Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Lerarentekort loopt verder op: ‘Funest voor de kwaliteit’Het bericht 'Lerarentekort loopt verder op: ‘Funest voor de kwaliteit’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z14857

2019Z14857


Vragen van het lid Van Meenen aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht "Lerarentekort loopt verder op: ‘Funest voor de kwaliteit'" (ingezonden 9 juli 2019)

 1. Herkent u de verwachting van de PO-Raad dat er aan het begin van het komende schooljaar 1.400 vacatures voor leraren openstaan in het primair onderwijs? (1)
 2. Op welke wijze en wanneer geeft u uitvoering aan de motie van het lid Kwint c.s.(2), die vraagt om de problematiek van het lerarentekort in de praktijk in kaart te brengen door landelijk te gaan registreren?
 3. Op welke wijze en wanneer geeft u uitvoering aan de gewijzigde motie van de leden Van Meenen/Westerveld(3), die u vraagt om werkgevers en vakbonden met klem te bewegen de betaling en rechtspositie van invalkrachten aanzienlijk te versterken?
 4. Hoeveel uitkeringsgerechtigde leraren zijn er al aan de slag geholpen vanuit het plan ‘1.000 leerkrachten aan de slag’ van het Participatiefonds? Ligt dit plan op koers om inderdaad binnen twee jaar duizend leerkrachten aan de slag te helpen? Ziet u kans om dit plan te intensiveren?
 5. Welke resultaten heeft de landelijke taskforce opgeleverd? Welke knelpunten heeft deze taskforce geïdentificeerd en op welke manier zijn deze knelpunten opgelost? Welke knelpunten zijn er nog niet opgelost?
 6. Hoe heeft het ziekteverzuim onder leraren zich het afgelopen jaar ontwikkeld? Welke mogelijkheden ziet u voor scholen om het relatief hoge ziekteverzuim terug te dringen?
 7. Welke maatregelen hebben scholen genomen, of kunnen zij nog nemen, om de deeltijdfactor te vergroten? Wat gaat u doen om te stimuleren dat het voor docenten aantrekkelijk is om hun werkduur te vergroten?
 8. Waarom gaat het Participatiefonds pas dit najaar voorlichting geven over de rechten en plichten voor uitkeringsgerechtigden, zoals u schreef in antwoord op vragen van de leden Heerema en Wiersma?(4) Wat kunt u doen om dit te versnellen, zodat schoolbesturen ook op korte termijn al meer werkloze leraren willen inzetten?
 9. Welke mogelijkheden ziet u om het voor werkloze leraren die niet in een regio met veel vacatures wonen, aantrekkelijker te maken om in een tekortregio aan de slag te gaan? Kunt u dit bijvoorbeeld ondersteunen met het organiseren van vervoer of woonruimte?
 10. Wat is uw reactie op het voorstel van de PO-Raad, de VO-raad en vakbonden voor een noodpakket tegen werkdruk en tekorten?(5)
 11. Herkent u de ontwikkeling dat het lerarentekort zich in toenemende mate concentreert bij scholen met een zwakke positie? Welke mogelijkheden ziet u om hier iets aan te doen? Bent u bijvoorbeeld bereid om in overleg met de PO-Raad en schoolbesturen te treden om uitwisseling of detachering van docenten tussen sterke en zwakke scholen te stimuleren?
 12. Welke aanvullende acties gaat u deze weken ondernemen om te zorgen dat alle scholen in het komende schooljaar voldoende leraren hebben? Kunt u bijvoorbeeld extra capaciteit vrijmaken om schoolbesturen deze zomer te ondersteunen bij het zoeken naar leraren?
 13. Kunt u uiterlijk een week voor aanvang van het nieuwe schooljaar de Kamer informeren over de stand van zaken rond het lerarentekort?(1) https://nos.nl/artikel/2292529-lerarentekort-loopt-verder-op-funest-voor-de-kwaliteit.html

(2) Kamerstuk 35000-VIII, nr. 192

(3) Kamerstuk 35000-VIII, nr. 209

(4) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018-2019, nr. 3234; Kamerstuk 2019D28322

(5) https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/nu-noodpakket-nodig-tegen-werkdruk-en-tekorten-in-funderend-onderwijs


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 347
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl