dat de poortwachter - waarover u in antwoord op de eerdere schriftelijke vragen pleit voor het invoeren van een orthopedagoog als poortwachter tussen onderwijs, zorg en gemeenten om te bekijken of er een zorgtaak of een onderwijstaak ligt in de begeleiding van een kind - onafhankelijk zou moeten zijn en in ieder geval geen banden mag hebben met commerciële aanbieders van dyslexiezorg? Zo nee, waarom niet?

5) Erkent u dat het op dit moment niet gewaarborgd is dat de poortwachter onafhankelijk is en geen banden heeft met commerciële aanbieders van dyslexiezorg?

6) Bent u bereid de aanstelling van zo’n onafhankelijke poortwachter verplicht te stellen? Zo nee, waarom niet?

7) In antwoorden op eerdere vragen geeft u aan dat de 'meningen in het veld over het meten van een ontwikkelingsstoornis verdeeld zijn'; kunt u bevestigen dat de meningen ‘in het veld’ over klimaatverandering en het belang van vaccineren ook verdeeld zijn?

8) Deelt u de mening dat uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek niet veranderen omdat mensen blijkbaar van mening kunnen verschillen?

9) Kunt u bevestigen dat door in uw antwoord expliciet te schrijven dat meningen op dit punt verschillen, u onderzoek ontkracht waaruit blijkt dat het overgrote deel van de testen uit het Protocol Diagnose en Behandeling wetenschappelijk bezien flauwekul en overbodig zijn?

10) Wat beoogt u te zeggen met uw opmerking in het antwoord op de vragen over commercieel belanghebbenden die zitting nemen in de wetenschappelijke adviesraad en een instituut dat de kwaliteit van dyslexiezorg bewaakt? Kunt u uw opmerking over het feit dat mensen zitting nemen 'zonder last en ruggespraak en op persoonlijke titel' verduidelijken?

11) Kent u andere voorbeelden van (zorg)systemen waarbij screening, diagnose, behandeling, kwaliteitscontrole en wetenschappelijk advies feitelijk in handen zijn van enkele commerciële aanbieders?

12) Kunt u aangeven of ook daar aanbieders hun eigen vlees 'zonder last en ruggespraak' keuren?

13) Kunt u aangeven hoe u het feit weegt in het volgende citaat uit uw antwoord op de eerdere vragen; dat het 'niet ongebruikelijk is dat het stellen van een diagnose, het uitvoeren van een behandeling en de evaluatie hiervan wordt uitgevoerd door een en dezelfde zorgaanbieder. Uiteraard in nauw overleg met andere betrokkenen zoals gemeenten en / of het onderwijs'?

14) Kunt u in algemene termen aangeven hoe het ‘nauwe overleg’ met andere betrokkenen er in de praktijk uit kan zien, anders dan het betalen van de rekening?

1) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018-2019, nr. 3472


Indiener

René Peters (CDA)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 10272 )

Publicatiedatum
19 Juli 2019Gerelateerd

De gedeeltelijke sluiting van sociale werkvoorziening DZB in Leiden

Dak- en thuislozen die zich niet kunnen inschrijven bij gemeenten

Uithuisgeplaatste kinderen die niet meer terug kunnen naar de eigen ouders

Een dreigende uithuiszetting van een gezin met kinderen vanwege de vondst van 96 gram hennep

Het bericht dat extraatje vanwege 12,5 jarig jubileum moet worden ingeleverd vanwege wajonguitkering

Aanpassen kostendelersnorm om dakloosheid te voorkomen

Een convenant voor gemeenten en (jeugd)zorgaanbieders om de continuïteit van (jeugd)zorg aan te bieden in tijden van de coronacrisis

Het bericht ‘Gehandicapte mag werkbonus nog steeds niet houden, Kamerleden boos’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl