Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Polen sleept kritische juristen voor de rechter’Het bericht ‘Polen sleept kritische juristen voor de rechter’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z12980

2019Z12980


Vragen van de leden Verhoeven en Groothuizen (beiden D66) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Polen sleept kritische juristen voor de rechter’ (ingezonden 21 juni 2019)

1.

Heeft u kennisgenomen van de berichten ‘Polen sleept kritische juristen voor de rechter’ en ‘Strengthening EU rule of law protection: start with freedom of expression’? 1)

2.

Hoe duidt u het bericht dat de Poolse regering kritische academici, bijvoorbeeld de uitgesproken hoogleraar Wojciech Sadurski, voor de rechter sleept?

3.

Deelt u de mening dat vrijheid van meningsuiting een hoeksteen is van de democratische rechtsstaat en daarom te allen tijde gewaarborgd dient te worden? Zo ja, heeft u hier met uw Poolse collega over gesproken (direct dan wel op diplomatiek niveau)?

4.

Deelt u de conclusie dat de afbrokkeling van de rechtsstaat in een lidstaat van de Europese Unie ook nadelige gevolgen heeft voor andere lidstaten, bijvoorbeeld wanneer nationale rechters vragen krijgen over het uitvoeren van Europese aanhoudingsbevelen die door Poolse rechterlijke instanties zijn uitgevaardigd? Wat is uw appreciatie van deze situatie? 2)

5.

Kunt u toelichten hoe dit incident zich verhoudt tot de lopende artikel-7-procedure in de Raad tegen Polen?

6.

Wat is de stand van zaken daaromtrent? Klopt het dat er in de Raad Algemene Zaken van 18 juni niet over de rechtsstaat gesproken is?

7.

Bent u van plan om deze laatste schrijnende aanval op de rechtsstaat wederom in de Raad Algemene Zaken (d.d. 23 juli 2019) aan te kaarten? Zo ja, met welke lidstaten kunt u optrekken? Zo nee, waarom niet?

8.

Kunt u toelichten hoe de overige lidstaten reageerden op de recente mededeling van de Europese Commissie over versterking van de rechtsstaat tijdens de Raad Algemene Zaken van 21 mei? 3)

9.

Verwacht u op basis hiervan het komende half jaar stappen te kunnen zetten op dit dossier? Werkt u samen met het Voorzitterschap en gelijkgezinde lidstaten om een doorbraak te creëren? Zo nee, waarom niet?

10.

Herinnert u zich dat in het verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 mei Nederland een schriftelijke reactie toezegde aan de Commissie op de in de mededeling gestelde vragen? Kunt u deze reactie de Kamer doen toekomen? Zo nee, waarom niet? 4)

11.

Ziet u in deze laatste mededeling van de Europese Commissie aanknopingspunten om te starten met het jaarlijks toetsen van lidstaten op basis van grondrechten en democratie door experts, zoals de Venetië Commissie? Zo nee, waarom niet?

12.

Wanneer verwacht u de verdere meer concrete uitwerking van de voorstellen die in deze mededeling gedaan worden?

1) https://fd.nl/economie-politiek/1305013/polen-sleept-kritische-juristen-voor-de-rechter?utm_medium=social&utm_source=app&utm_campaign=SHR_ARTT_20190618&utm_content=economie-politiek en: https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/opinion/strengthening-eu-rule-of-law-protection-start-with-freedom-of-expression/ .

2) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Poland%2Barrest%2Bwarrant%2BIreland&docid=204384&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2013057#ctx1 .

3) COM(2019)163 - Versterking rechtsstatelijkheid in de EU, 3 april 2019.

4) Kamerstuk 21 501-02, nr. 2016.


Gerelateerd

Het bericht ‘Polen sleept kritische juristen voor de rechter’

Het bericht ‘Polen sleept kritische juristen voor de rechter’

Het bericht dat Polen zich wil terugtrekken uit het verdrag dat geweld tegen vrouwen bestrijdt

Het bericht dat een camping 20.000 UWV-brieven voor onbekende Polen ontvangen heeft.

De brief van the European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) aan de voorzitter van de Europese Commissie over recente anti-Europese wetgeving in Polen

De bestelling van 300 miljoen vaccins bij AstraZeneca

Het bericht ‘Camping kreeg duizenden UWV-brieven voor onbekende Polen: ‘Dit is gewoon uitkeringsfraude’ en 'Massale uitkeringsfraude op camping'

Het ministerie dat Groningers voor de gek houdt

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl