De problemen bij het Commissariaat voor de Media

2019Z15236

Vragen van de leden Sneller (D66), Aartsen (VVD), Van der Molen (CDA) en Van der Graaf (ChristenUnie) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de problemen bij het Commissariaat voor de Media. (ingezonden 18 juli 2019)

1) Bent u bekend met het bericht ‘Waakhond voor media stuurloos’? 1)

2) Deelt u de mening dat het functioneren van het Commissariaat voor de Media boven iedere twijfel verheven dient te zijn als het gaat om integriteit en transparantie?

3) Kunt u toelichten welke ‘wachtgeldregeling’ precies van toepassing is voor collegeleden van het Commissariaat voor de Media? Hoe beoordeelt u de proportionaliteit van deze regeling?

4) Op welke wijze is door het Commissariaat en door uw ministerie geanticipeerd op het bereiken van de maximale bestuurstermijn door de voorzitter van het Commissariaat voor de Media? Kunt u toelichten of het voorzien was dat hier thans een vacature voor zou bestaan?

5) Klopt het bericht dat de heer Buné vorig jaar door de tuchtrechter is berispt vanwege ‘onzorgvuldig en ondeskundig’ handelen? Zo ja, wanneer werd u hier voor het eerst van op de hoogte gesteld?

6) Kunt u toelichten welke gevolgen deze informatie zou hebben gehad ten aanzien van zijn herbenoeming, mocht deze voorafgaand daaraan bij u bekend zijn geweest?

7) Welke consequenties gaat u nu verbinden aan deze informatie?

8) Kunt u toelichten welke regels – zowel qua tijdsbeslag als inhoudelijke verenigbaarheid - van toepassing zijn op het vervullen danwel accepteren van nevenfuncties door collegeleden? Op welke wijze is het toezicht op deze regeling ten aanzien van nevenfuncties geregeld?

9) Kunt u toelichten hoe deze controle heeft plaatsgevonden voor de nevenfunctie van de heer Buné bij Mail.ru?

10) Wat is de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek naar de heer Eljon, waarvan u in uw brief van 25 april jl. stelde dat u ‘verwachtte dit onderzoek uiterlijk eind mei te kunnen afronden en dan definitief besluit te zullen nemen.’? 2) Wanneer verwacht u de Kamer uitsluitsel te kunnen geven over dit besluit?

11) Acht u thans de continuïteit van de bedrijfsvoering en de bestuurlijke slagkracht van het Commissariaat voor de Media adequaat gewaarborgd? Zo nee, welke maatregelen bent u voornemens te treffen om dit te borgen?

1) NRC.next, 17 juli 2019

2) Kamerstuk 35000 VIII, nr. 179

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Kwint (SP), ingezonden 17 juli 2019 (vraagnummer 2019Z1520 )