Tweedemonitor / Kamervraag / De onrust op het ministerie naar aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek in de WODC-affaireDe onrust op het ministerie naar aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek in de WODC-affaire

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z14778

2019Z14778


Vragen van de leden Van Nispen (SP) en Groothuizen (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de onrust op het ministerie naar aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek in de WODC-affaire (ingezonden 8 juli 2019)

1

Heeft u kennisgenomen van de kritiek van de ondernemingsraad van het SG-cluster op de aangifte die door het ministerie van Justitie en Veiligheid is gedaan in de WODC-affaire? 1)

2

Deelt u de mening van de Ondernemingsraad dat het in dit specifieke geval juist had getuigd van een sterk reflectief vermogen en een uiting van de zo gewenste cultuurverandering als geen aangifte was gedaan en in plaats daarvan het lekken was bezien in de geest van de klokkenluidersregeling? Zo nee, waarom niet?

3

Wat is uw reactie op de opmerking van de Ondernemingsraad dat het gevoel van ongemak en onbehagen wordt veroorzaakt doordat juist in deze casus wordt overgegaan tot het doen van aangifte?

4

Vreest u dat de manier van afhandeling van de primaire melding van de misstand en de latere aangifte van het lekken als gedragseffect zullen hebben dat minder mensen interne kritiek durven te uiten of de interne klokkenluidersprocedure zullen volgen? Zo nee, waarom niet?

5

Klopt het dat de plaatsvervangend Secretaris-Generaal, degene die ook in november de aangifte deed namens het ministerie van Justitie en Veiligheid, de afgelopen maanden als leidinggevende diverse mensen heeft ondervraagd in een zoektocht naar lekken? Wat is hier precies gebeurd? Zijn er gespreksverslagen gemaakt? Zo ja, kunt u deze (geanonimiseerd) aan de Kamer doen toekomen?

6

Op welke momenten vonden deze ondervragingen precies plaats? Was het strafrechtelijk onderzoek naar het lek toen al begonnen?

7

Zijn de betrokken personen van tevoren ingelicht over het doel van de gesprekken? Zo ja, hoe luidde dat doel? Zo nee, waarom niet? Klopt het dat mensen die gehoord werden in het kader van dit onderzoek daarbij niet werden bijgestaan door een advocaat en ook niet op hun rechten werden gewezen? Wat vindt u hiervan?

8

Kunt u uitsluiten dat op enig moment door personen op het ministerie van Justitie en Veiligheid op enigerlei wijze nog ander onderzoek is gedaan naar de lekken op het ministerie van Justitie en Veiligheid? Zo nee, kunt u zo precies mogelijk uiteenzetten welke onderzoeken hebben plaatsgevonden, wanneer zij hebben plaatsgevonden en door wie zij zijn uitgevoerd?

9

Hoe kijkt u terug op uw eigen uitspraak, gedaan tijdens het Kamerdebat op 27 juni 2019 in reactie op vragen over het strafrechtelijk onderzoek in de WODC-affaire, dat u eind juni 2018 heeft gezegd dat dit buiten het departement door het openbaar ministerie en de Rijksrecherche moest worden bekeken, omdat u niet wilde dat het ministerie van Justitie en Veiligheid zich daar zelf in zou begeven? 2) Vindt u, gezien de beschreven gang van zaken, dat aan deze wens gehoor is gegeven?

10

Op welk moment precies raakte u op de hoogte van dit onderzoek van de plaatsvervangend Secretaris-Generaal? Hoe lang was dit nadat deze dit onderzoek begon? Hoe kan het dat u daarvan niet direct op de hoogte was? Indien u hiervan op de hoogte was, waarom heeft u de Kamer hierover niet geïnformeerd?

11

Hoe gaat u het onderlinge vertrouwen op het ministerie van Justitie en Veiligheid herstellen als het zo is dat buiten uw medeweten om door leidinggevenden onderzoek wordt verricht naar mensen die een evidente misstand naar buiten hebben gebracht?

12

Hoe verhoudt zich de ondervraging door de plaatsvervangend Secretaris-Generaal tot de aanbevelingen over klokkenluiders van de Raad van Europa, in het bijzonder die over de bescherming tegen vergelding? 3)

13

Kunt u deze vragen afzonderlijk beantwoorden?

1) https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2292055-ambtenaren-justitie-eisen-opheldering-in-klokkenluiderskwestie-wodc.html

2) Verslag van het wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2018 van het ministerie van Justitie en Veiligheid, 27 juni 2019.
De commissie-Verhulp was de eerste met een rapport in het kader van het WODC. Overigens heette die commissie commissie-WODC III. Eind juni 2018 heb ik, na kennisname van dat rapport, heel duidelijk gezegd dat ik dat buiten het departement door het Openbaar Ministerie en de Rijksrecherche wilde laten bekijken. Ik wilde niet dat wij ons daar zelf in zouden begeven.

3) CM/Rec(2014)7


Gerelateerd

Het bericht dat er nu toch een strafrechtelijk onderzoek loopt naar de klokkenluiders van de WODC-affaire

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het tappen van de klokkenluider in de WODC-affaire

De onrust op het ministerie naar aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek in de WODC-affaire

De verbijsterende CAF affaire met de kinderopvangtoeslag

Het afkopen van strafrechtelijke vervolging via schikkingen

De schuldsanering en een effectieve schuldenrechter

Het bericht ‘Politie arresteert klokkenluider die klaagde over machtsmisbruik’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl